Skip to content

Prop 19 – California beholder status quo

2010 november 9
from → Samfunn
by Anita Nyholt

California har stemt. Borgerinitiativet Tax & Regulate Cannabis ble nedstemt med 54% mot 46%. Hvis forslaget hadde fått flertall ville California blitt den første staten i USA som hadde gjort cannabis helt lovlig for alle over 21 år, åpnet for skattlegging og regulering av produksjon og omsetning, og tillatt hjemmedyrking.

Hva var det som fikk så mange til å krysse av i nei-boksen?
California er med sine 37 millioner innbyggere den mest folkerike staten i USA, og 7,5 millioner californiere deltok i mellomvalget hvor blant annet prop 19: Tax & Regulate Cannabis ble stemt over. Totalt sa 3,5 millioner ja til borgerinitiativet, hvor det av tilhengerne ble argumentert sterkt for at full regulering av cannabismarkedet ville gi staten bedre økonomi, og mindre vold og kriminalitet. Forslaget ble nedstemt med 54% mot og 46% for legalisering, kun et fåtall stemmegivere valgte å stemme blankt.

California var en av de første statene som startet nedkriminalisering av cannabis. Flere lovendringer har siden 1975 stadig senket strafferammen for bruk og besittelse av små mengder cannabis. Selv om prop 19 ikke gikk gjennom har California fortsatt en svært liberal cannabislovgivning som blir ytterligere oppmyket i 2011. Folkeavstemningen har, uansett resultat, ført til oppblomstring i cannabisdebatten over hele verden.

En rekke faktorer kan ha hatt innvirkning på resultatet
Før valget sa justisdepartementet ved Attorney General Eric H. Holder at dersom prop 19 ble vedtatt så ville nasjonale myndigheter uansett ikke respektere valget og fortsette å håndheve det nasjonale forbudet.

Valgdagsmålingen meldte at det hadde vært jevn fordeling blant stemmegiverne når det gjaldt kjønn og etnisk opprinnelse, men at fordelingen på alder så ut til å kunne ha innvirkninger på valgresultatet. 64 prosent av velgerne i alderen 18-24 støttet forslaget, mens 66 prosent av de over 64 år motsatte seg legalisering. Ja-siden var så vidt i flertall blant de mellom 25-39 år, mens i den største gruppen 40-64 år var 55% mot legalisering.

Tilhengerne av prop 19 ble beskyldt for å overdrive de gode økonomiske resultatene man kunne oppnå med regulering og skattlegging, og motstanderne for å overdrive farene ved bruk av stoffet. Kommersielle marihuanadyrkere, som i dag produserer og leverer marihuana til de lovlige utsalgsstedene for medisinske brukere, var også blant motstanderne av lovforslaget fordi de fryktet å bli utkonkurrert av nye store aktører, som er pengesterke og villige til å betale avgifter.

Mange var dessuten bekymret for at prop 19 ville erstatte Senate Bill 420, som regulerer antall planter som er tillatt for hjemmedyrking, mot nye strengere regler.

Med prop 19 ville lokale myndighetene blant annet kunne kreve skatt på eller nekte omsetning og kommersiell dyrking i sitt område. Dette førte til frykt for høy lokal beskatning og urimelig regulering. Usikkerheten rundt hvilke reguleringstiltak de enkelte distrikter ville iverksette gjorde at velgerne ikke kunne vite nøyaktig hva lovendringen ville føre til for dem.

Neste gang regulering og skattlegging av cannabis skal opp til folkeavstemning i California vil nok lovforslaget ta hensyn til flere av disse faktorene.

Gallup melder om rekordoppslutning for å fjerne forbudet mot cannabisbruk

Gallup melder om rekordoppslutning for legalisering av cannabis

Hva skjer videre
Den store, amerikanske Gallup-undersøkelsen fra oktober forteller at amerikaneres holdning til forbudspolitikken er i endring. Da Gallup begynte å spørre om dette på slutten av 60- tallet var kun 20% for legalisering. Ved årets måling er andelen hele 46%.

Kanskje kommer spørsmålet opp i flere stater ved presidentvalget i 2012?

Share
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS