Skip to content

Posts tagged ‘folkeaksjonen luhm’

Siden hos Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana blir holdt oppdatert med informasjon om partienes partiprogrammer, offisielle uttalelser fra partiene, og eventuelle endringer i partienes cannabispolitikk.

Jeg har sendt høringssvar til Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 i dag fra Folkeaksjonen lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana (LUHM). Rusreformutvalget har levert en grundig og solid utredning med gode begrunnelser for å gå vekk fra straff og sanksjoner, og Folkeaksjonen LUHM støtter flertallets konklusjoner og forslag om avkriminalisering som er lagt frem i NOU 2019:26. […]

Etter flere år med politisk debatt om lovliggjøring av cannabis går vi inn i et nytt år med nye høringer. Folkeaksjonen LUHM vil fortsatt delta med innspill og kreve at cannabis må lovliggjøres og selges med aldersgrense.

Det er uenighet om cannabis skal lovliggjøres eller ikke, men kravet om en evaluering av politikken er noe vi bør kunne enes om.

Regjeringen sier at det er viktig at det sivile samfunn deltar i den internasjonale debatten om eventuell endring av FN-konvensjonene, men det er bekymringsfullt at de ikke vil si noe om på hvilken måte de vil tilrettelegge for den åpne og ærlige debatten som er ønsket og påkrevet. På hvilket grunnlag vil Norge gi innspill til UNGASS? Er planen å delegere bort ansvaret til avholdsbevegelsen?

Forberedelsene til UNGASS 2016 er allerede i gang. Hvis det blir nedsatt et utvalg eller en komite som skal arbeide med dette må det være åpenhet rundt prosessen slik at folket får kjennskap til hvilke spørsmål som tas opp til diskusjon, hvordan de blir besvart og av hvem. Det må sikres at det blir en åpen og opplyst debatt i prosessen frem mot UNGASS 2016.

Lovliggjøring og regulering av det illegale markedet er oppe til diskusjon i FN. Uansett hvor farlig eller ikke cannabis er så er dagens illegale marked farligere, både helsemessig og for samfunnet. Det er ikke bare i Norge at dette har konsekvenser, det har konsekvenser også utenfor landegrensene. Jeg var i debatt med justisminister Anders Anundsen om dette på NRK Dagsnytt 18.

Anmeldte narkotikalovbrudd fortsetter å øke, fra 4% i 1993 – 9% i 2003 – 17% i 2012 (av total kriminalitet i Norge) uten at det blir stilt spørsmål ved hvor prosentandelen skal stoppe eller om den ikke har noen grense.

Et forslag som i utgangspunktet var ment for å hjelpe de mest hjelpetrengende narkomane overføres juridisk til å gjelde alle cannabisbrukere, fordi vi i Norge ikke skiller mellom ulike typer narkotika. Det viktigste spørsmålet ikke er stilt, og dermed heller ikke besvart i rapporten: Hva koster egentlig forbudet mot narkotika?

Det har blitt solgt hasj langs Akerselva siden tidlig på 70-tallet. Stadig kappes norske politikere om å rope høyest etter mer politi, selv om det bare forskyver problemet. De norske folkevalgte diskuterer fortsatt ikke problemstillingen, bare hvordan de best skal skjule symptomene av en feilslått politikk.

En sentral forutsetning for reelt demokrati er eksistensen av «en aaben og opplyst offentlig Samtale» heter det i siste ledd i Grunnlovens § 100, men det er mange som ikke tør å delta i den politiske debatten om cannabis, fordi de frykter å bli stigmatisert.

Se på spørsmålet om cannabislovgivningen spesielt. Det er en stor diskusjon som trenger en egen debatt. En forsterket politiinnsats vil ikke få særlig innvirkning på den totale omsetningen og bruken av cannabis. Den beste måten å bekjempe de profesjonelle selgerne og gateomsetning av cannabis er å få salget inn i regulerte former, gjennom lovlige utsalgssteder med blant annet aldersgrense, avgifter og varedeklarasjon.