Skip to content

Politianalysen og fengselsindustrien

2013 desember 28
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Kostnader (økonomiske og kontrollskader) ved norsk cannabispolitikk blir ikke nevnt i Politianalysen.

Politianalysen 2013

Regjeringen nedsatte i fjor et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Analysen skulle peke på forslag til forbedringspunkter og tiltak for å legge til rette for bedre oppgaveløsing og mer effektiv ressursbruk i politiet.

Utvalget som har analysert utfordringene i norsk politi tar for seg cannabispolitikk med samme utgangspunkt som “Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015“, som er å redusere etterspørselen og begrense tilgjengeligheten.

Anmeldte lovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge).

1 % MC-miljøene har ekspandert kraftig både nasjonalt og internasjonalt. Ekspansjonen utfordrer situasjonen mellom 1 % MC-klubbene i Norge. Hells Angels (inkludert miljøet rundt klubben) fremstår i dag som den største utfordringen, spesielt innen narkotikakriminalitet, systematisk bruk av grov vold, trusler og utpressing.

I gjengmiljøene i og rundt Oslo har spenningsnivået økt som følge av en rekke voldelige hendelser. Trusselnivået anses som høyt, med stor sannsynlighet for skyteepisoder i det offentlige rom.

I 2010 var det 45 000 anmeldelser for narkotikakriminalitet i Norge. Det utgjør 16% av den anmeldte kriminaliteten i landet. 87 saker er tredjeleddskriminalitet, som er definert som alvorlig i Norge. 87 saker av 45 000.

Politidirektørens fremleggelse av kriminalitetsutviklingen januar 2013 viste at vinningsforbrytelser og narkotikakriminalitet fortsatt er den største utfordringen i Norge. Av alle anmeldte forhold omhandlet 17 % narkotika i 2012. (4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012, av total kriminalitet i Norge)

Konklusjonen er at den generelle økte innsatsen fra politiets side ikke ser ut til å minske narkotikabruken blant unge. Politiets innsats har således ikke så stor innvirkning på forbruket, men innsatsen har imidlertid stor innvirkning på hvem og hvor mange som anmeldes og straffes.

En konsekvens av at innsatsen intensiveres er at den registrerte narkotikakriminalitet øker, fordi flere saker oppdages, når dette feltet prioriteres høyt. Dette kan igjen legitimere behovet for å arbeide på denne måten, men det kan fort tilsløre kostnadene ved kontrollen.

Stortingsmelding nr. 49 (2003-2004): “Det bør imidlertid presiseres at det kan være problemer med statistikk på dette området, og politiets arbeidsmetoder kan påvirke kriminalitetsstatistikken.”

Skjevfordeling i hvem som blir straffeforfulgt

Det åpne gatesalget er bare en liten del av det totale cannabismarkedet i Norge, men det er synlig og får mye oppmerksomhet. Det vi ser er en av konsekvensene ved dagens forbudspolitikk, så lenge noen vil kjøpe så er det alltid noen som er villig til å selge. Kun en bitteliten del av handelen foregår på gata, og den lille delen gatesalget utgjør av total handel i sisteledd står fattige mennesker for.

Den aller største delen av cannabishandel i sisteledd foregår innendørs blant venner, blant norske unge gutter/menn. Skille mellom vennetjeneste og “deale” er flytende og titusen av unge befinner seg i denne gråsonen.

Kun en bitteliten del av handelen foregår på gata, men den lille delen gatesalget utgjør av total handel i sisteledd står fattige mennesker for – og de gjenkjennes – identifiseres – pga sin hudfarve. Identisk kriminalitet, men det er fattigguttene på gata som er mørke i huden som er pekt ut som “de skyldige”, fordi de selger cannabis på gata og ikke inne blant venner, slik ungdommene “våre” gjør.”

FN-avtalen om narkotika fra 1961 er under revisjon fordi land fra hele verden nå innrapporterer om skadelige konsekvenser ved forbudspolitikken og det uregulerte markedet. Tidligere og nåværende statsledere, flere og flere organisasjoner og offentlig kjente personer krever at krigen mot narkotika må stoppes.

Jack A. Cole, tidligere politisjef og undercoveragent fra organisasjonen Law Enforcement Against Prohibition (LEAP) advarte, på et foredrag han holdt i Oslo i 2010, om at Norge ikke måtte følge i fotsporene til USA hvor antall pågrepne har steget og steget og flere og flere fengsler har blitt bygd.

De overfylte fengslene i USA ble tatt opp til debatt i det amerikanske senatet nå nylig. Der ble det lagt frem tall som viser hvem som selger/bruker og hvem som blir arrestert. Det ble sagt at “både hvite og svarte bruker, men de svarte blir arrestert, og grunnen til det er mye fordi det er mindre protester fra samfunnet når politiet går inn i de fattiges områder og har aksjoner.”

Vi har ikke så mye informasjon og tall om dette i Norge, men vi ser at politiets aksjoner også her rettes mot “de fattiges områder og de som det kommer minst protester mot fra samfunnet”.

Når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass i salgskjeden, en forsterket politinnsats vil derfor ikke få særlig innvirkning på den totale omsetningen og bruken av cannabis.

Det er politikerne som har ansvar for hvilket lovverk som ligger til grunn for politiets arbeid og utforming av mål. Om vi ikke endrer politikk kommer vi til å få samme fengselsindustri som USA, hvor private selskaper tjener stort, og driver åpen lobbyvirksomhet for å opprettholde forbudspolitikken.

Lovgivningen har konsekvenser man ikke hadde sett for seg, altså forbudsskapte problemer. Det disse selgerne langs Akerselva, Grønland og andre steder gjør er mindre alvorlig enn hva samfunnets reaksjon resulterer i.

Det er blant annet dette fagfolkene snakker om når de sier at forbudet mot cannabis er farligere enn stoffet i seg selv. Krigen mot narkotika må stanses, bruk av cannabis må lovliggjøres og selges i et regulert marked.

Ny henvendelse til Antirasistisk Senter

Etter at jeg sendte bekymringsmeldingen har jeg fulgt med på debatten som går i aviser, på tv og i sosiale medier, og er ikke blitt mindre bekymret. «Gatesalg av hasj» nå blir inkludert i det media kaller «ransbølgen». En «bølge» som er blitt kritisert fra flere hold, da det knyttes usikkerhet til tallene som leveres til pressen fra politiet. Gatesalget, som har vært her siden tidlig på 70-tallet, blir nå i «bølgen» brukt som argument for lukkede asylmottak (fengsel) for at «vi skal føle oss tryggere». («Vi som ønsker lukkede asylmottak i Norge», 31 208 liker)

Vi vet at når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass. Selv om alle vest-afrikanere som selger hasj eller asylsøkere blir satt i lukket asyl/fengsel så vil det fortsatt være noen som står på gata og selger hasj. Gatesalg av hasj har eksistert i Oslo like lenge som forbudet har vart. Når det blir aksjonert mot et bestemt område så enten flyttes eller spres salget – det stopper ikke.

Jeg sier ofte: «Nedsett en kommisjon som har til oppdrag å utrede ulike former for lovlig regulert produksjon, frakt og salg av cannabis, for raskest mulig å få bukt med den organiserte kriminaliteten forbundet med det illegale markedet».

Det er viktig for meg at folk skjønner at jeg da ikke tenker på «organisert kriminalitet» slik Oslo kommune og Politiet har definert det som i «Touch Down», en aksjon rettet direkte mot vest-afrikanske hasjselgere i Oslo. Det er kartellene i Latin-Amerika som må bekjempes gjennom å lovliggjøre og regulere cannabismarkedet, ikke en utvalgt gruppe i sisteledd.

Aksjon «Touch Down» har vært et toåring prosjekt, som vi per i dag ikke vet om vil bli videreført over nyåret, men mye tyder på det. Gjennom media, og spesielt i kommentarfelt i sosiale medier, får vi inntrykk av at at «all hasj som blir solgt på gata i Oslo blir solgt av asylsøkere, som ikke egentlig er asylsøkere, men bare har kommet hit for å selge hasj».

I en NRK-reportasje nylig sa politiet om aksjonene i Oslo at under halvparten av de som ble anholdt mistenkt for salg av cannabis var asylsøkere. Vi vet ingenting om hvorfor de har søkt asyl. Vi vet ingenting om de andre som ikke er asylsøkere. Det er ikke mange av oss som kjenner disse guttene, så derfor blir det mye gjetting på «hvorfor de gjør det de gjør». Vi vet ikke om noen av dem er utsatt for trafficing. Det vi vet er at store menneskerettighetsorganisasjoner nå sterkt advarer om at en av konsekvensene ved å opprettholde “krigen mot narkotika” er skjevfordeling i hvem som blir arrestert og utvikling av rasisme. Som igjen må sees i sammenheng med den voksende fengselsindustrien, også i Norge. Vi må også anta at det anholdes uskyldige personer som bare «ligner på en (mulig kriminell) vest-afrikaner», med alt det negative det fører med seg. Noen må sjekke dette i Norge også, og jeg mener at ArS er rette instansen å henvende seg til.

På ArS nettside står det «Si fra om rasisme. Rasismen forsvinner ikke av seg selv, og alle saker kan ikke løses. Det er uansett viktig at omverdenen får vite om det.» Det står også at «Antirasistisk Senter arbeider med å avdekke, dokumentere og motarbeide rasisme og bevisstgjøre og informere om rasistisk diskriminering.»

Jeg synes det er trist at jeg fikk til svar fra deg på bekymringsmeldingen postet på facebook at «Kanskje bare respektere at noen andre ikke fullt og helt deler deres synspunkt?». Til det svarte jeg: «Mener du at det ikke er noe å bekymre seg over, at vi kan få samme utviklingen av fengselssystem i Norge som i USA? Og hvorfor svarer du da at du kjenner til problemstillingen, men ikke ønsker å gjøre noe med det?» Det har jeg ikke fått svar på.

Virkeligheten er mer komplisert og vanskelig enn man først tror. Derfor forsøker jeg å bidra til at flere skal sette seg inn i problematikken istedenfor å bare kaste seg på hylekoret om strengere straffer og jag dem vekk.

Latin-Amerika krever endring av FN-avtalen for å regulere markedet og stoppe krigen mot narkotika. I 2016 skal FN ta stilling til om konvensjonene skal endres. Flere og flere land innrapporterer til FN om uheldige konsekvenser ved krigen mot narkotika. Det er derfor viktig at alle land innrapporterer negative konsekvenser ved forbudspolitikken frem til 2016. Norge har etter det jeg vet ikke innrapportert noen negative konsekvenser.

Se også:
Touch Down
Høringsuttalelse til Politianalysen

Share
35 Responses leave one →
 1. mai 12, 2015

  I LUHMs høringsuttalelse til “Politianalysen” ble det vist til KRIPOSs rapport, hvor det sto: “I gjengmiljøene i og rundt Oslo har spenningsnivået økt som følge av en rekke voldelige hendelser. Trusselnivået anses som høyt, med stor sannsynlighet for skyteepisoder i det offentlige rom.”

  Dagbladet skrev i fjor om det illegale cannabismarkedet at: “Politiet har fått informasjon om konflikt om territorier, og de involverte hadde skaffet seg våpen i kampen om salgsområdene.”

  Etter helgens skyteepisode i Oslo sentrum skriver NRK: “Opp mot ti personer gikk til angrep på to menn på restauranten Mona Lisa. Etter et voldsomt slagsmål, som ble fanget på film av sjokkerte vitner, ble det også løsnet to skudd ved restauranten.”

  En vennegjeng VG snakket med utenfor utestedet sa: “Vi kastet oss i bakken og prøvde å samle vennegjengen bak en stolpe. Skuddet traff i vinduet. Så kom det ett skudd til, men jeg vet ikke hvor det ble skutt fra. Det var folk overalt.”

  Dagbladet skriver at Politiet ikke vil kommentere hvilke konflikter skytingen knyttes til.

  I forbindelse med skyteepisoden i Gøteborg, tidligere i år, ble det meldt om at det var konflikt om territorier, hvem som skal ha kontroll over salg av hasj og marihuana som var årsaken til gjengoppgjøret.

  VG skrev: “Flere personer væpnet med kalasjnikov-gevær stormet inn på en kro og begynte å skyte vilt rundt seg. Minst åtte personer ble skadd, flere av dem skal ikke ha vært et mål for angrepet, og to mennesker ble drept. En av de drepte, en ung mann på 20 år som sto utenfor kroen, ble et tilfeldig offer, han var bare på feil sted til feil tid.”

  NRK skrev at de hadde fått opplyst at “det er særskild to ungdomsgjengar som kjemper om kontrollen og retten til å selje.”

  Aftenposten skrev at “Svenske kriminologer frykter at denne typen oppgjør blir vanligere.”

  Myndighetene må vise ansvar og ta kontroll. Cannabis må selges lovlig – det kan gjøres lignende vinmonopolordningen.

  Det vil selvsagt ta tid å få et lovlig system på plass, men som et første skritt kan det vedtas at man skal gjøre det, selv om man ikke vet hvor lang tid det vil ta å få gjort det. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/876947782377965

 2. Bjørn Dahl permalink
  mars 2, 2015

  Frp vil leie fengselsplasser i Holland. Hadde vi vært like smarte som Hollenderne , så hadde vi til og med klart oss med færre fengselsplasser. En hurtig løsning på problemene våre ville være å bringe strafferammene for narkotika tilbake til slik det var før unntakstillstanden på slutten av 70 tallet. Så kunne vi gi et generelt amnesti med et tilsvarende avslag i straffen for dem som sitter for narko. Vips så var dere flere fengselsplasser enn Norge trenger!
  http://www.bt.no/meninger/leder/Penger-og-fanger-3310899.html

 3. februar 1, 2015

  Postet hos Thomas Talawa Prestø, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155122410395582&id=700980581

  Aksjon «Touch Down» har lignende konsekvenser som «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.

  Store menneskerettighetsorganisasjoner advarer sterkt om at en av konsekvensene ved å opprettholde “krigen mot narkotika” er skjevfordeling i hvem som blir arrestert og utvikling av rasisme.

  Som det blir vist til i artikkelen fra Under Dusken, som tidligere hadde tittelen «Hei neger, stans, vi skal snakke med deg», sier Politiet: «Noen opplever å aldri bli stoppet og kontrollert, mens andre opplever dette ofte. Noen vil føle dette som mistenkeliggjøring og diskriminering, og ja det er kanskje det.»

  Her er to uttalelser fra «The Human Cost Of Stop And Search – Viewed With Suspicion», som sier det samme som artikkelen i Under Dusken: “When I think about the police, I feel that they have stripped my son of his soul and his dreams. They made him feel worthless. That they make him feel that he’s somebody that they can stop and rough up whenever they please with no explanation. You should be able to send your child to the shop to buy a pint of milk without them being stopped on the way back.”

  “How can I get them to see me on the road and just leave me alone, let me go about my business? Because I don’t really like being stopped. It’s just embarrassing. When I’m walking down the road, someone will stop me and start searching, ruffle up my clothes and stuff like that. I was never comfortable with that. A lot of times, it’s just embarrassing. Even if nothing happens. It’s just embarrassing.” http://www.stop-watch.org/experiences

  Klassekampen skrev om Bilal, Mohamed og Abdirahim på Grønland i Oslo. De har alle historier om hvordan politiet har stanset dem for tilfeldige undersøkelser på gata – tilsynelatende uten annen grunn enn at de norskfødte guttene har minoritetsbakgrunn. Lederen for OMOD beskriver opplevelsene fra de tre ungdommene som eksempler på såkalt «racial profiling» – at politiet plukker ut personer til undersøkelser utelukkende basert på deres utseende. Han sa «Jeg har opplevd dette selv, men det er først og fremst våre ungdom som rammes. De opplever unødvendig kontroll som trakasserende, og det kan igjen bidra til både fremmedgjøring og radikalisering.» http://klassekampen.no/article/20141219/ARTICLE/141219950

  Når det gjelder gatesalget så har feks ordfører Fabian Stang sagt: «Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne ha sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn de gjør i dag».

  Det er politikerne som har ansvar for hvilket lovverk som ligger til grunn for politiets arbeid og utforming av mål. Oppfordringer fra politikere og andre i maktposisjoner om å slå hardt ned på gateselgerne, som er en allerede stigmatisert gruppe, fører ikke noe godt med seg.

  Det å be Politiet om å «være snillere» er ikke en løsning på denne komplekse probemstillingen. Det meste av salget foregår innendørs blant venner. Selv om Politiet hadde arrestert alle vest-afrikanske gateselgere så hadde ikke «krigen mot narkotika» blitt vunnet. Om vi ikke endrer politikk kommer vi til å få samme fengselsindustri som USA.

  Pågripelse av selger etter selger og sette dem i fengsel i påvente av å bli sendt ut av landet, er ikke en løsning som fjerner problemene med krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking – men nye forbudsskapte problemer oppstår. http://luhm.no/?p=4714

  Politiet sier selv at «når det blir aksjonert mot et bestemt område så enten flyttes eller spres salget – det stopper ikke». Kundene slutter ikke å etterspørre varer. Når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass i salgskjeden, en forsterket politinnsats vil derfor ikke få særlig innvirkning på den totale omsetningen og bruken – men det fører til skjevfordeling i hvem som blir pågrepet og fengslet.

  Lovgivningen og oppfordringen om å slå «hardt ned på» skaper et rasistisk system. Både i antall fengslede og at det gjør det lett for folk å hive seg på og rope «ta dem, ta dem» – «de drittsekkene». Det er en farlig utvikling.

  Det som skjer i USA skjer også her, men det virker ikke som nordmenn tar det inn over seg. Norske menneskerettighetsorganisasjoner burde formidle dette, så folk blir klar over hva som skjer. http://luhm.no/?p=3292

  • februar 3, 2015

   Jeg har deltatt i mange diskusjoner på facebook, men jeg har aldri tidligere opplevd at noen av mine kommentarer har blitt redigert vekk. Det opplevde jeg for første gang i debatt om aksjon “Touch Down” og filmen som viser pågripelsen av afrikaneren.

   Debatten tok utgangspunkt i kritikk av politi og rasisme i USA og at det samme skjer her. Når folk spør om hvordan slikt kan skje, så er det, ett år før UNGASS 2016, relevant å påpeke at det som skjedde er en negativ konsekvens av kontrollregimet, og at løsningen ikke er så enkel som å bare be politiet om å følge/endre instrukser. Hva var det som fikk politiet til å gjøre det de gjorde, om det ikke nettopp var på grunn av kontrollregimet?

   Jeg har skrevet et eget blogginnlegg om Touch Down:
   http://anitanyholt.no/samfunn/touch-down

 4. Bjørn Dahl permalink
  januar 30, 2015

  Poltiets desperasjon for å få oppklaringsprosenten opp i 100% kommer til klart utrykk her!

 5. januar 30, 2015

  “Oslo-politiet bøtelagt for batongbruk. Foretaksstraff mot politidistriktet med en bot på kr 80 000.”

  “Nær Carl Berners plass i Oslo filmet redaktøren av nettstedet Circus Bazaar en pågripelse i Oslo. To politibetjenter benyttet under pågripelsen batong for få den anholdte til å spytte ut narkotika han var mistenkt for å ha i munnhulen.” http://www.osloby.no/nyheter/krim/Oslo-politiet-botelagt-for-batongbruk-7882847.html

  Det står at saken mot tjenestemennene ble henlagt, og jeg lurer på om det kan ha sammenheng med at det på Politiets nettsider sto at “praksisen måtte opphøre”, som senere ble endret til at “praksisen ikke var tillatt”. Husker det ikke ordrett, men vet at redaktøren for Bazar, som filmet hendelsen, kritiserte det.

  Det er merkelig at denne saken har fått så lite oppmerksomhet, men bra at det ble gitt bot for å vise at brudd på menneskerettighetene ikke er akseptabelt, selv ikke for Politiet.

  Det hadde selvsagt vært enda bedre om politikerne, som har makt til å endre lovverket hadde bestemt at cannabis (som er det mest solgte illegale rusmidlet) skal inn i lovlige og regulerte fomer, feks lignende vinmonopolordningen.

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152531644562461
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/820948541311223

  Se også:
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790686080977202&set=a.328806753831806.75966.100001074516813

  • februar 1, 2015

   «Med min nyfødte sønn i armene stod jeg, redaktøren i sjokk og filmet mens jeg bevitnet en forstyrrende virkelighet utfolde seg framfor meg. En virkelighet som avslører en så ubehagelig sannhet at de fleste knapt kan innse at den i hele tatt eksisterer i Norge.» https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152531644562461

  • februar 1, 2015

   Jeg har postet dette på min facebookside som kommentar til «at det blir mer politi i gatene»:

   Folk flest vil nok synes det er bra med mer politi i gatene, men på NRK Dagsrevyen i fjor ble det sagt at det er tre former for kriminalitet som folk er mest bekymret for i Oslo, det er tyveri, ran og vold. Det har ikke vært noe folkekrav om politiaksjoner rettet direkte mot vest-afrikanske gateselgere. Med tanke på hvor mange kjøpere det er så må det jo være mange som faktisk setter pris på at de er der (selv om de aller fleste kjøper innendørs fra venner).

   Pågripelse av selger etter selger, sette dem i fengsel i påvente av å bli sendt ut av landet, er ikke en løsning som fjerner problemene med krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking – men nye forbudsskapte problemer oppstår. Aksjon «Touch Down» har lignende konsekvenser som «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.

   Løsningen er ikke mer politi i gatene. Politiet sier selv at «når det blir aksjonert mot et bestemt område så enten flyttes eller spres salget – det stopper ikke». Kundene slutter ikke å etterspørre varer. Når en selger blir tatt av politiet erstattes han raskt av en ny som overtar hans plass i salgskjeden, en forsterket politinnsats vil derfor ikke få særlig innvirkning på den totale omsetningen og bruken – men det fører til skjevfordeling i hvem som blir pågrepet og fengslet.

   Det åpne gatesalget er en konsekvens av forbudspolitikken. Rusmidler bør selvsagt ikke selges på gata, de bør reguleres på ulike måter og selges i lovlige utsalgssteder. https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152531644562461

 6. januar 20, 2015

  Vidar Brein-Karlsen (FrP), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet:
  «Bygging av nye fengsel og generelt sett den byggingsplassen vi har til rådighet i kriminalomsorgen er et tema som jeg synes er veldig bra blir tatt opp. Det er ikke noe som er veldig høyt oppe i debatten, det er et tema som det i liten grad blir snakket om, og det har vært sånn i veldig mange år, og derfor er vi i en fryktelig vanskelig situasjon. Så er spørsmålet, hva gjør vi med den krevende situasjonen som vi i Justisdepartementet og kriminalomsorgsdirektoratet står oppe i nå.» http://youtu.be/e8CBAkC1Hx4

  Om uttalelse fra Juss-Buss: «Jeg er ikke sikker på om det er Nederland det er snakk om, eller om det er en annen praksis av fengsling av de som bryter innreiseforbudet, men det blir påpekt (siterer): «Staten kaster individer under bussen for å få bussen til å stoppe». Det synes jeg er en smakløs måte å omtale legitime virkemidler på.» Derfor vil jeg ikke kommenter det noe ytterligere. http://youtu.be/Z-x56LrRZ_I

  KROMs Kriminalpolitiske konferanse 15-18. januar 2015,
  «Ny regjering – gammeldags kriminalpolitikk?»
  http://krom.no/invitasjon-til-kroms-44-kriminalpolitiske-konferanse-15-18-januar-2015-2

  • januar 20, 2015

   «Mangelen på fengselsplass og nødvendigheten av å bygge nye fengsler skyldes i alt vesentlig straffene for narkotikakriminalitet.» – Johs. Andenæs, Aftenposten, 20. mai, 1996. https://www.facebook.com/stale.nygard/posts/680609925318152

   Om «bryter innreiseforbudet»/»oppholder seg ulovlig i landet»:
   Fra Høyre og Fremskrittspartiets politiske plattform: «Opprettholde forbudet mot besittelse og bruk av narkotika” og “Opprette en hurtigfil for asylsøkere som blir tatt for kriminelle handlinger (som for eksempel besittelse og salg av narkotika), der søknaden behandles raskt og søkeren returneres til opprinnelseslandet ved avslag.”

   Prosjekt Touch Down: «aksjon mot vestafrikanske kriminelle (hasjselgere). Aksjoner rettet spesielt mot utvalgte grupper er innrapportert som et problem til myndighetene. http://luhm.no/?p=4714

   2015: «Dette er ikke noe som er veldig høyt oppe i debatten, det er et tema som det i liten grad blir snakket om.» https://www.facebook.com/luhm.no/posts/795067007232710

 7. januar 15, 2015

  Hvorfor bruker ikke folk ytringsretten feks i forhold til det at det er foreslått å innføre private fengsler i Norge? Jeg tror det er mange som ikke ønsker samme utvikling som det har vært i USA, hvor fengselsindustrien har vokst og vokst, men som de nå ønsker å få gjort noe med. Men ingen ser ut til å ville dskutere dette. https://www.facebook.com/karhenr2/posts/10152513161527035

  http://anitanyholt.no/samfunn/ytringsretten-er-ingenting-verdt-om-vi-ikke-bruker-den/#comment-6064

 8. januar 9, 2015

  Klassekampen, 19. desember 2014:

  Minoritetsungdom stanses gang på gang av politiet uten grunn. Nå frykter innvandrermiljøer at bevæpningen av politiet gjør gatene mer utrygge.

  Klassekampen møter de tre kameratene Bilal, Mohamed og Abdirahim på Grønland i Oslo. De har alle historier om hvordan politiet har stanset dem for tilfeldige undersøkelser på gata – tilsynelatende uten annen grunn enn at de norskfødte guttene har minoritetsbakgrunn.

  – Det har nesten blitt en del av hverdagen min, og det føles urettferdig, sier Abdirahim (18).

  – Det er plagsomt å bli stanset på gata av politiet gang på gang, og det blir både farligere og mer ubehagelig ved at politifolkene er bevæpnet, sier Akhenaton de Leon, daglig leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

  Han beskriver opplevelsene fra de tre ungdommene som eksempler på såkalt «racial profiling» – at politiet plukker ut personer til undersøkelser utelukkende basert på deres utseende.

  – Jeg har opplevd dette selv, men det er først og fremst våre ungdom som rammes. De opplever unødvendig kontroll som trakasserende, og det kan igjen bidra til både fremmedgjøring og radikalisering. http://klassekampen.no/article/20141219/ARTICLE/141219950

  Se også:
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152477211647461

  • Bjørn Dahl permalink
   januar 10, 2015

   Etter terrorangrepet i Paris blir dette mer aktuelt enn noensinne. Hvis islamske terrororganisasjoner kan rekruttere marginalisert innvandrerungdom som føler seg forfulgte, har det norske samfunn skutt seg selv grundig i foten.
   Vi vet at det flyter med våpen i de kriminelle miljøene, og vi vet at disse miljøene ikke akkurat er kjent for sin gjennomsiktighet. Det vil på lang sikt gjøre det direkte farlig å fortsette den narkoplitikken vi har i dag.
   Vi kan få vår eget «meksikanske helvete» men med enda verre ingridienser, som religiøs fanatisme.
   Faktum er at Norge med denne politkken:
   Lager gjemmested for ekstremister, de kan gjemme seg i de uoversiktlige kriminelle miljøene. Hvordan ser man forskjell på en kriminell, og en jihadist?

   Produserer ekstremisme ved å forfølge folk og sette dem utenfor samfunnet, de blir dermed lett bytte for verving.

   De gir dem tilgang til våpen som florerer i de kriminelle miljøene. Kriminelle har ingen database som forteller hvem de skal selge våpen til eller ei.

   Til sist tilrettelegger Norge for finansiering av terror ved at vi har skapt et stort og lønnsomt illegalt marked. Ingen vet jo helt hvem som står bak innførselen av de 100 tonnene med cannabis som selges i Norge hvert år.

 9. januar 3, 2015

  Det er en skremmende utvikling, om vi i Norge går i retning av å privatisere (deler av) fengselsvesenet. I USA har vi sett at lobbyister for fengselsindstrien (helt åpent) går inn i politikken og påvirker politikerne. Vi vil få en fengselsindustri også i Norge.

  Stortingsmeldingen om kriminalomsorgen ble lagt frem i statsråd 19.12.14.
  VG (papir): «Åpner for samarbeid med private om fremtidig fengselsdrift.»

  VG spør: «Kan nye fengsler bygges som et samarbeid mellom offentlig og privat sektor?»

  Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen: «Ja, vi omtaler i stortingsmeldingen muligheten for såkalt OPS-samarbeid. Konkret gjelder det Agder. Men vi sier ikke at det nødvendigvis skal skje på denne måten.»

  VG: «Når kan Stortinget ta endelig stilling til stortingsmeldingen?»

  Anundsen: «Kanskje innen påske, men det vil ikke jeg forskuttere.»
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/fengsel/trenger-2-000-nye-plasser-aapner-for-aa-bygge-fire-nye-fengsler-innen-2040/a/23359158

  Redigert, lagt til, se også:
  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152435609267461

 10. desember 21, 2014

  Aftenposten mener: «Å fylle et nederlandsk fengsel med norske fanger er en usedvanlig dårlig idé. En fange er ingen vare.»

  «I Nederland skal man ha halvert antall fanger de siste ti årene. Her i landet kan vi skamme oss over vår aller nyeste form for varehandel.» http://www.aftenposten.no/meninger/leder/Aftenposten-mener-A-fylle-et-nederlandsk-fengsel-med-norske-fanger-er-en-usedvanlig-darlig-id-7833974.html

  Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4 % i 1993 til 9 % i 2003 og 17 % i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Kripos 2013: «Antallet narkotikasaker har økt med 10,7 % fra 2012 til 2013 og har aldri vært høyere. Siden midt på 2000-tallet har antallet saker økt med over 50 %.»

  Det er foreslått å bygge flere fengsler, og det skal leies plasser i Nederland – men det reduserer ikke det globale illegale markedet/økonomien. Dette løses ikke ved at at fengselsindustrien blir utvidet.

  Store menneskerettighetsorganisasjoner advarer sterkt om at konsekvensene ved å opprettholde “krigen mot narkotika” bl.a er skjevfordeling i hvem som blir arrestert og utviklingen av rasisme.

  “Politiinspektør Malt sier de er glad for hver selger de klarer å ta. – Dom i en slik sak mot en utlending vil typisk medføre at vedkommende blir utvist og transportert ut av landet.”

  Kundene slutter ikke å etterspørre varer. Når en selger blir pågrepet så overtar en ny. Pågripelse av selger etter selger, sette dem i fengsel i påvente av å bli sendt ut av landet, er ikke en løsning som fjerner problemene med krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking – men nye forbudsskapte problemer oppstår. Aksjon «Touch Down» har lignende konsekvenser som «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.

  Les mer om dette, her:
  http://luhm.no/?p=4714 og her: http://luhm.no/?p=3292

  Se også:
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/716610868411658

  I alle byer hvor det blir solgt cannabis på gata (også i andre land) så er det de fattigste som står ute og selger. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/710606229012122

 11. desember 20, 2014

  «Jeg håper at vi i løpet av neste sommer kan begynne å sende fanger til Nederland. Det kan også være utenlandske personer som soner og som har et utvisningsvedtak», sier justisministeren. http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Norske-fanger-til-Nederland-til-sommeren-3265244.html

  “Politiinspektør Malt sier de er glad for hver selger de klarer å ta. – Dom i en slik sak mot en utlending vil typisk medføre at vedkommende blir utvist og transportert ut av landet.” http://www.bt.no/nyheter/lokalt/–Urovekkende-mange-narkoselgere-3265470.html

  Norges arbeid frem mot UNGASS 2016: http://luhm.no/?p=4714
  Bekymringsmelding: krigen mot narkotika og rasisme: http://luhm.no/?p=3292

 12. desember 17, 2014

  Politiet tror ikke store hasjbeslag stopper markedet.
  http://www.nrk.no/norge/politiet-tror-ikke-store-hasjbeslag-stopper-markedet-1.12101084

  Politiet sier på NRK at “selv om kampen ikke kan vinnes så er det viktig å fortsette som før så kampen ikke tapes”. Som er en veldig merkelig uttalelse. Politiet gjør som politikerne ber dem om, men de burde gi riktige råd. Ikke si at kampen bør fortsette selv om den ikke kan vinnes. Vi er vant til å høre det fra avholdsbevegelsen, men det burde ikke komme fra Politiet.

  Men når myndighetene har fastsatt et sentralt mål om at gjennomsnittlig oppklaringsprosent i landet skal være på minst 38 prosent, så er det en fordel for Politiet at forbudspolitikken består slik at de på en enkel måte kan påvirke egen oppklaringsprosent i positiv retning. Bukken og havresekken-politikk.

  Selv om det blir beslaglagt store mengder så stopper ikke salget, kundene slutter ikke å kjøpe – de kjøper bare av noen andre. Desto mer som blir beslagtlagt desto mer illegal økonomi og større globale problemer. Den internasjonale kontrollen med narkotika reguleres gjennom tre FN-konvensjoner som Norge har ratifisert og er folkerettslig bundet av – de bør endres slik at cannabis kan bli en handelsvare lignende som for alkohol.

  http://luhm.no/?p=3075
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/788395921233152
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/794067497332661

 13. oktober 31, 2014

  Annette Svae, FHN: «Forbudspolitikk er ikke bare samfunnsøkonomisk kostbart, men politikken er fullstendig nyttesløs overfor målsettingene om å senke bruk av illegale rusmidler. Statistikken viser tydelig at forbudene ikke har lykkes, de har tvert imot ført til økt bruk av illegale rusmidler, til kriminalisering av mennesker for valg av andre rusmidler enn det lovlige alkohol og overfylte fengsler.» https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152436915161535&set=a.10152504545721535.1073741830.719936534

  Foto: Svein Eide i Aftenposten 12. oktober 2011. Illustrasjon til artikkelen:
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article3516250.ece

  Problemet med overfylte fengsler løses ikke med å avkriminalisere privat bruk og besittelse, men med et lovlig og regulert marked som inkluderer produksjon, frakt og salg. Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense, feks lignende vinmonopolordningen for alkohol. Derfor bør de internasjonale FN-konvensjonene endres. http://luhm.no/?p=4714

 14. oktober 6, 2014

  NRK 5. oktober 2014:
  Til Norge for å vere kriminell. 1268 utanlandske statsborgarar sit i fengsel i Norge – sju av ti utan tilknytning til landet. – Det er lettare å selge narkotika her, seier polske «Tomasz». http://www.nrk.no/magasin/til-norge-for-a-vere-kriminell-1.11961320

  NRK 6. oktober 2014:
  Fengselsdirektøren om utanlandske innsette: – Vi blei tatt på senga. Inntoget av utanlandske kriminelle i norske fengsel får mykje av skulda for at fengselskapasiteten er sprengt og at soningskøane veks. – Ingen av oss kunne forutsjå den kraftige auken, seier direktøren i Kriminalomsorgen. http://www.nrk.no/norge/_-vi-blei-tatt-pa-senga-1.11937412

  LUHM har meldt i fra om dette over lang tid – så veldig overraskende bør det ikke være.

  “Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense.” http://luhm.no/?p=3075

  “Det kommer tilreisende dit valutaen er god, etterspørselen er stor, og markedet ikke er regulert og under kontroll. Det vil alltid være noen som ønsker å tilby det som mange etterspør. Uansett hudfarge eller nasjonalitet.” http://luhm.no/?p=3292

  Cannabis bør selges lovlig og regulert, feks lignende vinomopolordningen.

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=846052418747477&id=704433219576065

  • oktober 31, 2014

   VG oktober 2014:
   “Kriminaliteten stuper i Oslo. Antall ran redusert med 36 prosent på ett år.”

   “Antall ran i Oslo er i oktober i år redusert til en fjerdedel av hva tilfelle var på samme tid i fjor. Dette er ett av flere tydelige tegn på at kriminaliteten stuper i landets hovedstad.” http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politi-hverdagen/kriminaliteten-stuper-i-oslo/a/23325125

   Statistikken viser at det i 2013 ble anmeldt flere saker enn i 2012.
   I 2012 var det en nedgang i antall anmeldelser fra 2011.

   Når man måler ett “normalår” (2014) mot et år som er over gjennomsnittet (2013) så vil det naturligvis bli en nedgang. For å kunne si at “kriminaliteten stuper i landets hovedstad” må det måles over tid.

   Det at antall anmeldelser stiger eller synker behøver altså ikke ha noen direkte sammenheng med beviligninger til politiet (2013-14). Antall reduserte anmeldelser behøver heller ikke bety at det er færre ran, bare at færre anmelder kriminaliteten.

   Eller som KRIPOS selv skriver:
   “Den registrerte kriminaliteten gir indikasjoner på hvordan kriminalitetsbildet i hovedstaden ser ut, men det må en dypere analyse til for å kunne besvare svingningene i anmeldelsestallene og eventuelle mørketall.” https://www.politi.no/oslo/strategier_og_analyser/statistikker_og_analyser/Tema_132.xhtml

   2013:
   Antall anmeldelser for ran var i 2013 15,5 % høyere enn i 2012, dvs 134 flere anmeldelser. Økningen fant primært sted i månedene september, oktober og november. Det var personran som økte i antall, men det var samtidig en nedgang i grove personran (ned – 9,9 % eller 15 færre anmeldelser).

   2012:
   Antall anmeldelser for ran/utpressing gikk ned med 9,1 % i 2012 sammenliknet med 2011. Det var en nedgang i kategorien personran, mens tallet på grove personran var antall tilnærmet det samme som i 2011.

   2011:
   Antall anmeldelser for ran/utpressing var i 2011 tilnærmet det samme som i 2010 (-0,3 %). Det var i 2011 en liten økning i antall anmeldelser for såkalte simple ran av person (2,9 %), mens det var en nedgang i grove ran av person (-5,3 %) og alle andre kategorier av ran.

   2010:
   Antall registrerte anmeldelser for ran gikk ned med -9,2 % i 2010. Det er innenfor personran vi finner den store nedgangen.

   2009:
   Det var i 2009 en økning i antall anmeldelser for ran/utpressing (14,0 %). Økningen er prosentvis størst innenfor grovt ran fra person (44,7 %) og grovt ran fra forretning/kiosk (30,0 %). De aller fleste ran som registreres i Oslo er likevel såkalte simple ran.

   2008:
   Antall registrerte anmeldelser for ran økte med 17,1 % i 2008 (141 flere saker).

   2007:
   Antall registrerte anmeldelser for ran gikk opp med +7,1 % i 2007. Oppgangen skjer først og fremst innenfor personran etter strl. § 257 (+8,8 %).

   2006:
   Antall registrerte anmeldelser for ran gikk ned med -3,8 % i 2006 (31 færre saker).

   Grunnen til at jeg deler dette er fordi jeg ønsker at man ikke bare skal sluke overskrifter rått, uten å tenke igjennom at statistikk kan misbrukes, bevisst eller ubevisst.

   Mediene skrev i fjor mye om “Touch Down” (jan 12 – des 13), det var også om dette på radio og tv. En politiaksjon rettet direkte mot “kriminelle vestafrikanere”, hvor kriminaliteten består av å selge cannabis, og den pågrepne ble/blir sendt ut av landet. Selv om aksjonen offisielt er avsluttet så må vi anta at praksisen fortsetter (hvis noen har mer info om dette vil jeg gjerne ha det). Poenget er iallefall at vestafrikanere (og andre) har solgt cannabis i Oslo sentrum over flere år, mens antall anmeldelser for ran har gått opp og ned.

   Det var nedgang i anmeldte ran i 2012, oppgang i 2013 og nedgang i 2014.

   Når mediene først forteller om mange pågripelser/utsendelser (salg av cannabis) og deretter forteller at “kriminaliteten stuper” (anmeldte ran synker) vil mange kunne trekke en forhastet konklusjon om at det er sammenheng mellom dette. Slik vi feks ser i kommentarfeltet hos VG til artikkelen om “nedgang i kriminalitet”: “Er det returnert en del invandrere?” https://www.facebook.com/vgnett/posts/10152898848146995

   Vi ser at “Touch Down” (som ligner på “Stop and frisk” som blir kritisert i USA) ikke bare skaper et rasistisk fengsels/utsendelsessystem, men bidrar til stigmatisering. Når mediene (og Antirastisk Senter, Norsk Folkehjelp mfl.) omtaler vestafrikanere som selger cannabis som “kriminelle utlendinger som det må slås hardt ned på” så vil mange tro at kriminaliteten også inkluderer feks ran. Se også: “Bekymringsmelding: krigen mot narkotika og rasisme”: http://luhm.no/?p=3292

   https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152344413152461

 15. september 16, 2014

  Dagbladet 15. september 2014
  Marte Rua, sosiolog og forsker, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

  «Tilbake til straffekoloniene? Deportasjon var en straffemetode hvor den dømte ble sendt til en straffekoloni. Spørsmålet er om vi gjentar denne lite ærerike historien ved å sende Norges fanger til soning i Nederland.» http://www.dagbladet.no/2014/09/15/kultur/meninger/kronikk/kriminalpolitikk/fengsel/35281599

  Samme kommentar som over (til Ingrid Wergeland, Manifest Analyse) er postet hos Kari Henriksen (Ap): https://www.facebook.com/karhenr2/posts/10152252420377035

 16. september 12, 2014

  Aftenposten 10. september 2014: “Stabile pågripelsestall. Rapporten er imidlertid nedslående lesning for dem som tror at politiinnsatsen skal få bukt med det åpenlyse narkotikasalget på Karl Johan, Oslo S, Grønland og Grünerløkka.” http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ingen-narkoselgende-asylsokere-trengte-asyl-7696889.html

  Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4 % i 1993 til 9 % i 2003 og 17 % i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Kripos 2013: “Antallet narkotikasaker har økt med 10,7 % fra 2012 til 2013 og har aldri vært høyere. Siden midt på 2000-tallet har antallet saker økt med over 50 %.” https://www.politi.no/strategier_og_analyser/statistikker_og_analyser/narkotikastatistikk

  Kåre Stølen, politisjef for Grønland politistasjon har tidligere uttalt at “65% av alle saker på Grønland er narkotikasaker”. Politiet gjør som politikerne ber dem om, gjennom lovgivning. Aksjoner rettes ofte mot de fattiges områder, hvor det kommer minst protester fra samfunnet.

  Prosjekt Touch Down ble startet av Oslo politidistrikt, som en «aksjon mot vestafrikanske kriminelle» (hasjselgere). Fra Samordningsorganets årsrapport 2013: «Det ble totalt beslaglagt 20 kg marihuana og hasj. Det er utført en rekke ut-og bortvisninger etter utlendingsloven. Totalt ble det i år uttransportert 940 vestafrikanske personer, blant dem 629 nigerianere. Erfaring viser i midlertid at aktivitet og modus forflyttes og tilpasses politiets innsats.» https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_2552.pdf

  Det er foreslått å bygge flere fengsler, eller å leie plasser i Nederland – men det reduserer ikke det illegale markedet/økonomien. Når en person blir arrestert så blir virksomheten bare overtatt av andre. Problemet vil ikke bli løst ved at at fengselsindustrien blir utvidet.

  Handelen med cannabis utgjør størstedelen av det totale markedet for illegale rusmidler. Det ble totalt beslagtlagt 2964 kg cannabis i 2013. De 20 kiloene som ble beslagt fra gatesalg i Oslo utgjør en minimal andel. Det åpne gatesalget er bare en liten del av det illegale cannabismarkedet, det meste blir solgt innendørs blant venner. Sånn sett er det ikke noe forskjell på hva de inne og ute gjør. Aksjon «Touch Down» har lignende konsekvenser som «Stop and frisk» som blir kritisert i USA.

  Det er ikke sånn at hasjen kom med afrikanerne langs Akerselva, og alle asylsøkere selger ikke cannabis. Det kommer tilreisende dit valutaen er god, etterspørselen er stor, og markedet ikke er lovliggjort og regulert, og under kontroll. Det vil alltid være noen som ønsker å tilby det som mange etterspør. Uansett hudfarge eller nasjonalitet. http://anitanyholt.no/samfunn/fjern-det-apenlyse-hasjsalget-pa-grunerlokka-med-lovlige-utsalgssteder

  Når det blir aksjonert mot et bestemt område så enten flyttes eller spres salget – det stopper ikke. Kundene slutter ikke å etterspørre varer. Når en person blir pågrepet så overtar en ny selger. Pågripelse av selger etter selger, sette dem i fengsel i påvente av å bli sendt ut av landet, er ikke en løsning som fjerner problemene med krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking – men nye forbudsskapte problemer oppstår. Det er ikke bra at man år etter år ser at nærmest alle de som står på gata og selger cannabis er mørkhudede, og ses på som kriminelle – det skaper stigmatisering. http://luhm.no/?p=3292

  Utviklingen av menneskerettighetsbrudd og rasisme knyttet til forbudspolitikken er farligere enn lovliggjøring og regulering av cannabismarkedet.

  Istedenfor å bygge flere fengsler burde lovgivningen endres. Nederland har bedre cannabispolitikk enn Norge, fengslene der er ikke overfylte, men FN-konvensjonen må endres slik at hele produksjons- og salgslinjen blir lovlig. Cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder, feks lignende vinmonopolordningen for alkohol. https://www.facebook.com/ingrid.wergeland.3/posts/10152732325906241

  Se også “Norges arbeid frem mot UNGASS 2016″: http://luhm.no/?p=4714

 17. juli 27, 2014

  Aftenposten 27. juli 2014:
  The New York Times krever cannabislegalisering i hele USA.
  Den amerikanske storavisen tar i bruk storsleggen på lederplass. De mener konsekvensene av forbudet er «rasistisk». http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/The-New-York-Times-krever-cannabislegalisering-i-hele-USA-7649727.html

  Når det gjelder cannabispolitikk og rasisme så tenker mange at det er noe som bare skjer i USA, og ikke i Norge. Problemet er mye større i USA, men det skjer også her. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/716610868411658

 18. juli 9, 2014

  Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) mener den politiske ledelsen i regionen må komme på banen og sørge for at nytt fengsel blir en regional utviklingssak for Agder. “Dette dreier seg om mange arbeidsplasser. Både når fengselet står ferdig, og når et nytt fengsel bygges.» http://www.nrk.no/sorlandet/nytt-fengsel_-_-forstar-bekymringen-1.11580843

  “Svenskene avviser den norske regjeringens forespørsel om å få leie fengselsplasser. Det vil skape konstitusjonelle problemer, ifølge justisminister Beatrice Ask. Hun sikter til brevet fra justisminister Anders Anundsen (Frp). Kapasiteten i den norske kriminalomsorgen er sprengt, og Anundsen ønsket svenskenes syn på muligheten for å leie fengselsplasser inntil den norske kapasiteten er tilstrekkelig utbygd.” http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10121674

  Kari Henriksens (Ap) kommentar til «Absurd å gjøre cannabis lovlig. Vet norske politikere og andre som vil legalisere hasj og marihuana, om alle skadevirkningene?»: «Fakta og kunnskap om cannabis. Nyttig å ha med i debatten om legalisering.» https://www.facebook.com/karhenr2/posts/10152111890547035

  Jeg har lagt inn denne kommentaren:

  Sunnmørposten 4. juli 2014: «Narkotikaanmeldelser utgjør 22 prosent av alle anmeldelser så langt i år. Antall anmeldelser har økt med 14,5 prosent siden 2012.» http://www.smp.no/ntb/innenriks/article9883742.ece

  Kripos 2013: «Antallet narkotikasaker har økt med 10,7% fra 2012 til 2013 og har aldri vært høyere. Siden midt på 2000-tallet har antallet saker økt med over 50%.» 2012: «Antallet narkotikasaker har økt med 6% fra 2011 til 2012 og er det høyeste noen gang.» 2011: «Antall narkotikasaker høyere enn noe år tidligere.» 2010: «Årets inntak av narkotikasaker det høyeste som er registrert noe år.» http://www.politi.no/strategier_og_analyser/statistikker_og_analyser/narkotikastatistikk

  Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. Det er foreslått å bygge flere fengsler, eller å leie plasser i Sverige – men det reduserer ikke det globale illegale markedet/økonomien. Når en person blir arrestert så blir virksomheten bare overtatt av andre. Problemet vil ikke bli løst ved at at fengselsindustrien blir utvidet.

  At flere fengsler kan gi flere arbeidsplasser i Norge er et dårlig argument satt opp i mot det som blir diskutert i FN; endring av de internasjonale konvensjonene, for å erstatte dagens illegale narkotikamarked med et lovlig marked, for å hindre vold og drap som følge av den illegale narkotikatrafikken. Krig, smugling, mafiavirksomhet, korrupsjon og hvitvasking er et globalt problem. Det er behov for et annet rammeverk enn forbudspolitikk. For hvert år som forbudspolitikken videreføres så vokser grenseoverskridende mafiavirksomhet og organisert kriminelle nettverk seg rikere og mektigere.

  Handel med cannabis utgjør størstedelen av denne økonomien. Dette er årsaken til at Kofi Annan, Thorvald Stoltenberg og Global Commission on Drug Policy, så innstendig oppfordrer Regjeringer til å utforske modeller for legalisering av rusmidler for å undergrave organisert kriminalitet og trygge borgernes helse og sikkerhet, og sier at denne anbefalingen gjelder spesielt for cannabis.

  Mens det år etter år blir diskutert hvor farlig er hasj? så vokser problemene knyttet til den globale forbudspolitikken seg større og større. Det er nærmere 200 millioner forbrukere av cannabis i verden, og de slutter ikke å kjøpe selv om forbudspolitikken har vart i snart 50 år. For å erstatte det illegale markedet må cannabis reguleres ganske lignende som for alkohol.

  Norge bør, med vår erfaring med fredsskapende arbeid, stille oss ikke bare solidariske med de land som krever endring, men i førersetet for å endre FNs politikk. http://www.nrk.no/ytring/den-virkelige-debatten-om-cannabis-1.11795352

  Endring av FN-konvensjonene vil kunne åpne for at Norge lovlig kan innføre et system for produksjon (import) og salg av cannabis, lignende som for alkohol. Inntektene vil da ikke lenger gå inn i den illegale økonomien, men kan brukes på mer samfunnsnyttige ting som bla. å etterforske; «innbrudd, underslag, tyveri, grovt tyveri, biltyveri, bedrageri, grovt bedrageri, skadeverk» og annen alvorlig kriminalitet, som politiet i dag ikke har ressurser til å følge opp. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politi-hverdagen/politiet-paa-romerike-dropper-etterforskning-av-hverdagskriminalitet/a/23248161

 19. juni 29, 2014

  Aftenposten 28. juni 2014:
  “Tall fra politiets register over alle lovbrudd i Norge, STRASAK, viser at det i første halvår i år har vært en generell nedgang i antall forbrytelser, sammenlignet med i fjor, melder TV 2.

  Tallene viser også at antall narkotikaforseelser har økt med 14,5 prosent.” http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Nedgang-i-antall-lovbrudd-7621072.html#.U68q1rFqN2A

  Fra Høringsuttalelse til “Politianalysen” 2013:
  Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense. http://luhm.no/?p=3075

 20. april 4, 2014

  VG rapporterer fra Telluride, en by med 2300 innbyggere, som etter legaliseringen i Colorado har åpnet fire lovlige utsalgssteder for cannabis til rekreasjonelt bruk. Eieren av en av butikkene sier: «Stat etter stat kommer etter når de ser hvor vellykket dette har vært i Colorado. Etter sommeren skal vi etter planen være 49 ansatte bare i vårt firma. Vi har regnet ut at vi kommer til å trenge 200 ansatte om fem år. Det vil være omtrent så mange som jobbet i gruvene her da dette var en gull- og sølvgraverby.»

  VG skriver: «De hardeste motstanderne av legalisering er eierne av de svært mange private fengslene, samt fagforeningene for fengselsansatte. Frykten er stor for at fengslene plutselig skal tømmes for narkofange, slik at det blir masseoppsigelser i den enorme fengselssektoren.»

  VG spør marshallen i byen om hvordan politiet stiller seg til legaliseringen, og får til svar: «Den fra før lave kriminaliteten har verken gått opp eller ned.» Borgermesteren i turistbyen, som etter legaliseringen har hatt flere turister på besøk enn før legaliseringen, sier: «Det har ikke vært noen problemer knyttet til offentlig bruk i gatene. Den spiselige cannabisen har skapt problemer for noen, fordi de har manglet erfaring med styrken på det kontra å røyke.»

  Marshallen sier at han ville ha stemt nei til legalisering. «Jeg tror det hadde vært bedre å bøtelegge folk» sier han, fordi han er bekymret for at det skal bli flere trafikkulykker, selv om det ikke er rapportert om flere ulykker enn før. http://pluss.vg.no/2014/03/27/1568/1568_22828451

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/1401954460075978

 21. mars 22, 2014

  5. februar 2014
  VG: «Svenskene avviser den norske regjeringens forespørsel om å få leie fengselsplasser. Det vil skape konstitusjonelle problemer, ifølge justisminister Beatrice Ask.»

  «Hun sikter til brevet justisminister Anders Anundsen (Frp) sendte før jul. Kapasiteten i den norske kriminalomsorgen er sprengt, og Anundsen ønsket svenskenes syn på muligheten for å leie fengselsplasser inntil den norske kapasiteten er tilstrekkelig utbygd. Blant annet har Belgia og Nederland tidligere inngått en tilsvarende avtale som Anundsen ønsker med Sverige.» http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10121674

  6. mars 2014
  NRK: «Regjeringen har lagt planene om et nytt fengsel på vent, men Arbeiderpartiet vil ha fortgang på prosessen og legger på fram forslaget på Stortinget i dag.» http://www.nrk.no/sorlandet/ap-foreslar-a-bygge-fengsel-1.11586606

  14. mars 2014
  NRK: «Regjeringen vil kutte i soningskøen og bygge nye fengsler. Nå kaster hundrevis av kommuner seg inn i kampen om få et fengsel til sitt distrikt.»

  «Kommunen trenger sårt nye arbeidsplasser, og da er fengselsplanene er en god idé sier Ola Brenntrø (Frp) til NRK. Bare tenk på ringvirkningene vi kan få med et fengsel. De ville bli enorme. Jeg skulle gjerne få oppleve at Meråker fikk seg en oppgangstid igjen, for det har vært nedgangstider etter at smelteverket la ned.» http://www.nrk.no/trondelag/flere-kjemper-om-nye-fengsler-1.11604858

  18. mars 2014
  Aktuell: «Arbeiderpartiets justispolitikere har bedt om stortingsbehandling av planene for å øke fengselskapasiteten i landet. De har fremmet flere konkrete forslag om nybygg som de håper vil bli behandlet av Stortinget i april eller mai.

  Ap-justispolitikerne Kari Henriksen, Hadia Tajik og tidligere justisminister Knut Storberget, viser til at den forrige regjeringen vedtok bygging av inntil 300 fengselsplasser i Agder-fylkene. Utredningen på halvannet år var ferdig. Statsbudsjettet la til rette for at prosjektering av det nye fengselet kunne begynne.»

  «Kari Henriksen håper å få støtte fra Kristelig folkeparti og Venstre, så det kan bli flertall i Stortinget for nytt fengsel i Agder.» http://aktuell.no/nff-magasinet/ap_sett_i_gang_og_bygg_248400.html

  Vi trenger ikke flere fengsler, spesielt ikke med begrunnelsen om at det vil skape flere arbeidsplasser – vi trenger en ny narkotikapolitikk!

 22. mars 5, 2014

  Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) mener den politiske ledelsen i regionen må komme på banen og sørge for at nytt fengsel blir en regional utviklingssak for Agder. «Dette dreier seg om mange arbeidsplasser. Både når fengselet står ferdig, og når et nytt fengsel bygges.» http://www.nrk.no/sorlandet/nytt-fengsel_-_-forstar-bekymringen-1.11580843

  Ståle Nygård skriver:
  «Dette dreier seg om mange arbeidsplasser.»
  1 av 3 inne til soning har narkotikaforbrytelse som hovedlovbrudd.

  «Et fengsel er den største og viktigste rehabiliteringsinstitusjonen vi har i et samfunn.»
  Her er hvordan du og ditt parti levde opp til det, dette er hva dere leverte etter sju år med makta: «Innsatte som snart skal løslates (2012):
  – 63% har ikke jobb, skole eller trygd ved løslatelse.
  – 70% har rusproblemer.
  – 75% har gjeld.
  – 61% vet ikke hvor de skal bo.»

  Isteden bruker man all sin makt til å få bygget fengsel på sørlandet, med argument om at det handler om å skape arbeidsplasser i landsdelen man sokner til, samtidig med at man nekter å snakke om lovene som bringer folk inn i fengslene og samfunnet inn i elendighet.

  Undertrykkelsen av tingenes tilstand truer nasjonens helse og sikkerhet. Ved bevisst hindre en debatt om partiets kriminalitetspolitikk og tankegodset som ligger til grunn er en av de største og mest alvorlige feilstyringer partiet noen gang har vært utsatt for. Det er en grunn for at en klok mann engang sa at dette nok var den største feilinvesteringen i straff i dette århundre. De ordene er mer enn ord.

  Hvordan er det mulig å være representant fra Arbeiderpartiet i Justiskomiteen på Stortinget uten å nevne problemene vår narkotikalovgivning skaper for folk og samfunn, men isteden ensidig fremstiller fengselsindustrien som om det handler om arbeidsplasser i ditt distrikt. Du og ditt parti er ansvarlig for å ha produsert en unødig stor fangepopulasjon fordi dere selv ikke tar ansvar for situasjonen, men isteden slår politisk mynt og tjener egen makt ved å bygge flere fengsler og nekter å delta i en åpen, opplyst og demokratisk debatt om lovene som fører så mange inn i fengselssystemet.

  Tankegodset om at man kan straffe seg vekk fra problemer, samtidig som man nekter å snakke om kostnadene og mekanismene som settes i gang i kjølvannet av en kriminalisering – kriminaliseringens onde – det truer hele vårt samfunn.

  Det er en grunn for at du ikke ønsker å svare på om du har lest boken du fikk, «Den gode fiende».

  I 2010 var det 45 000 anmeldelser for narkotikakriminalitet i Norge. Det utgjør 16% av den anmeldte kriminaliteten i landet. 22 600 av disse 45 000 er anmeldt for brudd på Legemiddellovens § 31, bruk og besittelse. 21 900 lovbrudd er anmeldt for brudd på § 162 som er i Straffeloven, hvor 20 600 av disse er brudd på såkalt førsteledd, besittelse og oppbevaring. 1200 er definert som andreleddslovbrudd. 87 saker er tredjeleddskriminalitet, som er definert som alvorlig i Norge. 87 saker av 45 000.

  Anmeldte narkotikalovbrudd:
  4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge).»

  Den gode fiende
  «Denne bok er sprunget ut av en dyp bekymring overfor det syn på narkotika som er framherskende i store deler av Norden, og over den narkotikapolitikk som dette syn fører til.»

  «Vi har – som mange fagfeller – forsøkt å si fra tidligere, men uten særlig gjennomslagskraft. Det kan i noen grad skyldes at problemstillingene er så sammenvevd at det aller meste må sies nesten samtidig for å kunne bli forstått i en helhet.»

 23. februar 26, 2014

  Kilder til TV 2: Polititopp beskyttet narkonettverk og mottok millionbeløp.

  “Bakgrunnen for at Spesialenheten siktet polititoppen Eirik Jensen for grov korrupsjon, skal være at han i flere år beskyttet et narkonettverk i bytte mot til sammen flere millioner kroner.” http://www.tv2.no/2014/02/26/nyheter/innenriks/polititopp-siktelsen/5361952#.Uw5fz4WGenU

  http://luhm.no/?p=3075
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/633961623343250
  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151879691042461

 24. februar 26, 2014

  Dette er en veldig interessant sak, men det er viktig å presisere at man er uskyldig til det det motsatte er bevist.

  Aftenposten skriver:
  «Norsk politi kan stå overfor den største skandalen noen gang.»

  VG skriver:
  «Politioverbetjenten har jobbet i Oslo politidistrikt siden tidlig 1980-tallet. Den siste tiden har han vært rådgiver i politimesterens strategiske stab [..] Det foreligger skjellig grunn til mistanke for grov korrupsjon [..] Han har som leder for gjengprosjektet deltatt i flere av de største etterforskningene i hovedstaden [..] Etter det VG får opplyst, har saken mot ham en forbindelse til en større narkotikasak der blant annet en mann i 40-årene er siktet. I avhør har mannen i 40-årene erkjent oppbevaring av en stor mengde hasj.»

  Fædrelandsvennen skriver:
  «Politiledere har vært en spydspiss i kampen mot organisert kriminalitet. Nå sitter han selv i varetekt, siktet for grov korrupsjon. En stor hasjsak skal ha utløst etterforskningen.»

  LUHM:
  Vi vet at da alkohol var forbudt sto mange ansatte i Politiet på lønningslisten til mafiaen, slik at de organisert kriminelle hadde insidere i Politiet som sørget for at konkurrentene deres ble etterforsket og straffeforfulgt, mens deres egen virksomhet ikke ble etterforsket og kunne operere nærmest fritt.

  Disse arbeidet selvsagt også for å opprettholde forbudspolitikken, ikke fordi det gagnet samfunnet, men det illegale salget.

  Med tanke på at cannabis er det mest solgte, kjøpte og brukte ulovlige rusmiddelet, også i Norge, må vi anta at det skjer korrupsjon innenfor dette markedet, og at det finnes politfolk på ulike nivåer i systemet som står på de organisert kriminelles lønningsliste.

  At Politiet deltar i den politiske debatten om lovliggjøring og regulering av cannabismarkedet (som motstandere av endring) er tidligere meldt inn som et demokratisk problem til myndighetene: http://luhm.no/?p=3075

  Jeg kommer, med LUHM, til å følge opp denne saken videre.
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/633961623343250

 25. februar 13, 2014

  Overfylte fengsler er et problem i hele verden, her fra Italia.

  BBC 12. februar 2014:
  «Under the stricter drugs law, lighter drugs such as cannabis and hashish were classified as equal, in legal terms, to Class A drugs cocaine and heroin. This increased the sentences for the cultivation, sale and trafficking of cannabis from 2-6 years to 6-20 years.

  According to official data, cited by Reuters news agency, around 62,000 detainees are held in cells built for fewer than 48,000.

  In January 2013, the European Court of Human Rights ruled that overcrowding in Italy’s jails violates the basic rights of inmates. The Italian authorities were fined 100,000 euros ($135,700, £81,934) and ordered to solve the overcrowding issue within a year.» http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26159049

  http://luhm.no/?p=1721
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/627204620685617

 26. februar 12, 2014

  Ståle Nygård skriver i Minerva:
  «Argumentet for å legalisere cannabisbruk og -marked ligger ikke i at rusmiddelet ikke er farlig, men i at en regulert og kontrollert lovlig bruk og et regulert marked medfører færre og mindre alvorlige kostnader for folk og samfunn, spesielt utsatte grupper og spesielt gutter, enn et ulovlig, ukontrollert og uregulert bruk og marked.» http://www.minervanett.no/gatas-gutter

  Norsk cannabispolitikk 2014:
  Det er flaut at norske myndigheter mener at lukkede asylmottak er en løsning, og ikke et forbudsskapt problem.

  “Flere og flere land innrapporterer til FN om uheldige konsekvenser ved krigen mot narkotika. I 2016 skal det lages en ny konvensjon på bakgrunn av de problemene som nå blir innrapportert. Det er derfor viktig at alle land innrapporterer negative konsekvenser ved forbudspolitikken frem til 2016. Prosessen må sees i sammenheng med hva som skjer i USA, Mexico, Uruguay og flere andre steder.” http://luhm.no/?p=1707

  Dette er en krig som ikke kan vinnes – den må reguleres med lovlig produksjon og salg! http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151855825167461

 27. januar 28, 2014

  Anita Nyholt:
  Hvilken uttalelse fra Fabian Stang er det du støtter? Resten av det du skrev forsto jeg ikke.

  Sissel Brandshaug:
  Siterer Fabian Stang i flg. denne artikkelen : “Det er en kriminalitet som regjeringen kunne ha fjernet hvis de ville det. De kunne ha sørget for at de som kommer hit og begår kriminalitet, blir behandlet på en mye røffere måte enn de gjør i dag”. Støtter dette utsagnet 100 prosent og tillegger at dette burde man vært oppmerksom på da innvandringstoppen ble innført som en prøveordning i 1978.

  Jeg har erfaringene mine fra innvandrermiljøet fra 1975 og vi var noen norske damer men ikke så mange. Vi gikk på omgang og etter 1978 ble vi attraktive.

  Anita Nyholt:
  Du mener at det er en god løsning å fengsle en person, hvis jobb overtas av en annen, for å fengsle denne, hvis jobb blir overatt av en annen, for å fengsle denne, hvis jobb blir overatt av en annen osv i all evighet? Tror du “krigen mot narkotika” blir vunnet i Norge hvis alle vest-afrikanske cannabisselgere blir satt i lukket mottat?

  Dine erfaringer fra 70-tallet i forrige århundre opptar meg ikke så mye .. de som er interessert i slikt kan lese om det på Fyret og Document.

  Sissel Brandshaug:
  Ikke lukket mottak men å fange de opp og bryte den undertrykkende og utnyttende fella de har gått i er et must. Hvordan er det for disse fattigutta å gå rundt i dette kalde helvete å selge dop tror du ? Hvor lenge skal vi godta sofa debattene deres ?

  Anita Nyholt:
  Hvis du hadde fått ønsket ditt oppfylt og “alle vest-afrikanske cannabisselgere ble fanget” hva er planen din for de hvite selgerne da?

  Sissel Brandshaug:
  Dritskuffa over at også du utleverer meg til Fyret.no

  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10151684077057461

 28. januar 24, 2014

  Kripos, Narkotikastatistikk 2013:
  «Siden midt på 2000-tallet har antall saker økt med over 50 %. [..) Antallet narkotikasaker har økt med 10,7 % fra 2012 til 2013, og har aldri vært høyere. http://www.politi.no/kripos/Nyhet_13312.xhtml

 29. desember 28, 2013

  Nicolay B. Johansen, Juridisk fakultet UiO:
  «I følge tilgjengelige tall er det vanskelig å påvise noe som med rimelighet kan kalles en bølge. I følge politiets tall, gitt 17.11.2013 , er det ikke vesentlig flere registrerte ran på denne tiden enn det har vært i tidligere. Tv2.no melder at «Ferske tall fra politiet, viser at økningen i ran i hovedstaden har gått opp 11,9 prosent i løpet av årets første ti måneder sammenlignet med samme tidsrom i fjor». Undertegnede har ikke klart å oppspore slike tall, men det vises også til tall fra september 2013. Da skal antall anmeldelser være doblet fra september 2012. Men om vi ser på helhetsbildet over en litt lengre periode, er de lange trendene annerledes. Oversikt over ran de siste 20 år viser et noenlunde stabilt tall omkring 1200 anmeldelser årlig. Ran la seg på dagens nivå i 1999. Dette er tall for landet som helhet. Oslopolitiet rapporterte for 2012 at det var en nedgang i antall ran på ca. 9 %. Lokalt politi i Oslo sentrum følger med på ungdommer. De forteller at det har vært en markant nedgang i ran med kjent gjerningsmann under 18 år. Vi snakker faktisk om en halvering siden 2000.»

  «Er det vi ser her en moralsk panikk? Det opplagte svaret er ja. Men hvis vi går nærmere inn på hva dette begrepet innebærer er svaret litt mindre opplagt. Begrepet tilsier at vi skal få en særlig oppmerksomhet omkring et fenomen, som skapes i et samspill mellom politi, presse og andre aktører med investerte interesser. Det forutsettes at det fenomenet det reageres på er relativt stabilt mer omfattende enn tidligere. Og til slutt skal det reageres med strengere og kanskje ekstraordinære tiltak.» http://www.jus.uio.no/ikrs/tjenester/kunnskap/kriminalpolitikk/aktuelt/ransbolge.html

  Sven Egil Omdal, 23.11.13:
  «Tirsdag skrev VG at «halvparten av innbyggerne i Oslo føler seg utrygge når de beveger seg utendørs etter at den kraftige ransbølgen slo inn over hovedstaden». Tallene har de fra en InFact-undersøkelse utført på oppdrag fra VG. Slik fungerer returinformasjon: Skrem opp leserne, mål hvor skremte de er blitt, og lag en ny sak som gjør også den resterende halvparten litt mer urolig. Etter seks uker med heftig dekning av krimbølgen i New York, var også annenhver amerikaner blitt reddere for å gå ut, uansett hvor de bodde i landet.»

  «Så snart mediene har bestemt seg for at det finnes en ransbølge, vil hver eneste lille veskenapping, lommetyveri eller bøllete oppførsel brukes som bekreftelse på at bølgen er reell.»

  «Når andre redaksjoner oppdager at en avis eller en tv-stasjon har identifisert en bølge, vil de sette sine egne meldinger inn i samme ramme. Krimnotisene løftes og blir store oppslag. Dermed får den første redaksjonen bekreftet at ikke bare hadde de rett, de er nyhetsledende. Slik stolthet stimulerer til intensivert jakt på nye hendelser som kan styrke narrativen. Bølgen reiser seg.»

  «Kilden for opplysningene er nesten uten unntak politiet. Politiet har, som Fishman skriver, autoritet til å stanse eller fremme medienes konstruksjon av krimbølger. Om de gjør det ene eller det andre, avhenger av hva som tjener deres egne interesser. Har landet for eksempel fått en ny justisminister fra et lov-og-orden-parti, kan deler av politiet godt se seg tjent med å la bølgen rulle en stund.» http://www.aftenbladet.no/meninger/omdal/Bolgeskvulp-i-hovedstaden-3298528.html

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS