Skip to content

Kulturhuset Youngelen

2011 juni 1
from → Kultur
by Anita Nyholt


Fredag 27. mai flyttet en gruppe unge mennesker inn i Torgata 13, på hjørnet av Youngstorget. Huset har stått tomt i mange år etter at fasaden ble gjort verneverdig, og blant andre Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Riksantikvaren hadde innsigelser til eierens utbyggingsplaner om et åtte etasjer høyt hus.

Det er lenge siden jeg var med på å okkupere Skippergata i 1981-82, som var forløperen til Blitz-huset (hvor jeg ikke ble med videre).

Jeg er fortsatt opptatt av boligpolitikk, og hva som skjer med tomme hus i Oslo, så da jeg fikk et tips om det nyokkuperte kulturhuset Youngelen, tok jeg en tur innom for å ta en kopp kaffe og se hva ungdommen har gjort med huset.

På facebook har beboergruppen laget en side med info om kulturhuset Youngelen:

Vår intensjon er å bo her i tillegg til å skape en åpen, kulturell plass med musikk, utstillinger, verksteder etc. i Oslo sentrum. Byen vår mangler billige boliger og ikke-kommersielle møtessteder, spesielt i sentrum hvor underholdning og det å bo er altfor dyrt. Vi ønsker å lage et alternativ til dette! Huset som vi nå bebor er ett av mange tomme hus i Oslo.

Det har stått tomt og forfallt i mer enn ti år. I forhold til den nåværende boligsituasjonen i Oslo ser vi på dette som uforsvarlig. Fasaden i Torggata 13 er vernet, og vår hensikt er å ta vare på og restaurere hele huset, i motsetning til hva eieren har gjort.

Okkupantene ønsker alle naboer og andre velkommen innom huset for en prat og kopp kaffe. Offisiell åpning av cafeen er onsdag 1. juni. På kvelden blir det party med DJ. Torsdag og fredag er det åpen kafe, og på lørdag 4. juni blir det konsert.

Jeg sjekket gjeldende reguleringsplan for området hos Plan- og bygningsetaten og siterer de viktigste delene:

Forslag til endret reguleringsplan (2004) med reguleringsbestemmelser for Youngsgate 7-9 og Torggata 13 som omreguleres fra byggeområde for kontor, forretning og offentlig trafikkområde til:

Alternativ A som foreslått av eier Entra Eiendom v/ K. Jarmund arkitekter AS

 • Byggeområde for bolig, kontor, forretning og bevertning
 • 8 etasjer med totalt 11 000 m2 + underetasjer

Alternativ B som foreslått av Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten

 • Spesialområde – bevaring (bolig, kontor, forretning, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, service))
 • Eksisterende bygninger bevares
 • Det gis tillatelse til et mindre nybygg på inntil 6 etasjer på områdets bakre del.

Skisse over Entra Eiendoms forslag

De tre eiendommene ligger innenfor det gamle Tukthuskvartalet, begrenset i nordøst av Sentrum Politistasjon, Henrik Ibsens gate 10, og den tidligere Tukthusmuren, i sørøst mot gjennombrutt forlengelse av Calmeyers gate, i sørvest mot Youngs gate og Youngstorget og i nordvest mot Torggata. Den eksisterende bebyggelsen består av opprinnelig murgårdsbebyggelse i 3 etasjer bygget for nærings- og boligformål fra siste halvdel av 1800-tallet. Bakgårdsbebyggelsen er revet. Bygningene har vært benyttet til forretning, kontor og bevertning, men står nå tomme.

Byantikvaren fremholder verneverdien av de tre opprinnelige murgårdene som er oppført på Byantikvarens gule liste og omfattes av kgl resolusjon til Oslos kommuneplan. Eiendommene utgjør etter Byantikvarens oppfatning en umistelig del av det historiske Youngstorget som et av hovedstadens viktigste byrom. Det knytter seg nasjonale verdier til dette historiske bybildet, bekreftet av 3 innsigelser fremmet av Riksantikvaren til ulike plansaker opp gjennom 1990-tallet. Et planforslag som innebærer riving av de tre murgårdene frarådes på det sterkeste, og vil bli oversendt Riksantikvaren for vurdering av innsigelse. Også Fortidsminneforeningen fremholder den eksisterende bebyggelsens bevaringsverdi, både som enkeltbygg og som husrekke.

Plan- og bygningsetaten mener det er viktig at miljøet i området blir bevart som historiefortellende element. Hovedretningene i planområdet forteller om områdets to utbyggingsfaser. Den første representert av tukthusmuren, stammer fra løkkeeiendommene langs Storgata på 16.- og 1700-tallet. Den andre representerer utbyggingen av murbyen på 1800-tallet og vises i eiendommene langs Youngsgate og Torggata. Bebyggelsen langs Youngsgate er stilmessig enhetlig, men samtidig variert pga. de ulike byggehøydene. Bebyggelsen er en del av murbyen og representerer 1800-tallets kvartalsmessige byvekst med blanding av utleieboliger og næringsvirksomhet. Bebyggelsen og eiendommene i Youngsgate, Tukthusmurens synlighet mot gaten og gatens knekk, bidrar til å gjøre gateløpet til en særegen visualisering av denne byhistoriske utvikling i området. Youngsgate danner et sjelden enhetlig gateløp med miljøverdi og aldersverdi. Det er et av de få gatepartier fra senklassisistisk periode i Oslo. Det er viktig at bebyggelsen innen planområdet blir bevart for å opprettholde den stilling 1800-tallsbebyggelsen har i strøket.

Plan- og bygningsetaten er enig med Entra at det er viktig å lage en regulering som legger til rette for virksomheter i planområdet som skaper et mer aktivt liv i Youngsgate, Torggata og ikke minst denne delen av Youngstorget. Begge planforslagene ivaretar mulighetene for publikumsrettet virksomhet i de nederste etasjene. Plan- og bygningsetaten har foreslått et noe bredere spekter av formål for ha en større fleksibilitet til å møte mulighetene for aktivitet i området. Etaten er uenig med forslagstiller i at det er nødvendig med ny bebyggelse for å ivareta dette.

I tråd med kommuneplanen foreslås det i begge alternativ at det legges til rette for boliger. Det er viktig at boligene skjermes tilstrekkelig mot støy og forurensing. Boligenes bør legges i de øvre etasjene slik begge forlag foreslår.

Både alternativ A og B setter kvalitetskrav til kvalitet på materialer, utforming og detaljer. Alternativ B setter i tillegg krav til at materiale, utforming og detaljer ivaretar bevaringsaspektet.

I tråd med Rikspolitiske retningslinjer for areal og transport mener Plan- og bygningsetaten det er viktig at det utvikles et godt og trivelig fotgjengernettverk i sentrum. Torggata er en viktig forbindelse mellom sentrum og Grünerløkka og er regulert til gågate. Youngsgate kan sammen men Brugata også utvikles til en del av dette, og er en viktig forbindelse videre til Grønland. En videreutvikling av både Torggata og Youngsgate som trivelig og meningsfylte ferdselsårer for gående som knytter torget godt sammen med omgivelsene, Grünerløkka og Grønland, er også av betydning for å utvikle torget videre som et godt målpunkt, og vil kunne bidra til ønsket økt aktivitet.

Ut fra ovenstående mener Plan- og bygningsetaten at alternativ A ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til bebyggelsen i omgivelsene, Folketeaterbygningen, det bevaringsverdige i planområdet og krav til bokvalitet, og etaten anbefaler derfor alternativ B.

Og siden har huset stått tomt. Det er usikkert hvor lenge okkupantene får drive det nye kulturhuset på Youngstorget, som har Sentrum politistasjon og Politidirektoratet som nærmeste nabo. Eiendomsretten står sterkt, men folk trenger hus og hus trenger folk. Det er ingenting som er verre for et hus enn at det står tomt. Blir det ikke vedlikeholdt så forfaller det av mugg og sopp, som gjør grovarbeidet for huseiere som ønsker rivningstillatelse, men ikke får det.

Share
5 Responses leave one →
 1. oktober 19, 2017

  Det har tatt lang tid å få liv i det verneverdige huset ved Youngstorget, etter at det har stått tomt i alt for mange år. Bortsett fra den korte perioden det ble drevet en cafe der av okkupanter da, men de fikk ikke bli lenge. Det var usikkert hva bygningen skulle brukes til, men kommunen mente det var viktig å legge til rette for virksomheter som ville skape aktivt liv rundt Youngstorget. Det blir det nok med så mange nye barer og restauranter, og det er fint at det også blir åpnet en slakterbutikk der igjen. https://www.dn.no/smak/2017/10/18/1538/Restauranter/fire-grundere-apner-syv-nye-serveringssteder-pa-youngstorget

 2. november 18, 2011

  Ivar Johansen (SV) sier:

  «Gang på gang får vi opp eksempler på at Byrådet i Oslo lar kommunale bygninger stå tomme over mange år, og med hærverk og forfall som det naturlige resultat. Dette er særs dårlig forvaltning av felleskapets verdier.

  På mitt initiativ ga bystyrets finanskomite i fjor vår Byrådet denne beskjeden: «Byrådet anmodes om å få på plass en rutine som sikrer at alternativ/midlertidig bruk i kommunal regi/utleie blir vurdert der det er sannsynlig at lokaler blir stående tomme ut over 6 måneder.»

  Her offentliggjør jeg siste oversikt over tomme kommunale bygninger, slik at innbyggerne – ved henvendelse til den etat/virksomheten som disponerer bygningen- kan gi innspill til alternativ bruk:»
  http://www.ivarjohansen.no/temaer/psykisk-helse/3392-tomme-bygninger.html

 3. Visjotus permalink
  juni 28, 2011

  Det er trist at det ikke er bredere synsfelt å kunne ønske å etterligne i politiets fremgangsmåte. I et rikt og oversiktlig (by)rike skjønner jeg ikke hvordan en utførende autoritet møter kritiske spørsmåltegn med bombastisk nervøsitet. Og det med tilsynelatende mikroskopisk omtanke til hvordan nøytrale parter (som er uløselig knyttet til slike verdi-general-prøvende scener i bylivet) i fremtidige non liquet-anliggender kan speilverdig vise uttørket kommunikasjonsevne.
  Eller hva med den forfall- og skadedyrvennlige retorikken til Entra ? De unnglipper å fremstå som ansvarlige for å rive tommelen av hånda på folketilliten. Folketilliten som i utgangspunktet gjør at Staten, representert mer enn teatralsk via Entra, får linjært nyte det lettilsugelige makt- og voldsmonopolet i velordnede ferdsstater. *
  Det er tre hele generasjoner av oss som tørster etter betydelig vekst i desinteresserte og normativt gjennomfunderte belegg bak statsrepresentanters professjonelle vekselvirkning(er) med åndslivet i byene, de yrkesmessig implisitte og eksplisitte. Den ytre Avocadoen Og tilhørende harde Stein den gjemmer på. Det er byens eiendomsløse barn dette gjelder. Mat dem & gi dem husly hvis det å hjelpe de trengende er en samfunnstradisjon det er ønskelig å pleie. Skyt avocado på dem & nekt dem retten til å resirkulere en tom garasje hvis årets regnskapsbalanse teller mer enn fremtidige etiske budsjett.

  *[ f.eks. skandinaviske land, Japan og et par andre latterlig stabile stater midti uforventet forstyrrede omgivelser.. Av all morbiditet iboende i SaudiArabias rettsliv er forbudet mot kvinner bak rattet snart opphevet. Jeg vet ikke om jeg skal le eller kutte opp løk]

 4. juni 9, 2011

  Aftenposten 8.6.11

  Entra har sendt okkupantene brev der det blant annet står at bygningen er i så dårlig forfatning at det er farlig å oppholde seg i den. I forrige uke sendte Entra en begjæring til namsmannen.

  – Bygningen er i så pass dårlig forfatning at vi er bekymret for de som oppholder seg i den. Deler av taket er særlig utsatt. Bygningsmasser fra taket kan falle når som helst, sier Tallberg som har tatt kontakt med namsmannen for å kaste ut okkupantene.

  Selskapet ønsket i utgangspunktet å rive Torggata 13 og tilhørende nabogårder, men har ikke fått lov til det. Gården står nemlig på den gule listen til Byantikvaren, og har en verneverdig fasade. Nå jobber Entra for å rive bygningen som ligger bak fasaden.

  – Vi vil rive så mye vi får lov til, og bygge nytt. Nå venter vi bare på alle tillatelsene.

  – Gården har stått tom siden dere overtok den i 2002. Hvorfor har dette tatt så lang tid?

  – Bygningen var i så dårlig forfatning at den ikke kunne leies eller rehabiliteres. Derfor måtte vi jobbe med et prosjekt for å finne ut hva vi skulle gjøre, svarer Tallberg.

  http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article4142870.ece

 5. Sahak permalink
  juni 1, 2011

  Utrolig kult!

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS