Skip to content

Styre og stell i Oslo

2011 august 18
from → Samfunn
by Anita Nyholt

Denne oversikten viser hvem som styrer hva i Oslo i 2011. Info i listen ned til Byrådslederens kontor er oppdatert sommeren 2013. Det som er lagt inn under dette er fra 2011. Oslo kommune holder informasjonen oppdatert på sine nettsider (link på overskriftene).

Meningen med dette innlegget er ikke å holde dataene oppdatert, men å vise at den politiske organiseringen i Oslo er en jungel, og hvorfor det kanskje spesielt i rusmiddelpolitikken er så vanskelig å sette fingeren på hvem som har ansvar. Ledere av bydelsutvalg klager på byrådet, som klager på bystyret, som klager på staten. Og slik går det i ring, uten at noen tar ledelsen eller ansvar.

Bystyret

Oslo kommunes øverste myndighet er bystyret, som består av 59 representanter valgt gjennom kommunevalg hvert fjerde år. Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester, blant annet fordelingen av pengene kommunen har til rådighet. Bystyremøtene holdes siste onsdag i måneden og er åpne for publikum.

Bystyret ledes av en ordfører. Ordfører velges av og blant bystyrets medlemmer. Valget foregår på bystyrets konstituerende møte. Ordføreren er byens ansikt utad. Dette er knyttet både til kontakt med byens borgere og til å være den som representerer byen. Fabian Stang (H) er ordfører i Oslo. Libe Rieber-Mohn (Ap) er varaordfører.

Partienes gruppeledere i bystyret (2011-15):
Eirik Lae Solberg (H)
Carl I. Hagen (FrP)
Libe Rieber-Mohn (Ap)
Bjørnar Moxnes (R)
Toril Berge (V)
Erik Lunde (KrF)
Marianne Borgen (SV)
Harald A. Nissen (MDG)

Partienes gruppeledere i bystyret (2007-11):
Rune Gerhardsen (Ap)
Eirik Lae Solberg (H)
Svenn Erik Kristiansen (Frp)
Knut Even Lindsjørn (SV)
Ola Elvestuen (V)
Bjørnar Moxnes (R)
Aud Kvalbein (KrF)

Partifordelingen av bystyrets 59 representanter (2007-11):
18 fra Arbeiderpartiet (Ap)
16 fra Høyre (H)
9 fra Fremskrittspartiet (Frp)
6 fra Sosialistisk Venstreparti (SV)
5 fra Venstre (V)
3 fra Rødt (R)
2 fra Kristelig Folkeparti (Krf)

Partifordelingen av bystyret i forrige periode (2003-07):
15 fra Arbeiderpartiet (Ap)
15 fra Høyre (H)
12 fra Sosialistisk Venstreparti (SV)
10 fra Fremskrittspartiet (Frp)
3 fra Venstre (V)
2 fra Rødt (R)
2 fra Kristelig Folkeparti (Krf)

Byrådet

Byrådet er Oslos «regjering» og ledes av byrådslederen som er byens «statsminister». Når vedtak er gjort i bystyret, er det byrådets oppgave å påse at de blir utført. Byrådet har også myndighet til selv å bestemme i en rekke saker.

Oslo kommune har en parlamentarisk styringsmodell med et byråd som er avhengig av bystyrets tillit. Dette til forskjell fra de fleste andre norske kommuner, som ledes på tradisjonell måte med rådmann og et formannskap.

Byrådet kan bestå av inntil åtte medlemmer. Medlemmene i byrådet kalles byråder. Man trenger ikke være medlem i bystyret for å bli byråd.

Det parlamentariske styringssystemet innebærer at bystyret kan stille mistillitsforslag til en av byrådene eller hele byrådet. Får forslaget flertall, må byråden eller byrådet gå av.

Byrådet kan også be om bystyrets tillit ved å stille kabinettspørsmål. Får ikke byrådet bystyrets støtte etter å ha stilt kabinettspørsmål, går byrådet av.

Fra 24. oktober 2011:
Byrådsleder: Stian Berger Røsland (H)
Nestleder/Miljø og samferdsel: Ola Elvestuen (V)
Kultur og næring: Hallstein Bjercke (V)
Eldre: Aud Kvalbein (KrF)
Finans: Kristin Vinje (H)
Byutvikling: Bård Folke Fredriksen (H)
Kunnskap og utdanning: Torger Ødegaard (H)
Helse og sosiale tjenester: Anniken Hauglie (H)

25. januar 2010:
Byrådsleder: Stian Berger Røsland (H)
Nestleder/Helse og eldreomsorg: Sylvi Listhaug (Frp)
Sosiale tjenester og rusomsorg: Anniken Hauglie (H)
Kultur og utdanning: Torger Ødegaard (H)
Finans: Kristin Vinje (H)
Byutvikling: Bård Folke Fredriksen (H)
Miljø og samferdsel: Jøran Kallmyr (Frp)
Nærings- og eierskapspolitikk: Øystein Sjøtveit (Frp)

29. september 2009:
Byrådsleder: Stian Berger Røsland (H)
Nestleder/Eldre og sosiale tjenester: Sylvi Listhaug (Frp)
Byutvikling: Bård Folke Fredriksen (H)
Kultur og utdanning: Torger Ødegaard (H)
Finans: Kristin Vinje (H)
Samferdsel, miljø og næring: Jøran Kallmyr (Frp)

21. august 2009:
Byrådsleder: Erling Lae (H)
Nestleder/Velferd og sosiale tjenester: Sylvi Listhaug (Frp)
Byutvikling: Merete Agerbak Jensen (H)
Kultur og utdanning: Torger Ødegaard (H)
Finans: Stian Berger Røsland (H)
Samferdsel, miljø og næring: Jøran Kallmyr (Frp)

Byrådsavdelingene

Hver byråd er politisk leder av en byrådsavdeling, som kan sammenlignes med departementer. Hver byrådsavdeling ledes administrativt av en kommunaldirektør, som tilsvarer departementsråd. Byrådsavdelingene skal følge opp og føre tilsyn med tjenesteproduksjonen og forvaltningen i kommunens etater og bedrifter.

Byrådslederens kontor
Ledes av byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og kommunaldirektør Nils Holm.

Byrådslederen er Oslos «statsminister». Byrådslederens kontor er «statsministerens kontor», med ansvar for å forberede, tilrettelegge og følge opp byrådets behandling av saker.

Med unntak av perioden 1992-97 har byrådslederen i Oslo vært fra Høyre.
2009 – 2015 Stian Berger Røsland (H)
2000 – 2009 Erling Lae (H)
1997 – 2000 Fritz Huitfeldt (H)
1992 – 1997 Rune Gerhardsen (Ap)
1989 – 1992 Michael Tetzschner (H)
1986 – 1989 Hans Svelland (H)

Byrådsavdeling for byutvikling
Ledes av byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen (H) og kommunaldirektør Geir B. Aga.

Byrådsavdeling for byutvikling har ansvar for at kommunen har en helhetlig byutviklingspolitikk. Avdelingen driver overordnet og strategisk planlegging innen områdene byfornyelse, kulturminnevern, byggesaker, arealplansaker, kart- og geodata og andre byutviklingsoppgaver.

Byrådsavdeling for finans og næring
Ledes av byråd for finans Kristin Vinje (H) og byråd for nærings- og eierskapspolitikk Øystein Sjøtveit (Frp), og kommunaldirektør Arild Sundberg.

Byrådsavdeling for finans og næring har et bredt ansvarsfelt, og dekker et område som omfatter bl.a. økonomisk og ressursmessig samordning, og kommunens styringssystem. I tillegg kommunens sentrale arbeidsgiverfunksjon samt sentrale oppgaver innen HMS, og konsernovergripende IKT.

Området omfatter også kommunens eierfunksjoner og eiendomsforvaltning, herunder eiendomsforetakene. Dessuten ansvaret for behandling av bevillinger for skjenking, servering og drosjekjøring, og kommunens næringspolitikk.

Byrådsavdeling for kultur og utdanning
Ledes av byråd for kultur og utdanning Torger Ødegaard (H), og kommunaldirektør Bente T. Fagerli.

Byrådsavdelingen har ansvar for kommunens utdanningstilbud til barn, ungdom og voksne, fagopplæring i arbeidslivet og kommunens musikk- og kulturskole. Ansvaret omfatter også barnehagene, skolefritidsordningen, integreringsarbeidet, kommunens kulturaktiviteter og kirke og gravferd.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Ledes av byråd for miljø og samferdsel Jøran Kallmyr (Frp), og kommunaldirektør Eivind Tandberg.

Byrådsavdelingens overordnede ansvar omfatter veier, kollektivtransport, trafikksikkerhet, transportplanlegging og offentlig parkering. Videre ansvar gjelder Oslos havneområde, beredskap, brann og redning, drift av kommunens skoger, parker, friområder og idrettsanlegg. Sektoren omfatter også energigjenvinning, enøktiltak, byens renovasjon og vann- og avløpssystem.

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Ledes av byråd for helse og eldreomsorg Sylvi Listhaug (Frp) og byråd for sosiale tjenester og rusomsorg Anniken Hauglie (H), og kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson.

Byrådsavdelingen har det overordnede ansvaret for kommunens arbeid innenfor omsorgen for eldre og utviklingshemmede, kommunehelsetjeneste samt helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Avdelingen har også ansvar for barnevern, kvalifisering, sosiale tjenester, rustiltak og boligvirkemidler.

Bystyrekomiteene

Alle de 59 representantene i bystyret er fordelt på fem komiteer. Bystyret velger i det konstituerende møte medlemmer og varamedlemmer av bystyrekomiteene, og leder og nestleder. Sakene som behandles i bystyret blir i hovedsak fremmet av byrådet, og behandlet i en av komiteene som avgir innstilling til bystyret. Komiteenes møter er åpne for publikum, med mindre annet er bestemt ved lov.

Finanskomiteen (H + Ap)
Eirik Lae Solberg (H)
Rina Mariann Hansen (Ap)
Trond Jensrud (Ap)
Ahmed Ali Wais (Ap)
Rupinder Kaur Bains (Ap)
Brit Andreassen (H)
Per Trygve Hoff (H)
Anette Wiig Bryn (Frp)
Kristian Norheim (Frp)
Ivar Johansen (SV)
Olaf Thommessen (V)

Helse- og sosialkomiteen (FrP + Ap)
Mazyar Keshvari (Frp)
Nina Bachke (Ap)
Karima Abd-Daif (Ap)
Gro Bratteli Jamholt (Ap)
Jon Nordenson (Ap)
Carl Christian Blich (H)
Sanam S. Bokhari (H)
Henning Holstad (Frp)
Marianne Borgen (SV)
Toril Berge (V)
Erling Folkvord (R)
Aud Kvalbein (Krf)

Kultur- og utdanningskomiteen (SV +V)
Knut Even Lindsjørn (SV)
Kjell Veivåg (V)
Khalid Mahmood (Ap)
Khamshajiny Gunaratnam (Ap)
Andreas Halse (Ap)
Ola Kvisgaard (H)
Christin W. Krohn (H)
Aamir Javed Sheikh (H)
Trine Skarvang (Frp)
Negar Enayati (R)
David Hansen (Krf)

Byutviklingskomiteen (V + Ap)
Ola Elvestuen (V)
Tone Tellevik Dahl (Ap)
Bjørn Arvid Lundberg (Ap)
Ingrid Eide (Ap)
Julie Lødrup (Ap)
Hermann Alexander Kopp (H)
Toril Fiskerstrand (H)
Ivar Glomstein (H)
Aslak Aslaksen (H)
Svenn E. Kristiansen (Frp)
Peter N. Myhre (Frp)
Heidi Rømming (SV)
Balwinder Kaur (SV)

Samferdsels- og miljøkomiteen (Ap + FrP)
Rune Gerhardsen (Ap)
Berit Jensen Riis (Frp)
Janne Kristin Svegården (Ap)
Yasmin Mujahid (Ap)
Annelise Høegh (H)
Eivind Heløe (H)
Bjarne Ødegaard (H)
Terje Lauritzen (Frp)
Trine Dønhaug (SV)
Guro Fjellanger (V)
Ingrid Baltzersen (R)

Bydelene

Oslo er inndelt i 15 bydeler som har hvert sitt folkevalgte bydelsutvalg. Medlemmene av bydelsutvalget blir valgt direkte av innbyggerne i bydelene parallelt med valget i bystyret. Det velges 15 kandidater inn i hvert bydelsutvalg. Møtene er åpne for publikum.

Bydelsadministrasjonen er bydelsutvalgets utøvende organ. Administrasjonen står for den praktiske gjennomføringen av bydelsutvalgets vedtak. Det er bydelsdirektøren som legger saker frem for behandling i bydelsutvalget.

Hensikten med ordningen er blant annet å styrke det lokalpolitiske engasjementet i nærmiljøene og desentralisere visse lokalpolitiske oppgaver, som primærhelsetjenester og sosialtjenester, og enkelte andre funksjoner som skolefritidsordningen, forvaltning av lokale parker, transporten for funksjonshemmede og forvaltning av enkelte økonomiske boligtilskudd.

Bydel Alna
Bydelsdirektør: Erik Kjeldstadli
Leder: Knut Røli (Ap)
Nestleder: Børge Ingvaldsen (H)

Fordeling: Ap (7), FrP (3), SV (2), H (2), V (1)

Bydel Bjerke
Bydelsdirektør: Kari-Anne Mathisen
Leder: Torstein Winger (Ap)
Nestleder: Geirmund Jor (SV)

Fordeling: Ap (6), FrP (3), H (3), SV (2), V (1)

Bydel Frogner
Bydelsdirektør: Wenche Ørstavik
Leder: Bjarne Ødegaard (H)
Nestleder: Hans Høegh Henrichsen (Frp)

Fordeling: H (7), Ap (3), FrP (2), V (2), SV (1)

Bydel Gamle Oslo
Bydelsdirektør: Lasse Østmark
Leder: Hans Christian Lillehagen (Ap)
Nestleder: Børge Ingvaldsen (H)

Fordeling: Ap (5), SV (3), H (2), R (2), V (2), FrP (1)

Bydel Grorud
Bydelsdirektør: Helge Jagmann
Leder: Anders Ørnø Røberg-Larsen (Ap)
Nestleder: Judith Kvernes (SV)

Fordeling: Ap (7), FrP (3), SV (2), H (2), R (1)

Bydel Grünerløkka
Bydelsdirektør: Heidi Larssen
Leder: Tore Aasheim (SV)
Nestleder: Ulf Granli (H)

Fordeling: Ap (5), SV(2), V (2), R (2), H (1), FrP (1)

Bydel Nordre Aker
Bydelsdirektør: Mona Taasen
Leder: Bent Gether-Rønning (H)
Nestleder: May-Brith Døssland (V)

Fordeling: Ap (4), H (4), FrP (2), SV (2), V (1), R (1)

Bydel Nordstrand
Bydelsdirektør: Per Johannessen
Leder: Ulf Stigen (Frp)
Nestleder: Mona Verdich (H)

Fordeling: Ap (4), H (4), FrP (3), KrF (1), SV (1), V (1) uavh. (1)

Bydel Sagene
Bydelsdirektør: Knut Egger
Leder: Per Overrein (Ap)
Nestleder: Kjell Omdal Erichsen (H)

Fordeling: Ap (5), H (2), R (2), SV (2), V (2), FrP (1), uavh. (1)

Bydel St. Hanshaugen
Bydelsdirektør: Ellen Oldereid
Leder: Torunn Kanutte Husvik (Ap)
Nestleder: Stian Oen (SV)

Fordeling: Ap (4), H (4), SV (3), V (2), FrP (1), R (1)

Bydel Stovner
Bydelsdirektør: Maria Brattebakke
Leder: Karl P. Olsen (Ap)
Nestleder: Lorang Jensen (Frp)

Fordeling: Ap (7), SV (2), FrP (4), H (2)

Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsdirektør: Jan Hagen
Leder: Nadeem Iqbal Butt (Ap)
Nestleder: Liv Jorunn Eriksen (SV)

Fordeling: Ap (6), FrP (3), H (2), KrF (1), V (1)

Bydel Ullern
Bydelsdirektør: Thor-Even Strømme
Leder: Carl Oscar Pedersen (H)
Nestleder: Liv Wiborg (V)

Fordeling: H (7), Ap (3), FrP (2), V (2), SV (1)

Bydel Vestre Aker
Bydelsdirektør: Jan O. Nytveit
Leder: Elin Horn Galtung (H)
Nestleder: Christian Holmesland (Frp)

Fordeling: H (8), Ap (2), FrP (2), V (2), SV (1)

Bydel Østensjø
Bydelsdirektør: Tove Stien
Leder: Arnfinn Aabø (Ap)
Nestleder: Per Nygaard (Ap)

Fordeling: Ap (7), Frp (3), H (3), SV (1), V (1)

Se også:
Partienes cannabispolitikk 2013-17
Partienes narkotikapolitikk 2013-17
Valg: Kandidater som bør støttes eller strykes

Share
2 Responses leave one →
 1. april 9, 2015

  BT: Regjeringspartiene vil hemmeligholde byrådets sakslister og saksdokumenter. Offentligheten vil ikke få vite når politikerne starter å diskutere forskjellige saker som for eksempel skolenedleggelser eller valg av bybanetraseer.

  Hvilke anbefalinger kommunens fagfolk eller innleide eksperter kommer med, vil ikke bli kjent før byrådet har konkludert i saken.

  Dette forslaget innebærer en viktig reduksjon av velgernes mulighet til innsyn i de politiske prosessene i kommuner med parlamentarisk styringsform, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Endrer-loven-for-a-holde-mer-hemmelig-3335993.html

  Dette høres ikke bra ut. Den demokratiske modellen bygger jo på åpenhet.

 2. Morten permalink
  august 31, 2011

  Mange av kandidatene som er for human narkotikapolitikk er mot legalisering av cannabis. De beste kandidatene å stemme på i Oslo hvis man stemmer for legalisering av cannabis er:

  Haakon Riekeles (V)
  Holdt appell under Marihuanamarsjen. Jusstudent ved Oxford University, altså en meget intelligent og veltalende herremann med bakgrunn fra Unge Venstre.

  Jarle Fagerheim (MDG)
  Var leder for Ungdom for human narkotikapolitikk, og er veldig åpen for grunnleggende endringer også i cannabispolitikken.

  Disse kan kumuleres eller legges til som slengere (uavhengig av hvilket parti man stemmer på).

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS