Skip to content

Avkriminaliseringsreform, ikke legalisering foreløbig

2019 desember 19
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Rusreformutvalget overleverte sin rapport til helseminister Bent Høie i dag. Den er på over 400 sider, så det vil ta litt tid å få lest alt som er relevant i forhold til cannabis. Jeg skal sende innspill fra folkeaksjonen LUHM til høringen av NOU’en, som har frist 2. april.

Kort oppsummert, ut i fra det som ble sagt på pressekonferansen, har flertallet i utvalget anbefalt avkriminalisering av bruk og besittelse til eget bruk, på den måten at det fortsatt ikke vil være lovlig, men hvis man blir tatt av politiet og får henvisning til samtale om forbruk så vil det ikke gi noen sanksjoner om man ikke møter. Det er logisk ettersom mandatet er avkriminalisering og man skal gå vekk fra stigmatisering og straff. Grenseverdiene for hva som regnes for eget bruk er ikke bestemt, men flertallet i utvalget anbefaler å beholde dagens grense på 15 gram cannabis.

Jeg har ikke fått sett så mye på rapporten ennå, men det ser ut som et stykke grundig arbeid. Det jeg har lest foreløbig ser ut til å være bedre enn den forrige reformen, og ikke bare en gjentakelse innpakket i litt andre ord. Så det er positivt.

Share
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS