Skip to content

Høringsinnspill fra LUHM til regjeringens Rusreformutvalg

2019 mars 1
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Fra LUHMs innspill til Rusreformutvalget 19
 

Regjeringen oppnevnte den 23. mars 2018 et rusreformutvalg som har fått et mandat for å forberede gjennomføringen av en rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Utvalget skal blant annet utrede mengde som skal falle inn under definisjonene av bruk og besittelse til eget bruk og hvilke tilbud/sanksjoner som skal gis ut, og avgi sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. desember 2019.

Det står i invitasjonen at man selv bestemmer hvilke forhold eller problemstillinger ved reformen man ønsker å gi innspill til.

Folkeaksjonen LUHMs innspill går i korte trekk ut på at den kommende reformen ikke vil bli god nok så lenge utvalgets mandat er begrenset til å finne løsninger innenfor et forbudsrammeverk.

Det er blitt lovet en helt ny reform med avkriminalisering og at bøteleggingen skal stoppes, men den kommende reformen vil ikke bli god nok så lenge utvalgets mandat er begrenset til å finne løsninger innenfor et forbudsrammeverk. Alt fra bruk og besittelse til produksjon, frakt og salg må lovliggjøres og reguleres for cannabis.

Folkeaksjonen LUHM støtter ikke en rusmiddelreform etter modell fra Portugal. Vi trenger ikke nemder for å avgjøre om de som handler alkohol trenger behandling. Slik skal det også være for cannabis.

Lovliggjøring og regulering vil gjøre det mindre tilgjengelig for barn, og selv om det skulle bli flere voksne forbrukere av en lovlig vare så er det lite problemer knyttet til det i motsetning til at staten opprettholder det illegale markedet med alle de problemene som det medfører.

Folkeaksjonen LUHM mener at regjeringen nå ikke trenger mer kunnskap for å lovliggjøre cannabis for rekreasjonell bruk.

Det er 40 år siden Nederland startet sin ordning med coffeeshops for å gjøre cannabis mindre tilgjengelig for barn, og det er mer naturlig å se dit eller til andre land som har lovliggjort cannabis enn til Portugal, feks Canada og delstater i USA.

 

Les hele høringsinnspillet på LUHMs nettside.

Share
No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS