Skip to content

Norge forsinker FNs menneskerettighetsarbeid

2010 september 28
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Amnesty International Norge og FIAN Norge, har med støtte fra mer enn 30 andre organisasjoner, overrakt Utenriksdepartementet et opprop med krav om at Norge snarest mulig slutter seg til tilleggsprotokollen til konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Formålet med konvensjonen er at medlemslandene skal sørge for at innbyggerne har tilgang på blant annet mat, vann, bolig, utdannelse og grunnleggende helsetjenester.

Pressemelding fra Amnesty og FIAN:
Norske organisasjoner krever at Norge må slutte å være en bremsekloss i FNs menneskerettighetsarbeid, og at norske myndigheter informerer om hvilke toneangivende aktører som aktivt motarbeider at Norge undertegner FN-avtale om en internasjonal klageinstans for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
Under 60 års-markeringen av verdenserklæringen om menneskerettigheter i desember 2008 ble FNs medlemsstater enige om en tilleggsprotokoll til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Protokollen, som åpner for en internasjonal klagemekanisme i FN, er et stort framskritt.
En avtale er allikevel verdiløs uten støtte. Stater, deriblant Norge, må aktivt slutte seg til protokollen gjennom signering og ratifisering. Hittil har 32 land undertegnet tilleggsprotokollen, men først når 10 land har ratifisert tilleggsprotokollen vil det bli etablert en klageordning i FN. Norske myndigheter har hatt mulighet til å undertegne tilleggsprotokollen siden 24. september i fjor, altså nøyaktig i ett år. Men ingenting har skjedd.

Varslet konsekvensutredning uteblir
I rapporten ”Menneskerettighetenes plass i Norges utenriks- og utviklingspolitikk” fra juni 2009 skriver regjeringen at de ikke ønsker innblanding fra FN i Norges fordelingspolitikk. Dette utsagnet har senere blitt moderert, og Norge har lovet overfor FN at de vil gjennomføre en utredning av hvilke konsekvenser det vil ha for Norge å signere og ratifisere den nye protokollen. Det har hele tiden vært klart at lederen for denne utredningen må være faglig kvalifisert og en troverdig aktør for alle de ulike interessentene i denne saken. Utredningen skulle vært igangsatt innen utgangen av 2009, deretter før sommeren 2010, men ingenting har skjedd. Organisasjonene krever nå at myndighetene svarer på hvem som stikker kjepper i hjulene på denne prosessen.

FN svekkes
Vi vil gi norske myndigheter honnør for at de har vært en pådriver for å styrke
menneskerettighetsforankringen under FN-toppmøtet om millenniumsmålene i New York nylig. Men det er av like stor viktighet å gi mennesker som lever i land som verken har evne eller vilje til å ivareta deres rettigheter en mulighet til å bli hørt og å få oppreisning når deres rettigheter brytes. Ved å prioritere nasjonal selvråderett foran FNs menneskerettighetssystem, bidrar Norge til å svekke FN.

Menneskerettighetsbrudd i Norge
Når det gjelder marginaliserte enkeltpersoner og grupper i Norge som føler at de blir utsatt for fattigdomsrelaterte menneskerettighetsbrudd, er det betenkelig hvis norske myndigheter er redde for å gi dem en mulighet til å henvende seg til FN om hjelp. Det hjelper lite med store ord om menneskerettighetenes betydning i verden hvis man ikke tar disse rettighetene på alvor også her hjemme.

MamaEarth Foundation
Jeg hadde ikke hørt om denne saken før jeg fikk en mail fra  Anne-Beate Johnsen i Mama Earth Foundation, en av organisasjonene som leverte inn oppropet sammen med Amnesty og FIAN på fredag. Jeg har tidligere skrevet en artikkel om festivalen Anne-Beate arrangerte på Langøyene sommeren 2007, som en del av Live Earth 07-07-07. Den sto på trykk i Gateavisa, og kommer kanskje på nett en gang.

I dag fikk jeg en ny mail med beskjed om at Amnesty og FIAN har hatt et møte med Statssekretær Espen Barth Eide. De fikk overrakt oppropet og hadde en kort samtale der de uttrykte deres bekymring for at Norge ikke har signert ØSK-TP, og heller ikke igangsatt utredningen om hvilke konsekvenser en slik signering og ratifisering vil ha. Barth Eide lovet på møtet at utredningen vil bli satt i gang i løpet av et par måneder.

November 2012:
FN har degradert Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra A- til B-status.
Med B-status har vi ikke lenger stemmerett i det internasjonale nettverket, og kan ikke påta oss eller få tillitsverv. Vi ble varslet for over et år siden, men regjeringen tok ikke grep! Dette er pinlig for alle nordmenn!

Share
3 Responses leave one →
 1. Visjotus permalink
  mars 8, 2011

  Politisk kollaps utenlands, og kontrollerte kriger kan anrike rike lands levekaar.. Men kun materielt maalt. Og Norge er langt fra et unntak. UiOs Myteflengere presenterer forsiktig>

  En ny ph.d.-avhanding gir liten støtte til påstandene om at nordmenn er spesielt fredsinnstilte og at Norge har en særegen fredstradisjon. – Det er riktigere å snakke om en felles skandinavisk fredstradisjon, mener avhandlingens forfatter, Per Jostein Ringsby.

  http://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2011/ringsby.html

 2. desember 13, 2010

  Menneskerettighetssenter kritiserer regjeringen
  – Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO ser med bekymring på regjeringens manglende oppfølging av eget løfte om å gjennomføre en konsekvensutredning før en eventuell signering og ratifikasjon av tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), sier direktør Nils A. Butenschøn i en pressemelding 13.12.10:

  Norsk senter for menneskerettigheter forventer full åpenhet rundt utredningsprosessen, med mulighet for å gi innspill til mandatet for utredningen, samt at det legges til rette for bred offentlig debatt. Senteret etterlyser i denne sammenheng konkret informasjon om når utredningsarbeidet igangsettes, dets mandat, frist for ferdigstillelse, og sist, men ikke minst: Hvem utfører utredningsarbeidet?

  http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2010/12/menneskerettighetssenter-kritiserer-regjeringen.html

 3. Morten permalink
  oktober 3, 2010

  I Norge tenker vi ofte på menneskerettigheter som noe som trenger oppmerksomhet i utlandet, men ikke her hjemme. Det er synd, for Norge er langt fra perfekt. Bare se på hvordan vi behandler folk som bruker ulovlige rusmidler og prostituerte. I tillegg er det mange mennesker som blir offer for såkalte eksperters makt til å gjøre inngrep i familien, og ofte gjør de en vanskelig situasjon verre. Med påståtte gode intensjoner.

  FN står for mye bra, siden det ble opprettet som en organisasjon for fred og diplomati etter andre verdenskrig. Men ting kan bli bedre i FN også. For eksempel strider FNs narkotikapolitiske føringer med FNs egne grunnleggende prinsipper. Og vi må ikke glemme at de fleste landene i FN ikke er demokratier, at mesteparten av diskusjonen i FN foregår blant lukkede dører, og at de som til syvende og sist tar avgjørelser er de som har de farligste våpnene.

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS