Skip to content

Cannabis og grenseverdier i trafikken

2013 desember 22
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Det er ingen som anbefaler noen å røyke og sette seg rett i bilen for å kjøre, eller røyke mens man kjører – på samme måte som for akohol. Men det er ikke enighet om at regelverket fra alkohol med å måle «etter noe» i blodet kan overføres til cannabis på samme måte. Førerkort blir også inndratt på grunn av manglende edruelighet, selv om føreren ikke har vært påvirket under kjøring.

Det å bruke cannabis er mindre alvorlig kriminalitet – det å bli fratatt førerkortet uten å ha kjørt i påvirket tilstand er veldig alvorlig!

17. mai skrev jeg på facebook:
«Norge er første land som har innført THC-grense for bilkjøring. Testen tas fra blod, ikke urin. Dette betyr at diverse politimestere, dommere og avholdsorganisasjoner som påstår at THC i en urinprøve er grunnlag for å frata førerkortet eller på annen måte sanksjoneres eller dømmes kan kontres med retningslinjene til FHI, som bare baserer seg på blodprøver. Det samme gjelder nok til en viss grad propagandistene som prater om kronisk rus i fettlaget.

Folkehelseinstituttet: «Stortinget har vedtatt at det fra 1. februar 2012 skal innføres ”promillegrenser” for 20 narkotiske stoffer og legemidler med ruspotensial. Norge blir da det første landet i verden med straffbarhetsgrenser og straffeutmålingsgrenser for andre rusmidler enn alkohol. Folkehelseinstituttet har bidratt med det vitenskapelige grunnlaget for de nye grensene.»

Det er forbudt å bruke, men allikevel har man ikke nulltoleranse i trafikken, merkelige greier. Jeg kjenner ikke til noen eksempler, men hvis det er slik at man nå får bot både for bruk og for å bryte trafikkregler så begynner det jo å bli ganske dyrt. I bla. California så har de helt andre regler, der har man ikke lov til å innta cannabis i bilen mens motor er i gang. Det de oppfordrer til er å vente med å kjøre til man føler at man kan, men de har satt den regelen for å gjøre det enkelt.»

Senere har jeg funnet ut mer om dette, og har postet på facebook:

Statens vegvesen, 1. januar 2013:
«154 mistet livet på norske veger i 2012. Dette er 14 lavere enn i 2011 og det laveste tallet siden 1950.

Det er ikke bare Norge som opplever færre trafikkdrepte. Både i Sverige, Danmark, Finland og på Island går antall omkomne på vegene ned.

Mens det er klart færre unge som har omkommet i 2012, er vegdirektøren svært bekymret over flere drepte fotgjengere.

Dette er gledelig og viser at vi er på rett vei. I forholdet til gjennomsnittet i alle år siden tusenårsskiftet på 250 drepte, har vi nå nesten 100 færre trafikkdrepte.»

NRK, 20. desember 2013:
«Runar Karlsen i Utrykningspolitiet (UP) mener rus og sjåfører som tar høy risiko er noe av årsaken til ulykkene.

Dødsulykker på norske veier har gått opp i år, etter en nedgang de siste årene.

Over 30 flere døde på norske veier i 2013. Hittil i år har over 20 prosent flere omkommet på norske veier enn i hele 2012.

Vi kjører altfor fort. Like mange, og flere i år, har kjørt av seg førerkortet på grunn av høy fart. Vi tar også flere for rus, sier Karlsen til NRK.»

Folkehelseinstituttet:
«Siden 1936 har Norge hatt en promillegrense som definerer når man er påvirket, og dermed ikke har lov til å kjøre bil eller føre andre motorkjøretøy (jfr. Vegtrafikkloven). Grensen var opprinnelig på 0,5 promille, men ble i 2001 redusert til 0,2 promille.

For ulovlige narkotiske stoffer og rusgivende legemidler har man ikke hatt slike konsentrasjonsgrenser. Det har derfor vært nødvendig med en individuell vurdering i hver enkelt sak. Her har det vært nødvendig å bruke sakkyndige for å vurdere om fører var påvirket eller ikke. Sakkyndige har blant annet tatt hensyn til individuell tilvenning, og har gjort en skjønnsmessig sammenlikning av påvirkningsgrad sammenlignet med hva som vanligvis ledsager en gitt alkoholkonsentrasjon.

Med virkning fra 1. februar 2012 vedtok Stortinget i 2011 å innføre faste konsentrasjonsgrenser også for andre rusgivende stoff enn alkohol. Dette medfører likere lovgivning for alkohol og andre rusmidler.

Rettsvesenet vil dessuten kunne bruke betydelig mindre ressurser på å fastsette eventuell dom i slike saker.

Straffeutmålingsgrensene tilsvarer grensene for 0,5 promille alkohol (betinget fengsel) og 1,2 promille alkohol (ubetinget fengsel).»

Straffbarhetsgrenser for cannabis
:
svarende til 0,2 promille (mikromol per liter fullblod): 0,004
svarende til 0,5 promille (mikromol per liter fullblod): 0,010
svarende til 1,2 promille (mikromol per liter fullblod): 0,030

Min kommentar 21. desember 2013:
Det at man «tar flere for rus» betyr ikke nødvendigvis at man forhindrer ulykker, men at man har laget et system for raskere saksgang, eller som Folkehelseinstituttet sier: «bruker betydelig mindre ressurser på å fastsette eventuell dom».

Politiet inndrar førerkort på grunn av «manglende edruelighet»
Vi kan ikke ha et system som gjør at de som røyker litt en kveld blir fratatt førekortet og/eller satt i fengsel hvis de feks blir stoppet for å ha “blinklys som ikke virker” neste dag, og en blodprøve viser at de en eller annen gang i løpet av det siste døgnet/dagene har inntatt cannabis. Det er fortsatt ikke lovlig å bruke cannabis i Norge, men strafferammen for bruk er ikke å miste førerkortet og/eller å bli satt i fengsel. Saksgangen er raskere med den nye metoden, men ting skal ikke bare gå raskt, men også riktig for seg. For som politiet sier: «Vi kommer til å ta flere og flere for rus» – men det betyr ikke nødvendigvis «ruspåvirket».

Her er et eksempel på at førerkort har blir inndratt på grunn av «manglende edruelighet«:
Sigbjørn Eskeland har det han betegner som et moderat forbruk av cannabis. «Jeg bruker omkring et halvt gram hver dag på kveldstid.»

Øystein Paulsen, politiadvokat i Rogaland politidistrikt: «Dette går på en tilbakekalling av førerretten på grunn av manglende edruelighet. Han har i avhør gitt opplysninger som ikke tilsier at han skal ha førerkort og dette er relatert til rus».

Jeg trodde at cannabis (THC) var påviselig i kun noen timer etter inntak, mens det var metabolittene som kan påvises i lengre tid (opptil en mnd etter inntak), men Folkehelseinstituttet skriver:

«THC kan oftest påvises i blodet inntil om lag et halvt døgn etter inntak av en vanlig rusgivende enkeltdose, mens omdanningsstoffet THC-syre kan påvises i urin i flere dager etterpå. Etter betydelig og gjentatt bruk i høye doser kan THC i enkelte tilfeller påvises i blod flere døgn etter siste inntak, og omdannelsesproduktet THC-syre i urin i flere uker etter siste inntak.

Hvor lenge stoffet kan påvises i blodet vil variere fra person til person, og avhenger av inntaksmåte og dosen. Etter en vanlig rusgivende dose kan THC oftest påvises i blodet i om lag et halvt døgn etterpå.

Hos kroniske brukere av cannabis kan THC påvises i betydelig lenger tid enn et halvt døgn, fordi det tar tid før all THC er skilt ut fra kroppen.»

Er det inaktive metabolitter som blir målt?
Det som bekymrer meg er at grenseverdiene ikke kommer til å bli diskutert, eller at de er innført, men at det vil komme argumenter om at de som er «kroniske cannabisbrukere» (thc-verdi oppdages i blod selv om det er lenge siden inntak) skal få et ID-kort som «medisinsk bruker», slik at bare disse som gruppe får andre regler som gir økt rettssikkerhet. Da vil vi oppleve det samme som i feks California, hvor de kaller slike kort for «dont put me in jail card», noe som lager en «kunstig» pasientgruppe (som man i Norge ønsker å behandle til rusfrihet).

Da jeg kontaktet en av assistentene til engelske professor David Nutt, om «kronisk cannabisrus og metabolitter» fikk jeg som svar:
“I think from a glance at your email that it would be fair to call this an exaggeration that fits their agenda rather than an outright lie. Cannabis does linger in fat, and for very heavy users it does take a while after they stop before they give a negative urine test as it gradually leaves the system. But the presence of residual THC does not mean an individual is strongly impaired, this is obvious to any smoker who knows that the stoned feeling is gone after a very few hours, and since the stoned feeling is caused by THC, this indicates that not much THC is left.”

Jeg har ikke lest denne rapporten fra 2008 så nøye, så jeg vet ikke om «vehicle» inkluderer tråsykkel, eller om det bare gjelder bil, men antar det gjelder bil siden de har spurt de som har førerkort:
«In Scotland, researchers found that, among 537 drivers surveyed at toll bridges, 15% of 17 to 39 year-olds and 3% of over 40 year-olds reported having ever driven within 12 hours after using cannabis. Among students with drivers’ licences in Canada, these rates were as high as 19.7%. In British studies of youthful populations with drivers’ licences, self-reported rates of having ever driven under the influence of cannabis were 59% for dance- or night-club patrons and 40% for university students.

Among samples of those who use cannabis, between 43.1% and 82% reported having ever driven a vehicle shortly after using cannabis; between 23% and 80.3% reported having done so in the last 12 months. 76.1% reported having done so in the last month; 16 and 21% reported having done so in the last week.»

Bakgrunn for fastsatte grenseverdier i Norge
Regjeringen: «Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol»: «Flere eksperimentelle studier oppfyller de fastsatte kriteriene og det foreligger studier som ser på kjøreferdigheter i normaltrafikk og kjøresimulator etter bruk av cannabis (108-112). Dose respons-effekt er vist for THC. Resultatene for THC er vist i diagram 7.»

DUI-limits for cannabis i Colorado og Washington
Når Colorado nå innfører restriksjoner i forbindelse med legaliseringen har de kanskje sett seg om etter regler for cannabis i trafikken andre steder, og det eneste land i verden som til da hadde innført grenseverdier var Norge, så de kan ha blitt påvirket av oss. Colorado vedtok å innføre grenseverdier (for thc) i trafikken i mai 2013 (redigert, lagt til: innført i januar 2014), på 5 nanogram, som er ca 3 ganger høyere enn i Norge (0,004 mikromol). Washington har også innført DUI-limits for cannabis, lik Colorados. Både grensene i Norge og USA er satt lavt, tilnærmet lik «nulltoleranse».

I USA kaller de det for «DUI limits«, og det er en stor diskusjon rundt dette: «Why It’s Crazy To Try To Set DUI Limits For Marijuana«.
«Colorado passed a law last spring that presumes you’re too high to drive if you have 5 nanograms or more of THC per milliliter of blood, even though many experts say there is insufficient evidence to tie that level of THC to impaired driving.»

Hvordan kan man vite om man er «for høy» til å kjøre?
Boulder Weekly «How will I know if I’m one toke over the line?» «The simple answer is that there is no way to tell exactly how many puffs are going to put you one toke over the 5 ng/ml line. THC concentrations are vastly different for each particular strain, so height or weight won’t make much difference.

The standard study on THC blood levels was done by Skopp and Potsch, who found that when marijuana is smoked, THC levels peak rapidly and immediately in the first few minutes after inhaling, often to levels above 100 ng/ml in blood plasma, but then decline quickly to single-digit levels, usually within an hour.

High THC levels are therefore a good indication that the subject has smoked marijuana recently, the researchers conclude, adding that THC can remain at low but detectable levels of 1-2 ng/ml for eight hours or more without any measurable signs of impairment in one-time users. For oral ingestion, they found that “instead of peaking sharply, THC rises gradually over a couple of hours to a plateau of around 2.5-5 ng/ml in blood.

So you can probably expect to have a blood level of more than 5 ng/ml if you take a few puffs of marijuana and then get in your car and start driving.»

Tester viser at grenseverdiene er satt for lavt
CNN ville teste hvordan bilkjøringen blir når man er påvirket av cannabis. De som deltok i testen kjørte kort tid etter inntak. THC nivået ble målt til langt over fem, 22-36.

«CNN high driving test shows five nanogram THC limit much too low».

Om CNNs test: «The participants – 27-year-old Addy, 34-year-old Dylan and 56-year-old Jeff – varied not only in age but in their usage.

Dylan says he smokes on weekends, and Jeff says he only smokes occasionally. Both showed up with zero active THC in their system.

Addy uses cannabis daily and even showed up to the test with a baseline of 15.9 nanograms of active THC, more than three times the limit in Washington.

The real start of the experiment was having each of the participants smoke three-tenths of a gram of herb. All three drivers were fully aware of how stoned they were, and all three said they wouldn’t ever have been behind the wheel in any other situation.

After that, blood tests showed that all three were well over the limit. Dylan and Jeff came in at 26 nanograms and 22 nanograms respectively. Abbey was the highest in more ways than one, coming in at 36.7 nanograms of THC per milliliter of blood.»

FHI rusvirkningen varer 1-2 timer

Rusvirkningen varer i 1-2 timer
Helsedirektoratet: «Ved røyking kan rusvirkningen komme etter få minutter og vare i 1–2 timer.»

Helsedirektoratet sier også: «Etter noen timer er den subjektive rusen etter et typisk enkeltinntak normalt over, men svekkelse av koordinasjonen, konsentrasjonen og reaksjonsevnen er påvist opptil 24 timer etter inntak.» Det er ingen kilde til mer informasjon om dette, feks mengde av inntak og om det med «er påvist» menes unntaksvis. Og om svekkelsen og reduksjonen som er påvist er stor nok til å gjøre personen uskikket til å kjøre bil.

Det er ingen som anbefaler noen å røyke og sette seg rett i bilen for å kjøre, eller røyke mens man kjører – på samme måte som for alkohol. Men det er ikke enighet om at regelverket fra alkohol med å måle «etter noe» i blodet kan overføres til cannabis på samme måte.

Det å bruke cannabis er mindre alvorlig kriminalitet – det å bli fratatt førerkortet uten å ha kjørt i påvirket tilstand er veldig alvorlig! Dette må ta slutt.

Se også:
Cannabis og trafikksikkerhet

Share
62 Responses leave one →
 1. oktober 21, 2021

  En 25 år gammel mann som mistet førerretten på grunn av regelmessig cannabisbruk, har fått medhold i Høyesterett og får førerretten tilbake. https://www.tv2.no/nyheter/14306591

  Jusekspert etter cannabisdom i Høyesterett: Mange kan ha krav på erstatning.
  Høyesterett var uenig i at en 25-åring skulle miste lappen for å ha brukt cannabis en gang i blant. Avgjørelsen kan få stor betydning for eldre saker, mener professor Jan Fridthjof Bernt. – Det fremstår nokså åpenbart at det her har vært en praksis som lå utenfor rammen for det loven tillater, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved UiB. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/oW9oam/jusekspert-etter-cannabisdom-i-hoeyesterett-mange-kan-ha-krav-paa-erstatning

 2. oktober 1, 2021

  Samferdselsdepartementet sendte den 28. juni forslag til endring i forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende midler m.m. (forskrift om faste grenser) på høring, med høringsfrist 30. september 21.

  Jeg ble først gjort oppmerksom på høringen den 1. oktober, og har derfor ikke sendt innspill fra LUHM. Det er andre som har fått sendt gode høringsinnspill, blant annet Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Ole Røgeberg og Bjørn Dahl.

  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forskrift-om-endring-i-forskrift-20.-januar-2012-nr.-85-om-faste-grenser-for-pavirkning-av-andre-berusende-eller-bedovende-middel-enn-alkohol-m.m/id2864184/

  • oktober 25, 2021

   Bjørn Dahl, som har sendt høringsinnspill fra Gruppesøksmål i førerkortsakene, postet i dag på facebook: «Her er den sladdete siden i Ole Røgebergs høringssvar til revisjonen av «De faste grensene for rusmidler i trafikken». Hvordan kan Departementet karakterisere dette som «innhold av personlig karakter»? På spørsmål er dette årsaken som oppgis for sladdingen.» https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2935217703459906&id=100009151142956

   Avsnittet som er sladdet i Ole Røgebergs høringsinnspill har overskriften: «Et sentralt medlem av referansegruppen har en uoppgitt økonomisk interessekonflikt». Det handler om økonomisk samarbeid mellom Politiet og Jørg Mørlands private enkeltmannsforetak.

   Jeg har aldri sett at deler av høringsinnspill har blitt sladdet før, og synes begrunnelsen for å gjøre det er merkelig. Dette er jo veldig relevant og burde bli tatt tak i, ikke unntas offentligheten. https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10158193388342461

 3. Lars permalink
  mai 3, 2019

  Hei, jeg har et par spm til deg som virker informert.

  1) man blir jo rent redd når man leser, spesielt eldre poster, men slik jeg forstår det skal det mye til at politiet måler deg til mer enn 0,004m etter ca 15 timer (uansett hva det nå er de måler)?
  2) hva skjer hvis man blir målt til f.eks 0,002? 🙂 Får man da pes for bruk?

  Håper du kan opplyse meg

  Mvh Lars

  • mai 4, 2019

   Man kan få problemer bare ved å innrømme sporadisk bruk, selv om man blir målt til null. Du kan ta kontakt med Normal (post@normal.no) for å få mer informasjon.

 4. "En Folkefiende" permalink
  mars 5, 2016

  Hei. Håper det går grei å være anonym. Folkehelseinstituttet har nå for alvor satt nådestøtet på sin egen befolkning med den siste ruslista som kom 01.02.2016. Før jul kom det på nyhetene at ruslista ble utsatt fra 01.01.2016 til 01.07.2016. Plutselig kom den 1ste Feb. Og var i samme sekund rettskraftig om jeg oppfattet det riktig. Her kom enda en skivebom fra våre folkevalgte som nå har kriminalisert seg selv siden en stor del av dem naturlig nok bruker medisiner siden det er krevende dager med stress og innsovnings problemer,i tillegg til at det nå er depresjon på Tinget. Tar vi en kikk på siste oppdatering av Rusbørsen så skjønner vi at den nå skaper store begrensninger for skattebetalere og velgere,og tradisjon tro går det aller værst ut over de svakeste gruppene her i samfunnet. Flere tusen uføre har allerede blitt fratatt sin siste livsgnist i form av førerkort for moped eller bil. Det siste de ønsker her i livet er å være til bryderi for andre og der går grensa for mange. Så er det et klart brudd på FN,s Menneskerettigheter for Barn som opplever å få sine liv ødelagt siden foreldre blir kriminalisert og stemplet som narkomane rusmisbrukere. Det brukes kriminelle målemetoder og diffuse beregninger med utgangspunkt i alkoholpromille. Er du så uheldig at du må ta en sovetablett kl. 23 en kveld, så har du ikke lov å kjøre bil før neste kveld en time etter at du har lagt deg til å sove. Har du tatt en joint om kvelden har du god grunn til å være nervøs i flere dager om du kjører bil. Rusbørsen har ikke rot i virkeligheten og gir et forvrengt og falskt bilde av det meste. Umulig å praktisere for Leger,Rettsapparat og bilføreren. Rusbørsen gir også et helt feil signal til 13-14 åringer som begynner å forberede seg til førerkort. Den gir et inntrykk av at alkohol er mere bagatellmessig og at det er greit å ta GHB og «sniffe»litt amfetamin om du ikke skal kjøre moped. Så er det noe man må være Obs.på i tillegg. Nye Diagnoser som påfører deg såkalte Rusmiddel lidelser. Cannabis og andre ting blir blanda sammen så du får Diag. Rusmiddel lidelse, paranoid,psykotisk,schizofren osv. Det skjer nå i stor skala over det ganske Land. Ruslista er virkelighetsfjern og kan kanskje kalles paranoid. Den bærer sterkt preg av dysleksi i sine regneformler og viser ingen tegn til Empati eller medfølelse for alle ofrene som får sine liv og familier ødelagt for alltid uten at de har gjort noe kriminelt. Folkehelseinstituttet opplyser at Norge har «verdens beste»lover å regler på det her. Det produserer tapere til et samfunn som allerede har flere ganger så høy kriminalitet som Land vi liker å sammenligne oss med. Det er selvfølgelig en av grunnene til at Norge har så stor andel uføre og kriminelle. Det blir hat i befolkninga av sånt. Etter så mange tiår har skattebetalerne avslørt politikerne i:CANNABISBLØFFEN. Etter mine beregninger er det rundt 700.000 Nordmenn som bruker Cannabis minst en gang i året. Folkehelseinstituttet har blitt «En Folkefiende» Verdens beste Folkehelseinstitutt! Misnøyen er stor. MVH.

 5. Anonym permalink
  januar 25, 2016

  Hei! Har det vært noe framgang i arbeidet for å rydde opp i denne praksisen? Ønsker alle bidragsytere lykke til, og jeg takker for innsatsen dere gjør for å øke rettsikkerheten her til lands! Keep up the good work!

  • januar 25, 2016

   På Normals nettside om gruppesøksmål står det at de har mål om å samle inn 100 000 kr til gruppesøksmålet, og at de pr 15.8.15 hadde fått inn 77 000 kr. Jeg tror søksmålet vil ta for seg sakene til de som klager (jeg vet ikke hvor mange det er), men det kan skape presendens. Hva som kommer ut av dette vet vi ikke før etter en eventuell rettssak. http://normal.no/sider/gruppesoksmaal

 6. juli 25, 2015

  I 2012 ble det innført «promillegrense» for cannabis i trafikken.
  Politiet 2013: «Vi kommer til å ta flere og flere for rus».
  Jeg skrev at «tatt for rus» ikke nødvendigvis betyr at de har vært ruspåvirket under kjøring.

  TV2 melder i dag, 25. juli 2015, om at «rusede bilister er et stort problem på norske veier, hittil i år har UP tatt dobbelt så mange rusede bilister som på samme tid som i 2011». UP sier «I hovedsak er det narkotikarelatert ruskjøring som utgjør økningen».

  At flere er tatt for «promillekjøring» etter at det ble innført «promillegrense» er som forventet – tidligere ble hver enkelt sak individuelt vurdert, men etter at det ble innført «promillegrense» så er det en blodprøve som avgjør saken.

  Ruseffekten etter inntak av cannabis er kortvarig (opptil ca to timer), men inntak kan oppdages ved blodprøve i flere dager – det betyr ikke at man har vært ruspåvirket i flere dager.

  Når TV2 melder at det har vært 119 prosent økning i pågripelser for promillekjøring siden 2011, UP sier at det i hovedsak er narkotikarelatert ruskjøring som utgjør økningen, og det kryssklippes med en sak om en ung mann som sitter i rullestol etter å ha kjørt av veien med bil i 124 km/t på vei hjem med promille etter en fest (alkohol?) så vil mange tenke at «promilletesting» for cannabis øker trafikksikkerheten – selv om mange av de som blir tatt for «promillekjøring» for cannabis aldri har kjørt i ruspåvirket tilstand.

  En annen ting, er at dette også er en medvirkende årsak til økende bruk av NPS (cannabisetterligninger), fordi de nyeste (mest ukjente og usikre) ikke oppdages på tester.

  Trafikksikkerhet er viktig – men det er også viktig at ting går riktig for seg – det er en stygg politikk at folk får bøter, blir fratatt sertifikatet eller blir fengslet uten å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Trafikksikkerheten blir ikke bedre bare av at folk føler seg tryggere – lovgivningen kan i praksis føre til det motsatte.

 7. mai 21, 2015

  BT skriver: Full gransking av politiets inndragning av førerkort.

  «Sivilombudsmannen er kritisk til hvordan politiet tar lappen fra sjåfører som kan være trafikkfarlige. Nå gjennomgår de hundrevis av saker.

  Sivilombudsmannen stiller blant annet spørsmål ved om politiet har for lav terskel for å ta førerkortet fra sjåfører som bruker ulovlige rusmidler, som cannabis.

  Etter å ha gjennomgått en rekke klagesaker de siste årene, har Sivilombudsmannen besluttet å ta en full gjennomgang av saksbehandlingen i politiet.

  – Vi gjennomgår samtlige 550 vedtak i Politidirektoratet i 2014. I tillegg vil vi se nærmere på saksbehandlingen i tre politidistrikter – Troms, Romerike og Søndre Buskerud, sier kontorsjef Berit Sollie.»

  «BT skrev nylig at et økende antall sjåfører blir rapportert som trafikkfarlige av helsemessige årsaker – deriblant manglende edruelighet. Ifølge Vegtrafikkloven kan man miste lappen hvis man ikke er «edruelig» – selv om man ikke har kjørt i ruspåvirket tilstand.

  – Når man vurderer om en person er edruelig, skal det ikke spille noen rolle om rusmiddelet er ulovlig eller ikke. Det sier også politiet, sier Sollie.

  Men i en av klagesakene Sivilombudsmannen har behandlet, peker de på at Politidirektoratet (POD) ser ut til å ha fulgt en annen praksis:

  POD har vist til at bruk av ulovlige rusmidler er «i seg selv grenseoverskridende», og at de følger «en streng praksis ved bruk av ulovlige rusmidler, der enhver bruk representerer et misbruk – i motsetning til kontrollert bruk av alkohol».»

  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Full-gransking-av-politiets-inndragning-av-forerkort-3364892.html

 8. mai 21, 2015

  Den 27. april 2015 gikk hovedforhandlingen for Bjørn Dahl mot staten, i saken om det var et riktig vedtak å tilbakekalle hans førerrett. Dette er hans individuelle prøving av saken, som han har betalt for selv.

  Seniorforsker Ole Røgeberg fra Frischsenteret var ekspertvitne. NORMAL skriver at «Røgeberg fremsto med nøktern grundighet i det han la frem sin presentasjon av den samlede forskningen frem til i dag på cannabis som trafikkrisiko. Han konkluderte med at man sliter med på påvise noen som helst økt trafikkrisiko når man kontrollerer for alder og kjønn 2-4 timer etter inntak av cannabis.

  Den kroniske rusen feilet man å underbygge. Det var få holdepunkter for en forståelse av at cannabis hadde en varig effekt på trafikksikkerheten, selv ved daglig bruk, så lenge man ikke kjørte etter inntak. Hva som strengt tatt er en god margin er ikke så lett å ha noen mening om, men vi i Normal er selvfølgelig i mot ALL påvirket kjøring. Men påvirkning skal kunne dokumenteres, ikke bare påstås.» https://www.facebook.com/NormalNorway/photos/a.264641603644945.55114.263886897053749/722840621158372

  Jeg vet ikke når dom i saken faller.

 9. Bjørn Dahl permalink
  mars 2, 2015

  Her er et innlegg om rettsikerheten i førerkortsakene:
  http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1004/subcat1006/thread309569/
  støtt gruppesøksmålet, eller meld deg på. http://normal.no/sider/gruppesoksmaal/

 10. februar 25, 2015

  Advokat John Erik Nygaard mener Høyesterett bør avklare prinsippielle spørsmål om «manglende edruelighet» i veitrafikkloven.

  Kan domstolene gå inn og overprøve forvaltningen når det gjelder inndraging?
  Hva ligger i veitrafikklovens edruelighetsbegrep?

  – Her har en ingen Høyesterettsavgjørelser, kun sprikende lagmannsrettsavgjørelser.

  Spørsmålet blir videre om en kan straffes for å ikke å ha fulgt et ugyldig vedtak, selv om en er kjent med inndragingsvedtaket.

  – Denne bestemmelsen om manglende edruelighet brukes til dels aktivt rundt om i politi-Norge uten at Høyesterett har tatt stilling til hva som skal ligge i det prinsippielt viktige begrepet «manglende edruelighet». Sporadisk bruk av rusmidler, illegale og legale, er ikke tilstrekkelig for å konstatere manglende edruelighet, sier Nygaard.

  Nå håper han Høyesterett vil ta saken opp til behandling.
  http://www.ranablad.no/Vil_ha_svar_fra_H_yesterett_om_hva_edruelighet_er-5-42-28136.html
  http://www.nordlys.no/Vil_ha_svar_fra_H_yesterett_p__n_r_man_er_edru_nok-5-34-98451.html

 11. februar 11, 2015

  Jeg får stadig henvendelser fra folk som har blitt fratatt sertifikatet uten å ha kjørt i påvirket tilstand. Fra de meldingene jeg har fått den siste uken så vil jeg nevne en spesielt.

  Det er en dame som fortalte at hun i forbindelse med helsehjelp fra NAV ble bedt om å snakke med en av deres samarbeidende psykologer. Hun hadde tidligere vært hos andre psykologer og nevnt at hun bruker cannabis. Det fortalte hun også til NAVs samarbeidende psykolog (som sa at hun var fra Nederland) og fikk inntrykk av at psykologen ikke så noen problemer med det. Senere fikk hun en telefon fra psykologen som sa at hun hadde innrapportert henne og at hun ville miste sertifikatet på grunn av bruk av cannabis. Damen sier selv at hun aldri har kjørt i påvirket tilstand, og hvis hun blir fratatt sertifikatet så vil hun få store problemer med å levere barn i barnehagen.

  Man kan altså ikke være ærlig om sitt forbruk av cannabis i det norske helsevesen, ihvertfall ikke i forhold til NAV.

  I alle henvendelser jeg mottar så får jeg spørsmål om jeg har noen gode råd.
  Det har jeg dessverre ikke, bortsett fra at man kan flytte til en storby med kollektivtransport så man ikke er avhengig av å kjøre bil. Men det er selvsagt ingen god løsning.

 12. Bjørn Dahl permalink
  februar 10, 2015

  Her er et nytt innlegg om førerkort og faste grenser i trafikken og misbruk av veitrafikkloven (maktmisbruk) http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread309068/
  Nå må alle være med, så får vi gjort noe med dette!

 13. Bjørn Dahl permalink
  januar 22, 2015

  Hei Anita, jeg har nå startet opp prosessen med å få i gang et guppesøksmål for alle dem som er fratatt sertifikatet uten å ha kjørt i påvirket tilstand, såkalt «manglende edruelighet».

  Her er lenken til Normal hvor jeg har fått låne plass og kontonr: http://normal.no/gruppesøksmaal

  Jeg oppfordrer alle som vil ha en forandring på dette til å gi så det svir. Vi trenger penger for å ta saken til høyesterett, og om nødvendig til menneskerettighetsdomstolen.

  Hvis der er penger igjen på kontoen til slutt, ser jeg for meg også et oppgjør for dem som blir fratatt sertifikatet og straffet for kjøring i påvirket tilstand på grunnlag av alt for lave grenseverdier.

  • januar 22, 2015

   Veldig interessant. Lykke til!

   • Bjørn Dahl permalink
    januar 28, 2015

    Hei Anita, jeg lurte på om du kan lage en egen tråd for gruppesøksmålet vårt. Jeg trenger drahjelp fra alle som kan, for å bringe dette spørsmålet opp og frem.
    I denne saken mener jeg at det er juridisk umulig for politiet å fortsette den praksisen de har startet.
    Edruelighetskriteriet skiller ikke mellom lovlige og ulovlige rusmidler.
    Eneste grunn til at politiet kan fortsette sin praksis er at ingen til nå har tatt dette til høyesterett.
    Man må desverre betale saken selv hvis man vil bringe en forvaltningssak til høyesterett, derfor har dette enda ikke skjedd. Det må vi gjøre noe med.

 14. januar 8, 2015

  Fra facebook:

  I USA kaller de det for DUI-limits, og i Washington har de valgt samme grense som i Colorado. Det er også lagt inn politisk forslag (på nasjonalt nivå tror jeg, ikke sikker) om å senke grensene (som vil bli nulltoleranse, som grensen i Norge). Det er en stor debatt i USA, om at grensene allerede er satt for lavt. Ikke-aktive metabolitter blir i den sammenheng selvfølgelig også diskutert. At de feilaktig blir brukt i forbindelse med statistikk, slik vi så Washington Post kritiserte det.

  For forbudstilhengerne vil det være viktg å få inkludert ikke-aktive metabolitter, fordi det er flere og flere delstater som legaliserer, og hvis «den naturlige nedbrytingsprosessen i kroppen» inkluderes som «ruspåvirkning» så vil det i praksis si at man ikke har lov til å kjøre bil (som mange er avhengig av i forhold til skole/jobb mm) i flere dager etter at man faktisk var ruspåvirket. De gjør det fordi når de nå er i ferd med å tape kampen om «lovlig salg» så ønsker de å fortsette kampen mot «lovlig bruk».

  Her i Norge er det enda verre. Her blir tilståelse om at man bruker cannabis av og til og/eller påviste ikke-aktive metabolitter brukt som begrunnelse for å frata bilister sertifikatet over flere år. Jeg har tidligere sendt kronikk om dette til aviser, men de har ikke vært interessert i å trykke/publisere det.

  Men det er meldt inn som et problem til myndighetene: «Praksisen med å frata bilførere retten til å kjøre bil på grunn av «manglende edruelighet» (hvor mange kun har innrømmet bruk nå og da) og som blir avkrevd urintester i lange perioder før de får sertifikatet tilbake bidrar også til økning i bruk av NPS.» http://luhm.no/?p=4714

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152346614852461

 15. januar 7, 2015

  Dagbladet skriver: «Norsk ekspert advarer mot liberalisering» fordi «da Colorado legaliserte cannabis, føyk antallet dødsulykker med cannabispåvirkede førere i været.»

  Eksperten de viser til er Jan Erik Bresil, som er leder av Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) i Oslo.

  «Rapporten viser at andelen dødsulykker hvor sjåføren var påvirket av cannabis har gått opp fra 7 prosent i 2007 til 16,5 prosent i 2012. Av de som var involvert i bilulykker totalt, har andelen som var påvirket av cannabis også mer enn doblet seg, fra 4 prosent til 9,6.» http://www.dagbladet.no/2015/01/06/nyheter/innenriks/utenriks/cannabis/marihuana/36978662 / https://www.facebook.com/dagbladet/posts/10152982050788118

  Washington Post skriver: “The problem is that we can test only for the presence of marijuana metabolites, not for inebriation. Metabolites can linger in the body for days after the drug’s effects wear off — sometimes even for weeks. Because we all metabolize drugs differently (and at different times and under different conditions), all that a positive test tells us is that the driver has smoked pot at some point in the past few days or weeks.

  This isn’t an argument that pot wasn’t a factor in at least some of those accidents, either. But that’s precisely the point. A post-accident test for marijuana metabolites doesn’t tell us much at all about whether pot contributed to the accident.”

  Det blir presisert: «I wrote that “we can test only for the presence of marijuana metabolites, not for inebriation.” That isn’t quite accurate. This is true of roadside tests. But a blood test taken at a hospitals can measure for THC, the psychoactive ingredient in marijuana. That said, even here there are problems. Regular users can have still have remnant THC in their blood well after the effects have worn off. Regular users can also have levels above the legal limit and still drive perfectly well. In Colorado, a THC level of 5 nano grams or more brings a presumptive charge of driving under the influence.

  However, references to “marijuana-related” accidents in studies, by prohibitionists, and by law enforcement could refer to any measure or trace of the drug. So when officials and legalization opponents talk about increases in these figures, it still isn’t clear what any of this means for road safety.»

  Washington Post har sett nærmere på statistikken for Colorado, og sier: «Roadway fatalities this year are down from last year, and down from the 13-year average.»

  I tillegg påpekes det at hvor mye det blir kjørt bil selvfølgelig også virker inn på statistikken: «While the number of miles Americans drive annually has leveled off nationally since the mid-2000s, the number of total miles traveled continues to go up in Colorado.» http://www.washingtonpost.com/news/the-watch/wp/2014/08/05/since-marijuana-legalization-highway-fatalities-in-colorado-are-at-near-historic-lows

  Dagbladet presiserer: «I Colorado-rapporten anslås det for øvrig at antallet legevaktbesøk som var «cannabisrelatert» økte fra 8198 i 2011 via 9982 i 2012 til 12888 i 2013. Dette er saker hvor personen som oppsøkte legevakta oppga at de hadde brukt marihuana eller det ble slått fast ved en test, og ikke nødvendigvis saker hvor cannabisbruk var årsaken til innleggelsen.»

  De sier ingenting om at det også gjelder for trafikkulykker.
  Opplysningene i rapporten som det vises til, om dødsulykker i trafikken, er sitatet om økning i bruk av cannabis hentet fra Dr. Guohua Lis rapport fra 2010: «Fatal crashes involving marijuana use tripled during the previous decade. “One of nine drivers involved in fatal crashes would test positive for marijuana.»

  I en fotnote til Dr. Guohua Lis rapport står det at forskerne påpekte svakheter ved forskningen: «One is that marijuana can be detected in the blood up to one week after use.» Og derfor skrev de også: «The prevalence of nonalcohol drugs reported in this study should be interpreted as an indicator of drug use, not necessarily a measurement of drug impairment.» http://www.webmd.com/mental-health/news/20140204/fatal-car-crashes-involving-pot-use-have-tripled-in-us-study-finds

  Rapporten som Bresil viser til, som inkluderer et sitat han viser til, sier altså at forskerne kunne påvise at flere bruker cannabis, men de presiserte at de ikke kunne påvise at det var bruk av cannabis som førte til ulykkene.

  I selve rapporten, som innlegget i Dagbladet tar utgangspunkt i, står det med stor rød skrift: «I denne rapporten blir begreper som «cannabis-relatert» og «testet positivt for cannabis» brukt. Det betyr ikke nødvendigvis at cannabis var årsaken til hendelsen.» http://www.rmhidta.org/html/2014%20Legalization%20of%20Marijuana.pdf

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/807864675952943

  • januar 7, 2015

   Nå får vi etterhvert mer informasjon om konsekvenser av lovliggjøringen og reguleringen av cannabis i Colorado (etterhvert også fra flere delstater), men som i alle andre tilfeller så gjelder det å være kildekritisk. Jeg kjenner ikke godt nok til hvem det er som har levert rapporten, som er bakgrunn for artikkelen hos Dagbladet, men det er bra at de har presisert så tydelig at sammenhengen mellom økt forbruk og økt antall som tester positivt ikke nødvendigvis betyr at cannabis var årsaken til ulykkene. Bresil bruker informasjonen på den måten som de advarer mot at den ikke kan brukes.

   Så til en annen ting, om økt forbruk. I forkant av legaliseringen i Colorado var det mange som argumenterte med at lovlige utsalgssteder ville bidra til mindre forbruk. Da pleide jeg å kommentere at lovliggjøring og regulering kunne føre til økt forbruk blant voksne (mindre blant de yngre som ikke er gamle nok til å få kjøpt), men at økt forbruk blant voksne ikke nødvendigvis vil føre til flere problemer. Forbudstilhengere, slik som Bresil, forsøker ofte å skape et inntrykk av at økt forbruk automatisk gir større problemer. Derfor er presiseringen i rapporten viktig, om at korrelasjon ikke nødvendigvis betyr at det er kausal sammenheng. https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152015157722461

   Det er dessuten ikke bra at Politiet deltar i den politiske debatten, slik Bresil (NNPF) gjør. Han viser dessuten at NNPF mener at det illegale markedet (som fører til krig, rasisme, brudd på menneskerettigheter, korrupsjon, hvitvasking mm.) ikke er så viktiige problemstillinger, når han underforstått anbefaler å videreføre dagens FN-konvensjoner/nasjonale lovverkverk, som skaper disse problemene. Kontrollkostnadene er betydelig høyere enn brukskostnadene, selv ved økt lovlig forbruk.

   https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152346614852461
   https://www.facebook.com/luhm.no/posts/807864675952943

 16. januar 7, 2015

  Redigert, lagt til i innlegget:
  Verdiene rett etter inntak er en ting, men det er hvor høye de er etter feks 2 timer, 4 timer, 6 timer og 8 timer som egentlig er interessante – på samme måte som for alkohol, trafikksikkerhet og straff. Helsedirektoratet: “Ved røyking kan rusvirkningen komme etter få minutter og vare i 1–2 timer.”

  Helsedirektoratet sier også: “Etter noen timer er den subjektive rusen etter et typisk enkeltinntak normalt over, men svekkelse av koordinasjonen, konsentrasjonen og reaksjonsevnen er påvist opptil 24 timer etter inntak.”
  Det er ingen kilde til mer informasjon om dette, feks mengde av inntak og om det med “er påvist” menes unntaksvis. Og om svekkelsen og reduksjonen som er påvist er stor nok til å gjøre personen uskikket til å kjøre bil.

 17. Bjørn Dahl permalink
  januar 3, 2015

  Det kan synes som at politiet i Norge bruker denne Thomas Lundqvist fra Sverige som kilde når de tar sertifikatene fra folk etter §34 i veitrafikkloven. Thomas Lundqvist forfekter at man går inn i en kronisk rus hvis man røyker oftere enn hver 6. uke. Les mitt innlegg i Dagsavisen om denne mannen. Han er forøvrig helt alene om å snakke om denne teorien som om den skulle være bevis. http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread307963/
  Det er den enkleste sak å plukke ned teorien!

 18. desember 1, 2014

  Det er viktig å finne riktige grenseverdier. Her er et forferdelig eksempel på at man tar utgangspunkt i den grenseverdien som er fastsatt (5 nanogram).

  Den ubevæpnete 18-åringen som ble skutt og drept av en politimann i Ferguson hadde, som veldig mange andre, røyket cannabis – og i følge CNN er en av hovedgrunnene til at «Grand-jury» ikke ville straffeforfølge politimannen at det ble målt at gutten hadde en blodverdi på 12 nanogram thc. Det er en mildt sagt merkelig begrunnelse. http://www.bbc.com/news/blogs-echochambers-30216293

  Det går dessverre ikke an å kommentere, men hadde det gått an så ville jeg ha lagt inn dette:

  CNN high driving test shows five nanogram THC limit much too low: Three persons got different results after smoking a joint. Each of the participants smoke three-tenths of a gram of marijuana.

  The participants, a 27-year-old girl, uses cannabis daily and showed up to the test with a baseline of 15.9 nanograms of active THC, more than three times the limit in Washington. After smoking she had 36.7 nanograms of THC per milliliter of blood.

  Both the men showed up with zero active THC in their system.

  The 34-year-old man smokes on weekends, he came in at 26 nanograms after smoking.
  The 56-year-old man only smokes occasionally, he came in at 22 nanograms after smoking. http://edition.cnn.com/video/?hpt=hp_c4#/video/us/2013/02/13/dnt-driving-under-influence-marijuana.kiro

  Mer om Michael Brown-saken: https://www.facebook.com/luhm.no/posts/716610868411658
  Se også: https://www.facebook.com/luhm.no/posts/778332118906199

 19. november 5, 2014

  Skadefølgeprinsippet som grunnvilkår for kriminalisering

  Handlinger som ikke er egnet til å medføre skade eller fare for skade bør ikke være straffbare.

  Straff bør normalt ikke brukes for å verne moralske eller religiøse normer.

  Straff bør normalt ikke brukes for å verne den enkelte mot ulike former for ubehag.

  Straff bør som hovedregel ikke brukes mot skade som noen gjør på seg selv.

  Straff bør ikke uten videre brukes for å legge til rette for kontroll.

  Straff bør normalt ikke brukes for å tvinge frem hjelp.

  Lovgiverne bør ha bevisbyrden for at en handling medfører skade eller fare for skade.

  Andre hensyn som begrenser bruken av straff:
  Selv om en handling oppfyller grunnvilkåret i skadefølgeprinsippet og av den grunn i utgangspunktet er straffverdig, er ikke det tilstrekkelig til å begrunne en kriminalisering. Prinsippene for kriminalisering bør inkludere to tilleggsvilkår, nemlig at andre, tilstrekkelige virkemidler ikke finnes og at straff er hensiktsmessig.

  Straff bør bare benyttes som en siste utvei:
  Å gjøre en handling straffbar bør være det siste virkemidlet samfunnet griper til for å styre atferd. Kriminalisering bør med andre ord være av subsidiær karakter, og bare brukes hvor andre sanksjoner mot lovbrudd ikke finnes eller åpenbart ikke vil være tilstrekkelige. Muligheten for å styre atferd gjennom andre sanksjoner og reaksjoner mot lovbrudd enn straff melder seg særlig for mindre alvorlige overtredelser, både av bestemmelser som verner private og offentlige interesser.

  Straff bør bare benyttes dersom det er hensiktsmessig:
  Som nevnt foran, bør det ikke være tilstrekkelig for å kriminalisere en handling at den medfører skade eller fare for skade og at tilstrekkelig etterlevelse bare kan oppnås ved bruk av straff. I tillegg til vilkåret om at andre sanksjoner ikke er tilstrekkelige, må det stilles som vilkår at bruk av straff er hensiktsmessig. I det ligger at en handling bare bør kriminaliseres dersom nyttevirkningene er klart større enn skadevirkningene.

  http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/dok/regpubl/otprp/20032004/otprp-nr-90-2003-2004-/7.html?id=179396

 20. november 2, 2014

  Blogginnlegget er redigert.
  Teksten: «Colorado har satt grensen til 5 nanogram, ikke 4 som her.»

  Er endret til:

  «Colorado har satt grensen til 5 nanogram, som er ca 3 ganger høyere enn i Norge (0,004 mikromol).»

  https://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152346614852461

 21. oktober 31, 2014

  DANMARK
  Et flertal uden om regeringen med SF i spidsen vil give billister chancen for beholde kørekortet, hvis de bliver stoppet i trafikken med små mængder hash i blodet.

  SF foreslår, at der bliver indført en kortere karantæneperiode og mulighed for at generhverve kørekortet hurtigt, hvis man er i stand til at aflevere rene blodprøver i en periode.

  Ifølge TV2 er SF, Venstre, De Konservative, Enhedslisten og Liberal Alliance klar til at ændre reglerne.

  SF begrunder blandt andet forslaget med, at der i dag ikke nogen videnskabelig grænse for, hvor stor en mængde hash man kan have i blodet, før det bliver farligt at køre bil.

  Som reglerne er i dag, må man have 0,001 milligram per kilo blod, hvilket stort set svarer til en nultolerance.

  – Virkeligheden er jo, at sådan som lovgivningen er skruet sammen nu, så rammer den også personer, som har røget en festjoint for måske en uge siden og slet ikke er påvirkede og til fare i trafikken, siger SF’s retsordfører, Karina Lorentzen, i en skriftlig kommentar.

  Karina Lorentzen erkender dog, at forslaget er en lappeløsning. SF ser hellere en større revision af den nuværende lovgivning.

  – Det her er en lap på en dårlig lov. Det bedste ville være, at vi fik fastlagt nogle grænseværdier for, hvornår det er farligt at køre – ligesom for alkohol.

  – Det er også en del af forslaget, at vi skal blive klogere på det, men ind til vi har det, så kan det her betegnes som en midlertidig løsning, som ikke fratager folk kørekortet på et alt for usikkert grundlag, mener Karina Lorentzen.

  Regeringen er derimod ikke indstillet på at ændre reglerne, men kan blive tvunget til gå på kompromis, da der i øjeblikket er et flertal mod regeringen.

  – Jeg synes ikke, man skal ryge hash, og da slet ikke hvis man skal køre bil bagefter. Det troede jeg også, de borgerlige mente, men jeg er spændt på at se begrundelsen for forslaget, skriver justitsminister Mette Frederiksen (S) i en mail til TV2.

  Forslaget behandles 2. december i Folketinget.
  http://www.information.dk/telegram/514335

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151372977632461
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/10152197179472461

 22. september 8, 2014

  Dette er meldt inn som et problem til myndighetene, 3. september 2014:

  «Det økende markedet for cannabisetterligninger (NPS) er også en problemstilling som blir diskutert i FN. Det er spesielt ungdommer/unge voksne, som må avlevere urintester i forbindelse med at de er tatt for bruk av cannabis eller er redd for å bli tatt på slike tester, som endrer rusvanene fra cannabis til NPS. Praksisen med å frata bilførere retten til å kjøre bil på grunn av «manglende edruelighet» (hvor mange kun har innrømmet bruk nå og da) og som blir avkrevd urintester i lange perioder før de får sertifikatet tilbake bidrar også til økning i bruk av NPS. Det er allerede meldt om dødsfall knyttet til bruk av slike cannabisetterligninger.»

  Norges arbeid frem mot UNGASS 2016:
  http://luhm.no/?p=4714

  Se også om nedjustering av straffenivået:
  Et eksempel på hvor man kan se for se nedjustering av straffenivå er de som blir fratatt retten til å kjøre bil. Førerkort blir inndratt på grunn av “manglende edruelighet”, selv om føreren ikke har vært påvirket under kjøring. “Slapp straff, men mister lappen“. Her ser vi at alternative reaksjoner gir veldig streng straff.

  For det første, man slipper ikke straff når man fratas retten til å kjøre bil. Det å bruke cannabis er mindre alvorlig kriminalitet – det å bli fratatt førerkortet uten å ha kjørt i påvirket tilstand er veldig alvorlig.

  For det andre, bruken av NPS (nye psykoaktive stoffer) er økende. Det er de som må avlevere urin/spyttester i forbindelse med at de er tatt for bruk av cannabis, eller er redd for å bli tatt på slike tester, som oftest endrer rusvanene fra cannabis til NPS. De fleste er ungdommer.

  Lovgivningen for cannabis må endres slik at bruk av cannabis blir likestilt som bruk av alkohol. Men det holder ikke bare med nedjustering av straffenivået eller avkriminalisering, det illegale markedet må også under kontroll med lovlig produksjon, eksport, import og salg. http://luhm.no/?p=4618

 23. august 22, 2014

  Advokatfullmektig Mikael Petersen mener det virker som politiet prøver å straffe cannabis-brukere ved å frata dem førerkortet. Petersen mener politiets praksis er urimelig.

  Han har seks-syv klienter som har mistet lappen etter å ha blitt tatt for ha røykt cannabis. Nå vurderer han å klage flere av sakene inn til Sivilombudsmannen.

  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/–Tar-forerkortet-som-straff-3179911.html

 24. august 21, 2014

  Politiken.dk, 20. august 2014:
  Kommende retssag om cannabis i blodet kan underminere lov mod hashkørsel, mener advokat Knud Foldschack.

  -Loven bygger på en fejl og er ikke korrekt i sin beskrivelse af, hvordan og hvornår hash udskilles af kroppen. Det er ikke så enkelt, som det fremgår af loven, siger speciallæge i psykiatri Henrik Rindom.

  Loven fra 2007 siger klart, at der ikke må være et målbart indhold af THC, det euforiserende stof i cannabis, i bilisters blod under kørsel, og en senere skærpelse af sanktionen har medført en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år samt en klækkelig bøde oveni.

  Men alt tyder på, at THC kan spores i blodet i op til flere døgn efter, at det sidste hvæs er røget på en joint – og dermed længe efter, at rusen har fortaget sig, og på et tidspunkt, hvor bilisten efter alt at dømme ikke længere er til fare for trafiksikkerheden.

  Kritikken af loven vil blive en central del af den første principielle retssag om hashkørsel, som tager sin begyndelse om få uger. Det sker, efter at dommeren ved et forberedende retsmøde i byretten forleden har tilladt advokat Knud Foldschack at inddrage udtalelser fra Retslægerådet, som viser, at THC kan måles i blodet, længe efter at man har røget hash.

  Ifølge advokaten skaber udtalelserne usikkerhed om lovens præmisser. Han vil under sagen forsøge at påvise, at de faktisk underminerer det grundlag, som Folketingets politikere vedtog loven på, nemlig at THC er ude af blodet efter fire-fem timer, når hashrusen har lagt sig.

  -Domstolene skal nu tage stilling til, om jeg har ret i, at man i god tro skal kunne køre bil, selv om man har røget hash tre-fire dage før, man bliver taget, og uden at man er til fare for trafiksikkerheden, siger Knud Foldschack.

  -Det kan ikke være en rimelig følge af loven, at yngre erhvervsduelige mænd bliver alvorligt ramt på deres livssituation. Det drejer sig om tusinder af mennesker, som overhovedet ikke er påvirket i deres evne til at føre bil, og jeg mener, at de bliver ofre for justitsmord, når de alligevel straffes, siger advokaten.

  -Hvis man ryger en joint, får man 2.000 kroner i bøde. Men hvis man kører bil flere døgn efter, at man har røget cannabis og er uden nedsat køreevne, bliver man fradømt kørekortet, og man har oven i købet også risiko for at miste sit arbejde. Det hænger slet ikke sammen. Politikerne risikerer, at folk mister respekten for lovgivningen, siger advokaten.

  http://politiken.dk/indland/ECE2371356/misbrugseksperter-loven-mod-hashkoersel-rammer-ogsaa-uskyldige

 25. august 19, 2014

  Hans Fredrik Marthinussen, professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen:

  Ungdom som har innrømmet cannabisbruk blir fratatt førerkortet. Da bør vel politiet også inndra førerkortet til de som drikker seg full to ganger i måneden?

  Hjemmelen for inndragelsen er veitrafikkloven § 34, som krever at innehaveren av førerkort «ikke må misbruke alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel», og at førerretten kan inndras dersom vedkommende «ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn … hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det».

  Som politiet er sitert på i artikkelen, skilles det ikke mellom alkohol og annet rusmiddel. Det følger klart nok av loven. I prinsippet er det altså det samme om man ruser seg på alkohol eller cannabis. Da bør vel politiet også inndra førerkortet til de som drikker seg full to ganger i måneden? Eller, om man skal følge en av våre lagmannsretter, kan tre ganger i året faktisk være nok – en ganske hårreisende rettsavgjørelse, som politiet uten videre legger til grunn for sin praksis.

  For min egen del tror jeg ikke politiet faktisk mener at sporadisk rus, la oss si tre-fire ganger i året, enten det er alkohol eller cannabis, er en sterk indikasjon på at man er rusmisbruker og uegnet til å ha førerkort. Det er heller lett å mistenke at denne reaksjonen er en måte å avskrekke potensielle cannabisbrukere. Vel er cannabis ulovlig, men det er tross alt edrueligheten og trafikksikkerheten som skal danne grunnlaget for vurderingen av førerrett. http://www.bt.no/meninger/debatt/Er-jeg-en-trafikkrisiko-3179135.html

  • august 19, 2014

   Jeg la inn denne kommentaren:
   Takk til professor Marthinussen for et godt innlegg!

   For det første, man slipper ikke straff når man fratas retten til å kjøre bil. Det å bruke cannabis er mindre alvorlig kriminalitet – det å bli fratatt førerkortet uten å ha kjørt i påvirket tilstand er veldig alvorlig.

   For det andre, bruken av NPS (nye psykoaktive stoffer) er økende.
   Det er de som må avlevere urin/spyttester i forbindelse med at de er tatt for bruk av cannabis, eller er redd for å bli tatt på slike tester, som oftest endrer rusvanene fra cannabis til NPS. De fleste er ungdommer. http://anitanyholt.no/samfunn/nps

   Lovgivningen for cannabis må endres slik at bruk av cannabis blir likestilt som bruk av alkohol. Men det holder ikke bare med avkriminalisering, det illegale markedet må også under kontroll med lovlig produksjon, eksport, import og salg. FN-konvensjonene er under endring, og jeg håper at norske politikere snart innser at dagens politikk bidrar til flere problemer enn det løser, og at Norge stemmer ja til endring i FN i 2016. http://luhm.no/?p=1707

 26. august 16, 2014

  Dette blir bare verre og verre. Hvordan kan det påstås at man «slipper straff» når man fratas retten til å kjøre bil? Lovgivningen må endres slik at bruk av cannabis blir likestilt som bruk av alkohol!

  Bergens Tidende 16. august 2014:
  http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Slapp-straff_-men-mister-lappen-3178106.html

  «Flere av ungdommene som ble tatt i hasjaksjonene i Bergen sør i februar i år har mistet retten til å føre motorvogn.

  Det skjer etter at det i midten av juni i år dumpet et brev ned i postkassen til flere av dem.

  – I avhør skal De ha opplyst at De har røyket marihuana, omtrent annenhver helg, i forbindelse med fest. (…) Det at De har brukt marihuana over en lengre periode, fra 2013 til 2014, vitner om at deres bruk ikke er forenlig med å inneha førerretten til motorvogn. På denne bakgrunn har politiet skjellig grunn til å tro at De har et rusproblem og således ikke fyller kravene til helse som kreves for å inneha retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, står det i ett av brevene fra Fellesforvaltningsenheten til Hordaland politidistrikt.

  Det skal være et titall ungdommer som nå har mistet sertifikatet. Flere av dem har hyret inn advokat for å bestride saken.»

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/10152197179472461

 27. august 6, 2014

  Jeg har også fått tips om dette:

  «Denne praksisen er i strid med grunnloven §98. Når edruelighet skal vurderes må dette sammenlignes med alkohol. Det kreves derfor mer enn en joint i ny og ne. En annen ting er at hvis det på grunnlag av at man røyker en joint i ny og ne blir fastslått at man har et rusproblem, så er dette en æreskrenkelse. Å fremsette en usann og stigmatiserende påstand mot noen kommer inn under injurielovgivninge, og kan straffes med fengsel i inntil 6 mnd.

  Mitt forslag til alle dere som er fratatt lappen på grunnlag av et moderat forbruk av cannabis og som blir karakterisert som at du har et rusproblem, eller at man ikke er edruelig, melder saken til spesialenheten for politisaker. Politiet må da føre bevis for sine påstander, eller risikere å bli dømt.

  Dette vil i neste omgang gjøre politiet litt mer forsiktige før de i brevsform fremsetter injurierende påstander!

  Det koster ingenting å anmelde politiet.»

  https://norcan.org/ipb/topic/27403-ressurstraad-for-de-som-opplever-beslag-av-foererkort-grunnet-cannabisbruk

  • august 6, 2014

   Argumentet om at «all bruk er misbruk» blir brukt av de som ønsker å opprettholde forbudspolitikken.

   Dette skyldes at det på myndighetenes informasjonsside om rusmidler tidligere stod at «Begrepet narkotika i Norge er et juridisk begrep, og omfatter de stoffer som lovgiveren til enhver tid har fastlagt om narkotika. I Norge er det forbudt å innføre, omsette, oppbevare og bruke narkotika. All bruk av narkotika er derfor å anse som misbruk».

   Denne teksten er nå fjernet (oppdatert 21.06.2013). http://luhm.no/?p=3170

 28. august 3, 2014

  Advokatene Sivertsen & CO:
  “Kan cannabis bedømmes strengere enn alkohol i trafikksaker?

  Alle vet at man kan miste lappen en periode dersom man kjører med promille, eller dersom man er påvirket av andre berusende eller bedøvende midler. Men det ikke alle vet, er at politiet i tillegg kan tilbakekalle retten til å føre motorvogn helt, dersom særlige grunner taler for det.

  Denne adgangen er hjemlet i vegtrafikkloven § 34, 5. ledd, som sier at:

  «Dersom innehaveren av førerretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det.»
  Politiet vurderer «edrueligheten»

  Et eventuelt tilbakekall av førerretten må begrunnes ut fra en konkret vurdering av en persons «edruelighet». Det generelle hensynet til rettssikkerheten tilsier at det må stilles strenge krav til en slik skjønnsmessig vurdering når politiet skal tilbakekalle en rettighet.

  Lovens rundskriv gir føringer på at politiet må ha skjellig grunn til å tro at det foreligger et rusmisbruk. Lagmannsretten (LB-2007-147041) har videre tolket edruhetskriteriet dithen at når formuleringen «misbruk» er benyttet, kreves det noe mer enn sporadisk bruk. Ved misbruk må bruken skje med en viss regelmessighet og hyppighet, og formuleringen tyder på at det må minst tre overtredelser til i løpet av de siste par år.

  Lavere terskel for cannabis?
  Denne regelen benyttes gjerne av politiet dersom man gjentatte ganger blir stanset med promille. Praksisen her synes også å ligge på mer enn to overtredelser i løpet av to år. Men dersom overtredelsen dreier seg om narkotiske stoffer som cannabis, synes terskelen å legges lavere. Kan dette være riktig?

  Hvordan blir det for eksempel med en person som tas for andre gang med «promille» i form av THC i blodet ved kjøring, og som innrømmer regelmessig bruk av cannabis? Et eventuelt vedtak vil da måtte basere seg på overtredelsene, samt på personens egne uttalelser om sitt jevnlige forbruk. Kan politiet da legge vekt på at cannabis er et ulovlig narkotisk stoff og dermed benytte seg av denne regelen for å tilbakekalle retten til å føre motorvogn?

  Trafikksikkerheten må være fokus
  Vegtrafikklovens oppgave er å ivareta trafikksikkerheten. Vi mener derfor at selve ulovligheten av et rusmiddel ikke i seg selv kan være et argument for inndragelse av førerretten. Dette synet støttes av politidirektoratets rundskriv 2007/001 av 9. februar 2007, hvor det uttales at:

  «Dersom politiet i medhold av vegtrafikkloven § 34, femte ledd vurderer å fastsette tap av førerrett som følge av førerrettinnehaverens manglende edruelighet, må det tas i betraktning om forholdet har betydning for vedkommende sin skikkethet som fører av motorvogn.»

  Dette synet støttes også indirekte av vegtrafikklovens nye forskrifter fra 2012. I FOR 2012-01-20 nr. 85 har samferdselsdepartementet satt opp faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol. Disse grensene gjelder når politiet skal vurdere «promillen» ved bruk av blant annet cannabis.

  Må vurderes likt
  Dette tilsier at en skjønnsvurdering ved bruk av cannabis, i alle fall på vegtrafikklovens område, må likestilles med en skjønnsvurdering for eksempel ved alkoholbruk. Et innrømmet generelt forbruk av cannabis bør dermed ikke kunne brukes mot noen i en vegtrafikksak, med mindre bruken kan settes i sammenheng med føring av motorvogn. Dette blir på samme måte som at man ikke kan frata noen førerkortet fordi de innrømmer å nyte alkohol, dersom man ikke har ført motorvogn i alkoholpåvirket tilstand.

  Har man vært påpasselig med å unngå cannabisbruk i forbindelse med at man skal føre motorvogn, kan man dermed ikke «straffes» med tilbakekallelse av førerkortet bare fordi man har benyttet et ulovlig stoff.”

  http://advokatenesivertsen.no/advokatblogg/2013/10/24/kan-cannabis-bedmmes-strengere-enn-alkohol-i-trafikksaker

 29. august 3, 2014

  Jeg fikk denne henvendelsen fra en mann i dag:
  «Jeg så et innlegg i går vedrørende cannabis og førerkortbeslag. Jeg kan i aller høyeste grad bekrefte at politiet uhemmet benytter Vegtrafikklovens paragraf 34 (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4/kapitell_5#kapitell_5) til å tilbakekalle førerretten til folk som er tatt for cannabisbruk, selv om de verken har kjørt påvirket eller blitt mistenkt for det.

  Jeg har selvfølgelig dokumentasjon på dette: varsel om mulig tilbakekalling av førerrett, tilbakemelding fra advokat til politiet, vedtak om tilbakekalling samt klage på vedtak sammen med uttalelse fra fastlege som nå ligger til behandling hos politidirektoratet i Oslo.

  Jeg kan (dessverre) ikke stå frem i media med navn og bilde av hensyn til kolleger og familie, men hvis du av egeninteresse ønsker det kan jeg eventuelt sende over en sladdet kopi av klagen hvor advokaten min bl.a. skriver «Det er selvsagt ikke aktuelt for politiet å inndra førerretten til alle som erkjenner å ta seg noen øl to ganger hver helg. Men så snart det dreier seg om cannabis, synes vurderingen å være en helt annen. Dersom det da ikke er lovligheten av stoffet som er avgjørende, bes politiet å forklare hvorfor de foretar en slik forskjellsbehandling av omfanget på cannabis og alkohol?»

  Det er nok en del som er i denne situasjonen nå. Ifølge advokaten er dette et økende problem at politiet bruker denne paragrafen. Jeg sendte i går en e-post til advokaten min med spørsmål om jeg burde anmelde politiet for brudd på grunnlovens paragraf 98 (det står mer om dette i det nederste innlegget i linken) – det er jo en gang slik at det ikke koster noe å anmelde politiet, så en har ikke mye å tape.

  Klagen min ble sendt inn for en drøy måned siden, og jeg har ikke hørt noe enda. Regner med at strategien til politiet er at det tar såpass lang tid med klaging, vedtak og klagebehandling at førerkortet i praksis er like rundt hjørnet når det eventuelt ville være tid for å få en slik sak opp for retten – hvor den hører hjemme. En må dokumentere rusfrihet i minimum 1 år for å søke om få få førerkortet tilbake.»

 30. august 2, 2014

  Jeg får fortsatt henvendelser om at førerkort fratas personer for «manglende edruelighet» selv om de ikke har kjørt bil i påvirket tilstand.

  Jeg kan selvsagt ikke vite om det medfører riktighet, men hvis det gjør det så er det helt forferdelig at mennesker blir behandlet på den måten – i Norge i 2014!?

  Henvendelse fra anonym:
  «Jeg har nå vært igjennom en tredje runde med politiet om å få sertifikatet tilbake. Etter at jeg ble pågrepet for mistanke om hasjrøyking fortalte jeg at jeg kanskje hadde røkt seks ganger gjennom hele mitt liv. (Det stemmer, også, og jeg har aldri kjørt i ruspåvirket tilstand.) For samarbeidet vedtok politijuristen å frata meg sertifikatet fordi jeg ikke var edruelig nok. Jeg kjemper fortsatt om å få det tilbake, men det er skikkelig vanskelig når det ikke er noen som vet hva «edruelig» betyr rent juridisk.»

  SVAR:
  Jeg håper ting ordner seg for deg, jeg kan ikke egentlig forstå at det lar seg gjøre, fordi det er jo innført grenseverdier. Kanskje det er en løsning å vise til lovverket og at de ikke kan frata noen førerkort uten å ha bevist at grenseverdiene var oversteget under kjøring? Lykke til!

 31. juli 28, 2014

  Ole Røgeberg Seniorforsker, Frisch-senteret, 28. juli 2014:
  «Det er korrekt at bilkjøring og cannabisbruk er trafikkfarlig, men ikke så farlig som promillekjøring.» http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Cannabis_-bilkjoring-og-perspektiv-7650524.html

 32. april 25, 2014

  Her er et eksempel fra USA, hvor en mann som hadde røyket cannabis kvelden i forveien ble tatt for «ruspåvirket kjøring» neste dag. Retten kom frem til at testen kun viste ikke-aktive metabolitter, og at han ikke hadde vært ruspåvirket under kjøring. Han ble derfor ikke dømt.

  Dette er grunnen til at jeg gjerne skulle visst hva de egentlig måler i de norske testene: thc eller ikke-aktive metabolitter?

  «Tuesday’s ruling arises from the case of an Arizona man who was stopped by police for speeding and later acknowledged having smoked marijuana the night before. Blood tests revealed marijuana compounds in his system, however, not the form that causes impairment, according to court records.

  He was charged with driving under the influence of a drug and operating a vehicle with the presence of the drug’s metabolite in his system.

  The state Supreme Court noted that the language of Arizona’s statute is ambiguous and does not make a distinction between the marijuana metabolite that causes impairment and the one that does not when determining whether criminal charges are warranted. Prosecutors had argued that the statute’s reference to «its metabolite» when referring to drug compounds detected in a driver’s system covers all compounds related to drugs, not just those that cause impairment.

  This interpretation «leads to absurd results,» the high court panel wrote. «Most notably, this interpretation would create criminal liability regardless of how long the metabolite remains in the driver’s system or whether it has any impairing effect.»» http://www.huffingtonpost.com/2014/04/22/arizona-marijuana-dui_n_5194104.html

  Dansk artikkel: http://propaganja.info/arkiver/1852

 33. april 6, 2014

  Det var bra å høre at det blir forsket på, og det kommer nok flere forskningsrapporter om dette fremover. Jeg vil tro at det er mange som synes at dette er et interessant tema.

  Selv om cannabis blir lovliggjort og legalisert i flere og flere land (og delstater i USA) så vil fortsatt folk bli satt i fengsel på grunn av bruk, altså selv om de har brukt et lovlig rusmiddel på en forsvarlig måte. Det blir jo helt feil, og gagner bare fengselsindustrien (som også er i vekst i Norge).

  Grenseverdiene er satt veldig forskjellig de stedene hvor det er innført, og jeg er usikker på hvordan de i det hele tatt skal klare å komme frem til hva «riktig grenseverdi» er. Kanskje gjennom flere tester ala den som CNN gjorde, men mer vitenskapelig selvsagt og med flere testpersoner (som ikke melder seg selv på forsøket). Eller at det blir satt en grense på tid, feks ikke lov å kjøre før etter to-tre timer etter inntak, og at de klarer å finne et måleinstrument som viser når inntaket skjedde. Eller bare stoler på at folk venter den tiden det tar før de kan kjøre uten å være ruspåvirket.

  VG skrev forrige dagen om Telluride, en by med 2300 innbyggere, som etter legaliseringen i Colorado har åpnet fire lovlige utsalgssteder for cannabis til rekreasjonelt bruk. Og de skriver: “De hardeste motstanderne av legalisering er eierne av de svært mange private fengslene, samt fagforeningene for fengselsansatte. Frykten er stor for at fengslene plutselig skal tømmes for narkofange, slik at det blir masseoppsigelser i den enorme fengselssektoren.”

  VG spør marshallen i byen om hvordan politiet stiller seg til legaliseringen, og han svarer blant annet at han ville ha stemt nei til legalisering. “Jeg tror det hadde vært bedre å bøtelegge folk” sier han, fordi han er bekymret for at det skal bli flere trafikkulykker, selv om det ikke er rapportert om flere ulykker enn før. http://anitanyholt.no/samfunn/politianalysen/#comment-5561

  Colorado har innført DUI-limits (ganske likt de norske), men selv om marshallen er redd for at det skje flere ulykker, selv om det føreløbig ikke har skjedd og de har hatt flere turister der enn vanlig, så tester de ikke vilkårlig, og det er jo bra ettersom det kunne ført til at mange hadde fått inndratt førerkortet og kommet i fengsel uten grunn.

  Det vil nok bli lagt press på marshaller rundt omkring i USA om mer testing (glemte å stoppe for stopp-skilt feks) etterhvert som flere stater legaliserer og fengselsindustrien trenger flere fanger når de ikke lenger får den jevne strømmen av de som tidligere har blitt tatt for lovbrudd. Det er ganske skremmende, men når fengslene fortsatt vil bli fylt opp selv etter legalisering så vil vel flere forstå alvorligheten i det. Jeg er redd det samme er i ferd med å skje her, og at det fortsatt vil skje etter at cannabis også blir legalisert her.

  Se også:
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151372977632461

 34. Helge permalink
  april 5, 2014

  THC verdier i blodet er dårlig egnet til å fastslå kjøre-egnethet, og måling av metabolittverdier er ikke egnet i det hele tatt, i følge australsk studie:
  http://norml.org/news/2014/04/03/study-higher-thcblood-levels-not-positively-associated-with-greater-fatal-accident-risk

 35. mars 21, 2014

  iTromsø melder:

  «Drøyt ett døgn etter at 20-åringen hadde røykt hasj, ble han stoppet av politiet. Mannen var i besittelse av mindre mengde hasj, og en blodprøve viste at han da var ruspåvirket tilsvarende rundt 0,6 i promille.

  Nå er tromsømannen dømt til 16 dagers betinget fengsel samt 12.000 kroner i bot for hendelsen som skjedde i mai i fjor. Han er dessuten fradømt førerkortet for ett år.» http://www.itromso.no/nyheter/article9372789.ece

  Dette blir bare helt feil, man kan ikke regne om «cannabis-rester» i kroppen til «alkohol-promille»!

  Jeg har sendt et leserinnlegg til Dagbladet om dette temaet, men de har etter lang tid fortsatt ikke bestemt seg for om de vil publisere det.

  • mai 9, 2014

   Dagbladet ønsket at jeg skulle skrive et innlegg på bakgrunn av opplysningene i dette blogginnlegget. Det gjorde jeg, men fikk beskjed om at de ønsket et kortere innlegg, og jeg fikk info om hvor mange tegn. Så gjorde jeg det, men fikk etter lang tid beskjed om at de allikevel ikke hadde plass til å trykke det. Her er det jeg sendte:

   Mister førerkort «for rus» uten å ha kjørt i påvirket tilstand.
   Statens vegvesen meldte ved inngangen av 2013: «154 mistet livet på norske veier i 2012. Det er 14 lavere enn i 2011 og det laveste tallet siden 1950. I forhold til gjennomsnittet i alle år siden tusenårsskiftet på 250 drepte, har vi nå nesten 100 færre trafikkdrepte.»

   Ved utgangen av året sa en ansatt i Utrykningspolitiet til NRK: «Hittil i år har over 20 prosent flere omkommet på norske veier enn i hele 2012. Like mange, og flere i år, har kjørt av seg førerkortet på grunn av høy fart. Vi tar også flere for rus.»

   Antall trafikkulykker går litt opp og ned, og det er mange grunner til at ulykker skjer, gjennomsnittet er rundt 250 pr år. Det er derfor krisemaksimering fra UP når det vises til tall fra ett par år med under gjennomsnittet lavt antall ulykker samtidig som det insinueres at økningen har sammenheng med at de tar «flere og flere for rus». Det var flere ulykker i 2013 enn i 2012, og flere ble tatt «for rus» enn året før, men det at flere er tatt «for rus» betyr ikke nødvendigvis at de har vært ruspåvirket mens de kjørte.

   Ett eksempel er en mann som fortalte til Rogaland Avis at han hadde et moderat forbruk av cannabis. «Jeg bruker omkring et halvt gram på kveldstid.» Rogaland politidistrikt sa i den forbindelse: «Dette går på en tilbakekalling av førerretten på grunn av manglende edruelighet. Han har i avhør gitt opplysninger som ikke tilsier at han skal ha førerkort og dette er relatert til rus. Dette handler om å se framover i tid og at han før eller senere kan gjøre noe som er trafikkfarlig.» Jeg har fått henvendelser fra flere som har opplevd lignende.

   Når politiet sier: “vi kommer til å ta flere og flere for rus”- betyr det altså ikke at alle disse har kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Det å bli fratatt retten til å kjøre bil er en alvorlig straff, mange er avhengig av førerkort for å komme seg på skole eller å beholde jobb. Det er vanskelig å se for seg at noe slikt ville skjedd med en person som drikker alkohol, men uten å ha kjørt bil i påvirket tilstand. Cannabis må lovliggjøres, slik at forbrukere av cannabis ikke lenger blir utsatt for slike overgrep.

 36. mars 18, 2014

  Georg Hansen, kommentar i Romerikes Blad, 18. mars 2014:
  «Grunnen til at jeg er sterkt engasjert i denne debatten er pga jeg har fått føle på kroppen hva forbudet kan gjøre med en familie. Min eldste sønn ble tatt for bruk av cannabis og da kun cannabis. Som følge av dette mistet han fører kortet og dermed mistet han jobben sin. Uten jobb ble leiligheten solgt pga for høye utgifter. Han hadde ikke kjørt eller vært påvirket ved kjøring men politiet valgte å ta førerkortet på manglende edruelighet. Han valgte å se film hjemme i helgene med litt cannabis i stede for å drikke alkohol og miste kontrollen. Sommeren 2013 valgte han å ta sitt eget liv pga motgangen og stigmatiseringen av han som narkoman og kriminell. Pga hva? Han valgte ett rusmiddel som uten ett forbud er mindre skadelig en alkohol. Forbudet et skadelig og jeg skal dedikere resten av mitt liv for å få en slutt på dette tullet. På lik linje som de homofile gjorde på 70 tallet.»

  http://www.rb.no/lokale_nyheter/article7235434.ece

 37. mars 17, 2014

  Privat bruk og besittelse av cannabis er i følge lovverket et «mindre alvorlig lovbrudd» og straffes med en bot på ca 2-3000 kroner. I forbindelse med bilkjøring ser vi at straffen allikevel kan bli strengere enn hva lovverket legger opp til.

  Drammens Tidende. 17. mars 2014
  «Søndre Buskerud politidistrikt gikk i forrige uke ut på Facebook for å informere ungdom om at bruk av narkotika kan føre til utsettelse på førerkortet.»

  «Statens vegvesen ber om vandelsvurdering hos politiet før du får kjøre opp. Har du blitt tatt for å røyke hasj eller bruke andre narkotiske stoffer, vil du ikke få kjøre opp før det har gått inntil ett år etter gjerningstidspunktet».

  http://www.dt.no/nyheter/vil-du-ta-lappen-ikke-royk-hasj-1.8340516

 38. mars 4, 2014

  Nordlys: «Unngår rusbehandling for å beholde førerkortet»: http://www.nordlys.no/nyheter/article7202512.ece

  Jeg vet ikke om dette også gjelder de som ønsker frivillig behandling for problematisk bruk av cannabis, det brukes også urintester i den behandlingen, men jeg antar at den samme problemstilingen gjelder der.

  At en urintest viser positivt betyr ikke automatisk at en person ikke er skikket til å kjøre bil! Det er ruspåvirkning under selve bilkjøringen som er farlig for en selv og andre – på samme måte som å kjøre bil mens man er påvirket av alkohol (om grensen for alkohol burde være 0,0 eller 0,5 er en egen diskusjon).

 39. januar 5, 2014

  Grenseverdier i trafikken blir også diskutert i Danmark, hvor de har innført en grense på 1 nanogram:

  «Ryg hash i dag – mist kørekortet i næste uge. Over 2.000 bilister har fået frakendt kørekortet i år, fordi der er fundet spor af hash i deres blod. Men mange af dem er slet ikke fare i trafikken, viser forskning.» http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/31921923

  • Helge permalink
   januar 9, 2014

   Det er ikke lant unna grensen vi har her, hvis du regner om enhetene. Norge er med andre ord ikke så mye bedre enn Danmark på dette punkt.
   Norge er litt bedre i den forstand at Norge har lavere promillegrense, og hvis vi sammenlikner thc-grense med alkoholgrense får Norge bedre overensstemmelse enn Danmark, men ser man på reell påvirkningsgrad er den norske grensen for lav uansett, og dermed den danske mye mer feil enn den norske.

  • januar 25, 2014

   Selv om en pisser en positiv prøve over ei uke etter siste inntak så er man ikke ruset lengre. Så klart det blir helt feil å ta førerkortet når en ikke har ruset seg på over ei uke. Få det inn i skallen på mange som styrer, steller og håndhever loven som kan bli vanskelig.

 40. januar 3, 2014

  Vel, hvis hun skal være prosjektleder er det viktig at vi får henne i dialog.

  Det er jo ikke sånn at problemene knyttet til cannabis ikke finnes, uavhengig av forbud. Men synes bare proporsjonene framstilles helt feil. Hvis dette prosjektet skal kunne bringe noe nytt til torgs, burde det i hvert fall inneholde en stor og omfattende analyse av hvilke kostnader og negative konsekvenser forbudspolitikken fører med seg. Willy Pedersen er inne på marginaliseringseffekten i «Cannabiskultur».

  Vi har hørt mye om ungdommer som roter seg bort i misbruk, men hvor stort er egentlig dette problemet sammenliknet med forbudsproblemene? Det er der mørketallene ligger.

  Håper du gir henne innspill på dette. De på SIRUS har åpenbart bruk for litt nyansering.

 41. desember 28, 2013

  SSB og Statens vegvesen:
  I absolutte tall er antallet drepte mer enn halvert, fra 560 personer i 1970 til 242 i 2006.

  154 mistet livet på norske veger i 2012. Dette er 14 lavere enn i 2011 og det laveste tallet siden 1950.

  I forholdet til gjennomsnittet i alle år siden tusenårsskiftet på 250 drepte, har vi nå nesten 100 færre trafikkdrepte. http://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/vesentlig-tryggere-i-trafikken-i-dag

  2006: 242
  2007: 236
  2008: 255
  2009: 212
  2010: 210
  2011: 168
  2012: 145
  2013: 189

  Vi ser at SSB og Statens vegvesen forholder seg til gjennomsnittet på ca 250 drepte i trafikken pr. år, mens politiet bruker de laveste tallene 2009-12 for å gi inntrykk av at når 189 er drept i trefikken i 2013 så er det en «ny trend» – flere dør nå enn før – og det har sammenheng med at de «nå tar flere for rus».

  • desember 28, 2013

   Kan sees i sammenheng med:
   “Er det vi ser her en moralsk panikk? Det opplagte svaret er ja. Men hvis vi går nærmere inn på hva dette begrepet innebærer er svaret litt mindre opplagt. Begrepet tilsier at vi skal få en særlig oppmerksomhet omkring et fenomen, som skapes i et samspill mellom politi, presse og andre aktører med investerte interesser. Det forutsettes at det fenomenet det reageres på er relativt stabilt mer omfattende enn tidligere. Og til slutt skal det reageres med strengere og kanskje ekstraordinære tiltak.”

   “Når andre redaksjoner oppdager at en avis eller en tv-stasjon har identifisert en bølge, vil de sette sine egne meldinger inn i samme ramme. Krimnotisene løftes og blir store oppslag. Dermed får den første redaksjonen bekreftet at ikke bare hadde de rett, de er nyhetsledende. Slik stolthet stimulerer til intensivert jakt på nye hendelser som kan styrke narrativen. Bølgen reiser seg.”

   “Kilden for opplysningene er nesten uten unntak politiet.» http://anitanyholt.no/samfunn/politianalysen/#comment-5427

   • desember 28, 2013

    Kommentar til NRK 28. desember 2013:
    «Det økte antallet behandlinger er ikke nødvendigvis frivillige som ber om hjelp, men fordi cannabis fortsatt er forbudt i Norge er det mange som er «tatt for ulovlig bruk» som får valg mellom bot eller behandling [..] «Frivillig behandling» kommer også til å inkludere flere og flere som blir tatt i trafikkontroll: » http://www.facebook.com/luhm.no/posts/602302166509196

    • desember 29, 2013

     Kan ikke du formulere et tilsvar til bretteville-hansen på NRK Ytring hvor du påpeker at de høye THC-verdiene og innleggelsene er direkte konsekvenser av forbudet og svartemarked? Evt. finne tall på antallet som blir dømt til tvungen behandling for å tilbakevise også dette?

     I Uruguay har de grenseverdier for CBD og THC (tror det er max 12% THC)

     Jeg blir så frustrert når NRK bare pumper ut ensidig journalistikk, uten kommentarfelt en gang. Skulle gjerne skrevet noe selv men frykter for førerkortet…

     • desember 29, 2013

      Og skjønner ikke at Bretteville-Hansen kan være ved sine fulle fem når hun ber oss som er for legalisering å «ta inn over oss» at hasj ikke er så uskyldig som før. Nei nettopp! Har hun ikke fått med seg at det er tryggere stoff som er en av hovedgrunnene til at vi ønsker legalisering?

     • januar 2, 2014

      Jeg har tenkt på NRK Ytring, jeg får se. Men jeg skal iallefall sende en henvendelse til Bretteville-Jensen angående dette prosjektet:

      Cannabis i Norge. Prosjektstart: 2012. Prosjektslutt: 2015.
      «Av illegale stoffer er cannabis det mest brukte både i Norge og ellers i den vestlige verden. Det er stadige diskusjoner om stoffets legale status og mange land har innført ulike former for liberalisering av et tidligere strengt lovforbud. Det argumenteres for at ulempene ved forbudet overstiger negative effekter av selve stoffbruken. Samtidig kommer det stadig ny dokumentasjon på at cannabis ikke er ufarlig, men at det kan ha alvorlige sosiale, helsemessige og økonomiske konsekvenser for brukeren, pårørende og samfunnet forøvrig.

      Cannabis er dessuten en type narkotika i endring. Det utvikles nye cannabisprodukt, og ”gamle” produkter har til dels fått ny sammensetning. Cannabis er de siste årene også blitt vesentlig lettere tilgjengelig ved at hjemmedyrking er blitt gjort enklere gjennom salg, markedsføring og ”dyrk-det-selv”-hjelp på nettet. I tillegg kommer et rask voksende marked av syntetisk framstilte cannabinoider. Samlet sett medfører disse faktorene at cannabis er noe som bør følges nøye. Vi vet foreløpig for lite om cannabisbruken i Norge og for lite om negative konsekvenser av bruken og for lite om cannabismarkedet. Det er aktuelt å fokusere på ulike problemstillinger innenfor dette temaet.

      Prosjektet vil innhente relevante data gjennom etablerte surveystudier, re-analyser av eksisterende data samt innhente ny informasjon via nettet og gjennom intervjuer. Ulike statistiske metoder vil bli benyttet.» http://sirus.no/Cannabis+i+Norge.d25-SMRrW0z.ips

      Prosjektleder: Anne Line Bretteville-Jensen
      Prosjektmedarbeidere: Ola Røed Bilgrei, Hans Olav Melberg, Thomas Anton Sandøy

      Foreløbige publikasjoner knyttet til prosjektet: Virtuelle rusfellesskap – hvilke konsekvenser? http://sirus.no/Virtuelle+rusfellesskap+%E2%80%93+hvilke+konsekvenser%3F.d25-SMRHYXv.ips

      Se også: http://www.facebook.com/luhm.no/posts/602302166509196

 42. desember 27, 2013

  Til han hvis sak var gjengitt i posten til Anita:

  Jeg håper virkelig du tar denne saken til retten, og får diskutert den grundig, og ikke bare gjennom brevveksling med politiet. Hvis du vinner saken vil det skape viktig presedens som gjør at andre også kan vinne fram, og som hindrer at politiet kan fare fram på denne måten.

  Jeg er sikker på at du vil finne medisinske/kriminologiske eksperter som kan forklare forskjellen på THC og metabolitter, og som også kan fortelle om hvordan ditt forbruk er det normale i Norge, og slettes ikke misbruk.

  Hvis ikke er jo dette noe du burde tipse NRK brennpunkt eller TV2 om. Maktmisbruk av verste sort, og media trenger alltid et «case».

 43. desember 27, 2013

  Takk for innspill, og at du har tatt kontakt med et parti!

  Jeg håper også at en eller flere journalister, kanskje i samarbeid med kriminologer, kan finne ut mer. Det er en del gravearbeid som skal til.

  Etter å ha postet dette fikk jeg også denne henvendelsen fra en mann, som ønsker å være anonym:

  “I avhøret sa jeg at jeg røyket cannabis i helgene, men ikke hver helg. Det var aldri snakk om hvor store mengder jeg inntok, og det ble heller ikke tatt noen prøver av meg. Jeg har rent rulleblad og har aldri vært i kontakt med politiet for lignende saker tidligere. [..] fikk jeg beskjed via brev om at politiet vurderer å trekke tilbake førerkortet mitt. Jeg skrev et klagebrev via min advokat, men dette var nytteløst. [..] fikk jeg et brev hvor de har vedtatt å ta tilbake førerkortet mitt pga manglende edruelighet. Dette på tross av at jeg i klagen sa meg villig til å starte på urinprøver for å bevise at jeg ikke lengre ruser meg.

  Ved å ta fra meg førerkortet gjør de meg i praksis arbeidsledig, med de konsekvenser det får for meg og min samboers økonomi. I klartekst vil dette si at de ødelegger livet mitt, eller rettere sagt, livene våre. Jeg vet ikke helt om de planlegger å gjøre meg “edruelig” ved å la meg sitte hjemme mens livet faller i grus rundt meg, personlig synes jeg dette minner mere om en heksejakt enn noe annet. Dette er vel en direkte reaksjon på at cannabisrelaterte lovbrudd straffes stadig mildere av rettsvesenet, politietaten har tydeligvis bestemt seg for å finne andre måter å straffe mennesker på, i et desperat forsøk på å overbevise noen om at krigen mot narkotika nytter og kan vinnes.

  Politiet har ikke informert meg om muligheten til å ta denne kampen gjennom rettsvesenet, de har bare informert meg om at jeg kan påklage avgjørelsen. Det er godt mulig en klage kan forandre avgjørelsen, men jeg vil uansett ikke ha det på meg at jeg mangler edruelighet. Å gå på urinprøver i ett år er meget nedverdigende, uavhengig av om jeg får beholde sertifikatet eller ikke. Jeg vurderer derfor å få dette behandlet av rettsvesenet, noe jeg tydeligvis kan i følge en bacheloroppgave fra en kommende politijurist. Denne oppgaven inneholder en del info om paragrafen politiet benytter for å beslaglegge sertifikater pga manglende edruelighet uten å få dette behandlet av rettsvesenet, og inneholder mange interessante momenter. Om du ønsker å lese den kan du finne den her”: http://brage.bibsys.no/politihs/retrieve/917/bachelor_Kjenes.pdf

  Se også: http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151372977632461

 44. desember 26, 2013

  Det er to aspekter ved dette: Det ene er kjøring i påvirket tilstand og hvorvidt målemetoden og grenseverdiene er riktige. Jeg mener at det er greit med en grense, men det må da være mulig å måle aktivt THC og ikke bare metabolitter? Og slik som det er nå blir det jo en salig blanding av trafikksikkerhet og straffelov, hvor politiet får friere tøyler til å trakkassere cannabisrøkyere. I Danmark er dette blitt et stort problem, og der har de også innført en slags «narkometere», helsepolitiks talskvinne for Socialdemokraterne er ikke nådig: http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/11025627

  Det andre som du er inne på med tilfellet Eskeland, er kanskje mer bekymringsfult, nemlig at politiet i det siste har begynt å beslaglegge førerkortene til folk som blir tatt for besittelse, uten at det har foregått biljøring i påvirket tilstand. Argumentet er da at politiet vurderer personens «edruelighet» som utilstrekkelig. Her er en freidig politimann fra Gudbrandsdalen: http://www.gd.no/nyheter/article6479788.ece

  Problemet er at det i en slik edruelighetsvurdering ikke vurderes om man er «misbruker», fordi det at cannabis er illegalt gjør enhver bruk til misbruk, og dermed til en trussel mot edrueligheten.

  Jeg gjengir en post fra et annet forum:
  Denne bacheloroppgaven diskuterer §34 om inndragning av førerkort ved manglende edruelighet: http://brage.bibsys.no/politihs/retrieve/917/bachelor_Kjenes.pdf

  Her er et interessant rundskriv fra fylkesmannen i Rogaland hvor vi finner følgende formulering:

  «Rusmisbrukere fyller ikke førerkortforskriftens helsekrav. Det er et vanlig problem at pasient – og lege – blander vegtrafikkloven inn i disse sakene, og hevder at så lenge de ikke kjører etter at de har drukket eller ruset seg så skal ikke rusmisbruket ha konsekvens for førerkortet. Det er feil. Rusmisbruk er en sykdomstilstand som omfattes av førerkortforskriftens helsekrav. Alkoholmisbruk er vanskelig å definere med klare grenser, men hvis noen har et så stort forbruk av alkohol at det over tid går ut over ens normale fungeringsevne eller konsumet på sikt fører til fysiske helseskader, så er et misbruk tilstede. Fylkesmannen i Rogaland fremholder videre at all bruk av illegale rusmidler, inkludert hasj, er rusmisbruk, og omfattes dermed av førerkortforskriftens helsekrav.» http://www.rustelefonen.no/images/stories/PDF/frerkort_og_helsekrav.pdf

  Dette siste er så vannvittig at jeg har vanskelig å tro at et voksent, tenkende menneske har skrevet det. Det hun sier er at på grunn av at hasj er ulovlig, er all bruk av hasj misbruk, og derfor har du et helseproblem hvis du noen sinne røyker hasj. Mens for alkohol må du nærmest pådra deg leverskade for å bli vurdert som misbruker.

  Det er sirkelargumentasjon: Hasjrøyking er misbruk fordi hasj er ulovlig, derfor skal vi straffe hasjrøykerne.

  Det er ikke bare idioti, det er overlagt og systematisk diskriminering: Ved å si at alle med en gitt egenskap (bruk av andre rusmidler) utgjør en fare, mens de andre som har en annerledes, men likevel like potensielt farlig, egenskap (alkoholbruk) gis mulighet for individuell vurdering og videre rammer, eksluderes og forskjellsbehandles den første gruppen.

  Ekstra ille er det at politiet gjør dette som et åpenbart ledd i sin agenda for å hindre debatt om legalisering. Bestemmelsen ble bl.a. brukt mot lederen av Cannabispartiet, Sigbjørn Eskeland. Politiet uttaler i rapporten «Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet 2011-2015» at «Politiet bør være oppmerksomme på debatter og opptreden som er egnet til å skape sosial aksept for narkotikakriminalitet, for eksempel legalisering av cannabis.»

  Det skal ikke mye små grå for å se at såpass vide definisjoner av edruelighetsbegrepet passer politiet bra, når de som etat har egeninteresse av å hindre legalisering og ivareta forbudet (kjapp oppklaringsprosent, bruke hasjrøyking som en billig måte å få ransakingsordre på etc).

  Slik diskriminering og politistatmetoder kan ikke få passere i Norge. Hvordan får vi løftet dette fram og få gjort noe med det? Kanskje noe for advokatforeningen? Jeg har allerede skrevet mail til Sveinung Rotevatn i Venstre om temaet, og han har mottatt den og takket for å bli gjort oppmerksom på en ukjent problemstilling. Han skulle få «folkene sine» til å se nærmere på det.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS