Skip to content

Cannabis skal lovliggjøres og selges med aldersgrense

2017 desember 31
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Folkeaksjonen LUHM på Stortinget 2012

Etter flere år med politisk debatt om lovliggjøring av cannabis går vi inn i et nytt år med nye høringer. Folkeaksjonen LUHM vil fortsatt delta med innspill og kreve at cannabis må lovliggjøres og selges med aldersgrense.  

Med ønske om et godt og kunnskapsrikt nytt år!

Jeg har med Folkeaksjonen LUHM deltatt i den politiske debatten om lovliggjøring av cannabis siden 2009, og ga innspill til det offentlige utvalget som skulle se på praktiske løsninger for utøvelsen av narkotikapolitikken i 2010.

LUHMs første innspill var at utvalget måtte:
«Se på cannabislovgivningen spesielt. Det er en stor diskusjon som trenger en egen debatt. Vurder mulighetene for full legalisering, ikke bare avkriminalisering. Uavhengig av forbud og straff vil cannabismarkedet fortsatt eksistere, og det vil ha større samfunnsnytte å få salget inn i lovlige og regulerte former, bla med aldersgrense.»

LUHM fikk til svar at en mulig avkriminalisering ikke var en del av utvalgets mandat og at de derfor heller ikke ville mene noe om legalisering.

Myndighetene svarte at de ikke så det tilstrekkelig godtgjort at avkriminalisering eller legalisering ville redusere narkotikaproblemene.

Etter flere høringsinnspill deltok LUHM på en åpen høring på Stortinget i 2012 om stortingsmeldingen som kom etter utvalgets rapport. På Stortinget sa jeg at straffetrussel for bruk og besittelse av cannabis må fjernes, men at det ikke holder, produksjon, frakt og salg må også lovliggjøres. Myndighetene ble bedt om å utarbeide et regnskap for å få oversikt over de faktiske kostnadene ved forbudspolitikken.

Jeg har senere sendt flere høringsinnspill fra LUHM med informasjon om hvor skadelig det er for samfunnet med forbudspolitikk. Senest i 2017 til Oslo kommune, som bygger sin politikk på den nasjonale. Hvor jeg blant annet skrev: «Når det åpnes for innspill til endring av rusmiddelpolitikken blir mandatene begrenset til å finne løsninger innenfor dagens rammeverk som er forbudspolitikk. Det er ikke godt nok. Problemene vokser seg stadig større. Det vil være uansvarlig å legge en 10-årsplan for hovedstaden uten først å ha gjennomført en totalevaluering av dagens politikk.»

Vi går nå inn i et nytt år, med nye høringer. Den første allerede i februar. Jeg vil fortsatt delta med innspill fra LUHM, og kreve at cannabis må lovliggjøres og selges med aldersgrense.

Share
One Response leave one →
 1. februar 3, 2018

  Den 2. februar var jeg på en åpen høring hos Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, hvor jeg blant annet sa:

  LUHM stiller seg kritisk til en rusmiddelreform som ikke starter med en vitenskapelig totalgjennomgang for å få oversikt over konsekvensene av dagens forbudspolitikk, før den nye politikken utformes.

  LUHM har over lang tid varslet om og dokumentert omfattende negative konsekvenser ved forbudspolitikken, og etterlyst en kost-nytteanalyse.

  Varslene må tas på alvor.

  Utvalget må gjennomgå, dokumentere og analysere effektene av forbudspolitikken, og de de totale kostnadene må veies opp mot lovliggjøring og regulering som alternativ.

  Hele høringsinnspillet, med video, er lagt ut her: http://luhm.no/?p=7666

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS