Skip to content

Dårlig journalistikk og talltull i cannabisdebatten

2012 mai 20
from → Samfunn
by Anita Nyholt


Statistikk og tall har i mange år blitt brukt som grunnlag i narkotikadebatten, og spesielt i diskusjoner om ungdoms bruk av cannabis. Problemet er at tallmaterialet er for svakt til å kunne brukes, sier en forskningsleder ved SIRUS.

Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå, på oppdrag for Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), en telefonundersøkelse om bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler.

På SIRUS-konferansen «Hva vet vi om cannabis?» 16. mai 2012, sa Astrid Skretting, forskningsleder ved SIRUS, at hun håper å få oppdatert tallene også for de siste par årene gjennom det nye samarbeidet med SSB:

«Postundersøkelsene blant ungdom mellom 15 og 30 år har vært en hjørnestein i norsk overvåkning av rusmidler, men de siste årene vi gjennomførte dem gikk svarprosenten voldsomt ned.»

«Fra å ha en svarprosent på rundt 70 prosent da postundersøkelsene begynte, sank den jevnt og endte ned mot 30 prosent i 2008.»

Hvis bare 30 prosent svarer på om de har prøvd hasj eller ikke, hvem vet da hva de resterende 70 prosentene har drevet på med?

Det er heller ikke sikkert at de få som har svart, har svart ærlig.

Man kan også lure på om den ekstremt lave svarprosenten kan ha sammenheng med politiets ulovlige skoleaksjoner?

En 16-åring skriver i et debattinlegg i BT, 14. april 2012 «Selger narkotika rett rundt hjørnet«.
«Hvis jeg vil ha tak i stoff kan jeg bare sende en melding på Facebook – så sitter jeg med det i hendene samme kveld. I grunnen trenger jeg ikke å gå mer enn 200 meter ned i en park for å finne noen som selger. Narkotika er skremmende tilgjengelig for oss unge.»
 


 
Denne artikkelen (over) deles nå på facebook av forbudstilhengerne, som «bevis» for at forbudspolitikken har begynt å virke – «se det virker, barna har sluttet å røyke hasj! Vi må derfor beholde forbudet for alle voksne!»

Jeg var på SIRUS-møtet og hørte at det ble advart om at vi IKKE kunne bruke disse tallene rått, fordi det hersker så stor usikkerhet rundt dem. Allikevel løper en journalist hjem fra møtet for å skrive en artikkel, lagt på forskning.no, med den skråsikre overskriften «Ungdom bruker mindre hasj». Det er ikke til å tro.

Denne feilinformasjonen er spredd videre til andre aviser, fordi de stoler på artikler som publiseres på forskning.no.

VG skriver:
«Forskning viser at ungdom både i Norge og Europa ellers bruker mye mindre cannabis enn ved årtusenskiftet, men forskerne aner ikke hvorfor.»

Mens det burde stått:
Forskerne vet ikke om ungdom i Norge bruker mer eller mindre cannabis enn ved årtusenskiftet, fordi de innsamlede dataene er verdiløse.
 


 
Hanne Ø. Jakobsen har flere innlegg hos Forskning.no
Jeg har sendt dem en melding og bedt dem om å være mer kritisk til sine journalister.

Her er et eksempel på hvordan forskning kan misbrukes.
Ola Jøsendal, lege og avdelingsdirektør i Helse Bergen, uttalte til NRK at han: «Ikkje ønsker cannabisbrukarar på Stortinget.» Han argumenterer ut i fra journalistens publiserte artikkel «Du blir dummere av hasj», og sier: «Folk som brukar cannabis får rett og slett lågare IQ. Det handlar om det viktigaste tillitsvervet vi har her i landet. Vi treng ikkje cannabisbrukarar på Stortinget
 

Se også:
Hvordan strafferegimet oppsto på 60-tallet
Spredning av metabolittmyten
Mulige helseskader ved bruk av cannabis
Cannabis og grenseverdier i trafikken

Share
28 Responses leave one →
 1. mai 12, 2015

  Dette er en veldig interessant undersøkelse – det er synd at den bare ender opp som en “du blir dum av å røyke hasj” artikkel.

  Det ville vært mye mer interessant med en debatt, ikke om, men hvordan vi ønsker å regulere et lovlig cannabismarked.

  Maastricht er en grenseby i Nederland som har hatt mye cannabis-turisme. Bystyret ønsket å stoppe det meste av trafikken, og endte til slutt med å tillate kun tilreisende fra Tyskland og Belgia å handle i coffeeshopene deres. Fordi det bare er nederlendere, belgiere og tyskere som får handle, så får heller ikke alle studenter i Maastricht handle lenger.

  Olivier Marie, London School of Economics – Centre for Economic Performance (CEP) og Ulf Zölitz, Maastricht University har gjennomført en undersøkelse om de studentene som ikke lenger får kjøpt cannabis fra coffeeshopene, “High’ Achievers? Cannabis Access and Academic Performance”. Resultatene i studien viser at studenter som ble nektet adgang til coffeeshopene fikk forbedrete eksamensresultater. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2582535

  Eldrid Borgan har en artikkel om dette i VG, hvor hun skriver at «dette kan tyde på at cannabis-bruken gjør studentene dummere, ikke bare latere – men også at det faktisk hjelper å slutte». http://www.vg.no/forbruker/vitenskap-og-forskning/studie-cannabis-nekt-ga-bedre-karakterer/a/23450051

  Undersøkelsen sier ikke at studentene sluttet å røyke cannabis, men de hadde ikke lenger tilgang til coffeeshopene – og cannabisrøykepauser der i skoletiden.

  Studentene i utvalget er 18-20 år, hvor de forbedrete karakterene (5,4 prosent større sannsynlighet for å bestå eksamen) først og fremst gjaldt de som gikk på 1. år, også 2. år, mens prestasjonene til de på 3. året ikke endret seg, etter at de ikke lenger hadde tilgang til coffeeshopene. Det har nok mer med rusmiddelkultur å gjøre enn at rusmiddelet virker forskjellig på en 18 åring og en 20 åring.

  Coffeeshopene i Nederland fungerer ikke bare som utsalgssteder, men også som cafeer hvor man kan sette seg ned og røyke, spise eller drikke cannabis. 1. års studentene synes antakeligvis at det er mer greit å ha lunchpausen på en coffeeshop enn de på siste året, som har forstått at kombinasjonen av inntak av rusmidler og undervisning ikke er heldig, og kanskje spesielt ikke når det gjelder matematikkfaget.

  I Nederland har de satt en grense på at coffeeshopene ikke kan ligge nærmere en skole enn 250 meter, for at det ikke skal bli for fristende å stikke innom og ta en røykepause i skoletiden, de burde kanskje vært enda lengre unna.

  Den problemstillingen er nok ikke så aktuelt å diskutere i Norge, her blir det nok en reguleringsmodell lignende vinmonopolordningen. Hvis det ikke i tillegg blir cafeer (ala mikrobryggerier), de behøver ikke å være i nærheten av skoler, eventuelt ha åpningstid på ettermiddag/kveld. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/876510679088342

 2. mai 10, 2015

  Til nå har spørreskjemabaserte studier vært den vanligste måten å måle forbruk av cannabis på. Det har vært knyttet stor usikkerhet til kvaliteten på de innsamlede dataene.

  Dårlig kvalitet på data fra utvalgsundersøkelser har store konsekvenser.
  Et eksempel på det er at det i forbindelse med utregninger om “Illegal økonomi i nasjonalregnskapet” hvor datagrunnlaget om “prosentandel av befolkningen i alderen 15 år og over som har brukt marihuana/hasj i løpet av siste år og i løpet av siste 30 dager”, feks står: “Blant personer over 50 år er det ingen som oppgir bruk av cannabis de siste 12 månedene.”

  Det medfører selvfølgelig ikke riktighet, men dataene sier at det er slik.

  Forskningsresultater fra NIVA gir ny innsikt i forbruk av cannabis. Analyser av vann- og kloakakkprøver i Oslo viser at cannabis-nivåene er over det europeiske gjennomsnittet, med Oslo-forbruket rangert som nr. 10 av 44 byer i undersøkelsen.

  Den nye metoden viser at forbruket er langt større enn hva selvrapportering har avdekket.

  NIVA sier at forskningsresultatene og kunnskapen danner et viktig grunnlag for utvikling av effektiv politikk, og at det anslår virkningsgraden av eksisterende politikk.

  Forbruket i Norge er beviselig høyt. Noen har nødvendigvis solgt dette, og alle inntektene går inn i den illegale økonomien. Det er veldig mye penger involert. Det illegale markedet skaper også problemer andre steder i verden. http://luhm.no/?p=5474

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/876024692470274

  • mai 10, 2015

   Trude Nygård Evensen, “Illegal økonomi i nasjonalregnskapet”, SSB 15.6.2011:
   “Ifølge internasjonale standarder skal nasjonalregnskapet inkludere alle aktiviteter der det foregår kjøp og salg av varer og tjenester, uansett om virksomheten er lovlig eller ikke.

   Statistisk sentralbyrå har for første gang gjennomført beregninger for omsetning av narkotika [..] til tross for svakhetene ved tallgrunnlaget. Beregningene dekker årene 2002-2008 og hensikten er å innarbeide dette tallmaterialet i forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet (2011).

   Nasjonalregnskapet er normalt basert på et datagrunnlag som er utarbeidet i henhold til krav om offisiell statistikk. Det finnes, naturlig nok, ikke offisiell statistikk for illegal virksomhet [..] samlet sett må kildegrunnlaget anses som usikkert og ikke dekkende nok for våre beregninger. Komponentene i beregningene er derfor basert på anslag eller kilder som må anses som svært usikre, noe som nødvendigvis også gir usikre resultater.

   Cannabis er den typen narkotika der bruken har størst utbredelse i den norske befolkningen. Etterspurt kvantum av narkotika dekkes i hovedsak gjennom import. Tilvirkningen av narkotika i Norge er meget marginal. Den er estimert til 12 millioner kroner i 2008, og dekker kommersiell dyrking av cannabis. Beregnet importverdi er 830 millioner kroner. Verdien knyttet til omsetningen i Norge (avansen) utgjør vel 920 millioner kroner. Dette gir en beregnet avanseandel på 52 prosent.” http://ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/illegal-okonomi-i-nasjonalregnskapet

   • mai 10, 2015

    Til tross for at “dataene er usikre” så blir de brukt som sannhet.

    Tallene i nasjonalregnskapet for “illegal økonomi” er mye høyere enn utregnet – på grunn av at man bruker skoleundersøkelsene og andre undersøkelser som baserer seg på selvrapportering.

    Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea Bank Norge, 14.2.2012:
    “I en revisjon av nasjonalregnskapet for Norge som SSB publiserte 8.12.11 ble “uregistrert” og illegal økonomi for første gang inkludert. Produksjon av varer og tjenester skaper verdier uavhengig av om produksjonen er registrert hos skattemyndighetene eller ikke, og av om produksjonen er lovlig eller ikke. Det tas det nå konsekvensen av, ikke bare i Norge, men også internasjonalt.”

    “Kjøp av illegale tjenester anslås bare å utgjøre 0,2 prosent av privat forbruk, eller 2,2 milliarder kroner. Kjøp av narkotika er den største posten.” http://newsroom.nordea.com/no/blogpost/na-statistikkf%C3%B8res-svart-og-illegal-%C3%B8konomi

    Steinar Holden, professor i makro- og pengepolitiske problemstillinger ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, 2.1.2015:
    “Ifølge internasjonale standarder for nasjonalregnskap skal man inkludere alle aktiviteter hvor det foregår kjøp og salg av varer og tjenester, også dersom virksomheten er ulovlig. I Norge har Statistisk sentralbyrå de siste årene innarbeidet anslag for illegal og uregistrert økonomi. Det illegale forbruket, i stor grad knyttet til narkotika, er blitt beregnet til 0,2 prosent av husholdningenes forbruk.” http://folk.uio.no/sholden/E1310/nasjonalregnskap.pdf

 3. april 26, 2015

  Svar på spørsmål om hvorfor i det hele tatt nevne ESPAD-undersøkelsen i brevet fra LUHM til myndighetene: «Actis bruker ESPAD-undersøkelsen som begrunnelse for å opprettholde forbudspolitikken både globalt og nasjonalt i sin henvendelse til myndighetene, derfor var det nødvendig å nevne den på en slik måte at man forstår at den ikke kan vektlegges.»

  Les mer: http://luhm.no/?p=4714#comment-3703

  Derfor sier Høyre nei:
  “I 2009 publiserte Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) en undersøkelse som viste at bruken av Cannabis blant norske ungdommer i aldersgruppen 15–20 år har stupt de siste 10 årene, og at det store flertall av ungdom ikke ønsker å legalisere bruk og besittelse av narkotika.

  ESPAD-undersøkelsen (the European Survey Project on Alcohol and Other Drugs) viste at Norge er blant de landene i Europa med minst bruk og eksperimentering med cannabis.” http://www.hoyre.no/Derfor+sier+H%C3%B8yre+nei.d25-TMtDQWv.ips

 4. januar 22, 2015

  NRK Hordaland 22.01.2015:
  «Det er nedgang i interessen for cannabis, bruken har flatet ut. Det er første gang på 12 år at bruken av hasj, marihuana og andre cannabisprodukter flater ut i Bergen. Politiet hadde store narkoaksjoner på de videregående skolene i Bergen i fjor, kanskje har det gjort sitt til at ungdommene er skremte fra å bruke hasj?»

  NRK sier ikke noe om hvordan de har kommet frem til at «bruken har flatet ut», men politimester Geir Gudmundsen som blir intervjuet sier at «Statistikken vår viser at økningen har ikke vært i Bergen sentrum som typisk skulle tro.» Hvordan de har kommet frem til at bruken har flatet ut sies det ikke noe om. http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/DKHO01001615/22-01-2015#t=58m16s

  Det vi kan være ganske sikre på er at politiaksjonene på skolene (som i Bergen startet med en spørreundersøkelse om bruk) har gjort at ungdom er blitt mindre sannferdige når det gjelder egenrapportering om bruk av cannabis. http://luhm.no/?p=3778

  Redigert, lagt til:
  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/818852534854157

  • Bjørn Dahl permalink
   januar 27, 2015

   Uthulingen av personvernet. Leger som blir fritatt for tushetsplikt. Politi som bryter loven. Alt dette senker tilliten og viljen til å svare riktig på anonyme spørreundersøkelser.
   Når tilliten er borte, hvordan kan man da stole på at undersøkelsene er anonyme?
   Hvis 30% svarte at de hadde prøvd cannabis, og de neste uke fikk narkorazzia på skolen; hvem vil da svare ærlig.
   For dem som ønsker å ha et minimum av kontroll over hva ungdommene deres driver med er tillit nøkkelen.
   Tillit er også nøkkelen hvis staten ønsker å få ærlige svar på sine spørreundersøkelser.

   • januar 27, 2015

    «Det er et stort illegalt cannabismarked i Norge (selv om ESPAD-undersøkelsen, basert på selvrapportering fra 15-16 åringer med 30 % svaroppslutning, viser nedgang i bruk).»

    Henvendelse fra Folkeaksjonen LUHM angående Norges arbeid frem mot FNs Generalforsamling Spesialsesjon om narkotika (UNGASS 2016): http://anitanyholt.no/samfunn/ungass-2016

    Postet hos LUHM: http://luhm.no/?p=4714

    • januar 27, 2015

     Ungdata-rapporten 2014:
     «Tallene baserer seg på svar fra mer enn 63.000 ungdomsskoleelever på 8.-10. trinn fra de 150 kommunene som tok i bruk Ungdata i 2013. I tillegg presenteres noen resultater fra nær 15.000 ungdommer i første trinn (VG1) i videregående opplæring.»

     «97 prosent svarer at de ikke har brukt hasj eller marihuana det siste året. Noen ganske få ungdommer bruker stoffet regelmessig. På 8. trinn er det rundt én prosent som har brukt stoffet. Fire prosent i 10. trinn og åtte prosent i VG1.» http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2014/Ungdata.-Nasjonale-resultater-2013

     Usikkerhet knyttet til hvor ærlig det blir svart gjelder også Ungdata-rapporten, selv om den har høyere svarprosent.

     Dessuten er det et stort illegalt marked, selv om det skulle vise seg at det er nedgang i bruk blant ungdom som ikke er gamle nok til å verken å bruke lovlige eller ulovlige rusmidler.

 5. august 1, 2014

  Anita Nyholt, LUHM, debattinnlegg i Aftenposten 31. juli 2014:

  Hvorfor gir landets største avis inntrykk av at det er mindre støtte for endring av cannabispolitikken enn det faktisk er?

  Aftenposten skriver at kun 13 prosent stiller seg positiv til å gjøre det lovlig å røyke cannabis – det er 527.733 personer. Med tanke på all propagandaen som er ført gjennom mange år er det et betydelig antall mennesker som allikevel ikke støtter forbudspolitikken, men ønsker å fjerne straffetrussel for bruk.

  Det ville vært enda mer interessant å vite hvor mange som støtter legalisering av cannabis.

  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Det-vi-ikke-vet-om-cannabis-7652991.html#.U9tXXWPq5oA

  Aftenposten valgte å endre tittel fra “Løgn, forbannet løgn og statistikk” til “Det vi ikke vet om cannabis”. https://www.facebook.com/luhm.no/posts/718923584847053

  Har twitret om det: https://twitter.com/anitanyholt/status/495150801950875648, men la også ut: Men sender også en takk til Aftenposten for at de publiserte (både på trykk og nett) innlegget med kritikk av artikkelen deres.

 6. juli 13, 2014

  Nina Selbo Torset, Bjørn Egil Halvorsen, Mathias Vedeler, journalister i Aftenposten skriver 11.7.14: «Bare 13 prosent vil gjøre det lov å røyke hasj og marihuana i Norge. Det er enda færre enn for to år siden. [..] Altså er flere skeptiske til hasj og marihuana i dag, til tross for nytenkning blant mange forskere.» http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Bare-13-prosent-vil-gjore-det-lov-a-royke-hasj-og-marihuana-i-Norge-7634536.html

  Jeg har lagt inn denne kommentaren til Aftenposten:

  Artikkelen gir inntrykk av at det er færre som ønsker å legalisere cannabis i dag enn for to år siden – men de to undersøkelsene er ikke gjennomført på samme måte, den ene (2012) har respondenter kun fra Oslo mens den andre er landsdekkende (2014).

  Hvis Aftenposten ønsker å fremstå som seriøse bør dere få gjennomført en ny undersøkelse, på en slik måte at man får sammenlignbare tall fra 2012 og 2014 – slik dere forsøker å fremstille det som dere har gjort. https://www.facebook.com/aftenposten/posts/10152497705925516

  https://www.facebook.com/luhm.no/posts/709126592493419

 7. juli 13, 2014

  Anita Nyholt, LUHM, NRK Ytring 26. juni 2014:

  NRK publiserte den 16. juni en artikkel som bygger på en kartlegging av drapsstatistikken de siste ti årene, hvor drap ble begått i beruset tilstand. Den viser at 125 drap ble begått av 118 gjerningspersoner. Av dem var cannabis involvert i 29 drap. Av de 29 drapene cannabis var involvert i var gjerningspersonen i ti av drapene beruset utelukkende på cannabis. Disse tallene resulterte i den sensasjonspregete overskriften: «Cannabis er overrepresentert i drapstallene».

  I en tidligere artikkel fra NRK, om samme sak, kommer det frem at det er nesten umulig å si hva som utløser et drap. At en gjerningsperson er påvirket av rusmidler er ikke det samme som at rusen utløser drapet eller er den direkte årsaken. Sammen med rusmidler, er tidligere voldshistorikk, alvorlige psykiske lidelser og sosiale forhold viktige faktorer som ofte spiller inn.

  Alt vi kan slutte ut fra NRKs sak er at ti drap (av 125) ble utført «kun i cannabisrus». Vi vet ikke på hvilket grunnlag man har definert «ruset på cannabis». Ikke-aktive metabolitter kan spores i urintest uten at personen er påvirket. Det kan være at personen ikke har vært beruset, men har testet positivt fordi det ble funnet metabolitter i kroppen. Det kan også være at personen var beruset på cannabis, men at drapet uansett ville ha skjedd, vi vet som sagt ikke noe om foranledningen til hvorfor det skjedde.

  Disse opplysningene brukes som argument for at forbudspolitikken må bestå. Ti drap over en periode på ti år, uten dokumentasjon for at det er rusmiddelet i seg selv som førte til drapene, skal liksom være et argument for å opprettholde forbudspolitikken?

  Selv om det skulle vært rusmiddelet i seg selv som var årsaken til drapene, så er det ikke det den store debatten handler om. I FN diskuterer man om det illegale markedet, drevet av grenseoverskridende organisert kriminalitet, skal lovliggjøres og reguleres. Man ser på hvorvidt et regulert marked kan erstatte det enormt store illegale markedet som fører til krig og elendighet – med tusenvis av drapsofre og en mafia som vokser seg stadig større og sterkere. http://www.nrk.no/ytring/den-virkelige-debatten-om-cannabis-1.11795352

  Selektiv bruk av statistikk, liten forståelse for truslene fra illegale narkotikamarkeder og manglende solidaritet med andre land, kan resultere i at norske myndigheter fatter vedtak i FN på feil grunnlag.

  Som svar til min kronikk sier Mina Gerhardsen (Ap), at behandling og reaksjoner på bruk av cannabis for å hindre videre bruk er en bedre strategi for å svekke det illegale markedet for cannabis, enn å erstatte det med en lovlig statlig regulert og kontrollert industri og frata mafia og kriminelle nettverk en multi-milliardvirksomhet med lettvinte, enorme inntekter.

  Istedenfor å diskutere hvor skadelig det globale illegale markedet er, med en enorm sort økonomi som genererer krig og vold, korrupsjon, hvitvasking og svekkelse av demokratier – blir det fokusert på «lavt forbruk» i Norge, ved å vise til en undersøkelse som sier at det var færre norske 15-16 åringer som i 2011 svarte at de noen gang har brukt cannabis enn i 1999, der svarprosenten for ESPAD-undersøkelsen har sunket jevnt fra 70-30 %. http://luhm.no/?p=4432

  Dette er også interessant:
  En ny undersøkelse, hvor forskere har analysert kloakk- og avløpsvann i 44 europeiske byer, viser at Norge er på tiendeplass i Europa i bruk av cannabis. Noen har nødvendigvis solgt dette, og alle inntektene går inn i den illegale økonomien. http://www.niva.no/narkotikabruk-i-europeiske-storbyer

 8. mai 7, 2014

  TV2 hadde i går en reportasje om en forsker, fra Bergensklinikkene, som «knuser en svært innarbeidet myte om at ungdom ruser seg mer enn før», og følger opp med «ungdom ruser seg mindre enn før» i en nettartikkel. Undersøkelsen tar for seg både alkohol og cannabis.

  De som blir intervjuet på gata sier de er overrasket, fordi de gjennom mediene har fått inntrykk av det motsatte (jeg antar at de fleste som ble spurt assosierer «ruse seg» mer med cannabis enn alkohol). I tv-reportasjen blir det sagt at nedgangen skyldes blant annet «forebyggende arbeid i skolene», samtidig som det blir vist en politibil som illustrasjon.

  Når det gjelder cannabis bruker forbudstilhengerne argumentet om at forbudspolitikken kanskje ikke virker i andre land, men i Norge gjør den det. De argumenter med at voksne fortsatt bør straffeforfølges for bruk for å hindre «ungdom» i bruke cannabis. Reportasjer og nettartikler som disse blir brukt som «bevis» for at forbudspolitikken virker.

  En annen forsker, også fra Bergensklinikkene, fortalte nylig at de hadde gjennomført trendundersøkelser om cannabis. «Med narkorazziaer og hasjavsløringer av stortingsrepresentanter er hasj et hett tema om dagen. Forskning fra Bergen viser at Cannabis blir stadig mer utbredt. De har samlet tall fra blant annet Hordaland politidistrik, Kripos, Helse Bergen og et eget trendpanel.» -Undersøkelser vi har gjort gjennom elleve år viser nå en økende trend. Cannabis ser ut til å ha blitt mer vanlig, sa hun.

  «Forebyggende arbeid» i skolene ved bruk av politi har vært en omdiskutert sak. Det har blitt skrevet mange kritiske avisinnlegg etter politiets (lovlige og ulovlige) skoleaksjoner. Politiaksjonene i Bergen var rettet mot videregående skoler, og de pågrepne var alle over 18 år. En av dem var Erik Skutle, vararepresentant for statsministeren på Stortinget, han er 24 år. Alle er definert som ungdommer.

  Undersøkelsen som omtales i TV2-innslaget gjelder en spørreundersøkelse hvor 14-16 åringer er blitt spurt om dere rusvaner, sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 1999. Disse er også definert som ungdommer.

  Bakgrunn for politaksjonene i Bergen var en undersøkelse hvor en av tre elever svarte at de hadde brukt ulovlige rusmidler. Undersøkelsen ble gjennomført av medelever (til en skoleoppgave) og det bidro nok til at mange som vanligvis ikke deltar i slike undersøkelser, eller ikke svarer ærlig, deltok og var mer ærlig enn i de tradisjonelle skoleundersøkelsene.

  Hvis det stemmer at det er nedgang i bruk av rusmidler blant ungdom (barn) under myndighetsalder, så er det bra. De skal jo i utgangspunktet verken bruke alkohol eller cannabis. Om de har svart ærlig på undersøkelsen vet vi ikke. Kanskje har bruken gått ned siden 1999, eller skepsisen mot å svare ærlig har økt i løpet av de siste 15 årene.

  Det å sammenligne ungdom 14-16 år med unge voksne 18-24 år blir uansett feil. Men som sagt, det vil bli brukt politisk som argument for å opprettholde forbudspolitikken «fordi den virker».

  Dette er ment som en påminnelse om at tall og statistikker kan misbrukes, og at tv er et sterkt medium.

  http://www.tv2.no/2014/05/07/nyheter/innenriks/5571194
  http://bstv.no/11798/rusforskning-hasj-blir-mer-og-mer-utbredt

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/672245719514840
  http://www.facebook.com/anita.nyholt/posts/10152005148492461

 9. mars 25, 2014

  Dagens Medisin skriver 25. mars 2014: «Cannabis øker risikoen for vold.»
  «En ny studie viser at det er en signifikant sammenheng mellom bruk av cannabis og voldelig oppførsel.»
  http://www.dagensmedisin.no/nyheter/sammenheng-mellom-cannabis-og-vold

  Kravstor leser kommenterer:
  «Nok en pinlig misvisende overskrift i en avis for helsepersonell. Nei, statistisk sammenheng er ikke det samme som årsakssammenheng. Skal man ikke kunne forvente bedre forskningsformidling i Dagens Medisin enn i VG?»

  Min kommentar:
  Det fremkommer ikke av undersøkelsen om sammenhengen gjelder kun inntak av cannabis, heller ikke om det gjelder hasj og marihuana eller «cannabis-etterligninger» (syntetisk cannabis). Det fremkommer ikke om ungdommene kun er forbrukere av cannabis eller om de i tillegg av og til/ofte inntar andre rusmidler, som feks alkohol. Det burde vært linket til mer informasjon om dette, så man kunne ha funnet ut om påstanden om sammenheng mellom bruk av cannabis og vold gjelder ungdom som kun bruker hasj og/eller marihuana som rusmdler, slik man kan få inntrykk av gjennom dette innlegget.

  I kommentarfeltet til dette innlegget er det også mye informasjon som kunne vært lagt under «dårlig journalistikk og talltull»: http://anitanyholt.no/samfunn/helse-cannabis

  • april 6, 2014

   Etter flere klager har redaksjonen lagt ut følgende melding: «Overskriften er nå endret. Takk for innspill i kommentarfeltet!»

   De har endret tittel til: «Sammenheng mellom cannabis og vold».

   Jeg har lagt inn en ny kommentar:
   Det er bra at tittel ble endret, men sammen med ingressen gjør det at de som ikke forstår at statistisk sammenheng ikke er det samme som direkte årsakssammenheng fortsatt vil tro at bruk av cannabis gjør deg mer voldelig enn om du ikke bruker cannabis. Korrelasjon betyr ikke nødvendigvis at det er kausal sammenheng.

 10. mars 19, 2014

  «41 av Bystyret i Bergens 67 representanter har besvart BAs anonyme undersøkelse om hasj og marihuana.

  I svarene kommer det frem at 14,6 prosent av de svarende bystyrerepresentantene har brukt hasj eller marihuana. Fem prosent har gjort dette som folkevalgt.»

  Veldig interessant at de har foretatt en undersøkelse. Vi kan regne med at det blant de som har svart «ja» ikke finnes noen som har løyet om bruk, mens det blant de som har svart «nei» kan det være det. 26 (39%) har ikke besvart, så deres bruk vet vi ikke noe om.

  Det er det samme som skjer ved andre undersøkelser av denne typen, at man ikke helt vet hvor mye man kan stole på tallene, fordi fare for straff gjør at folk ikke tør å være ærlige. Overskriften kunne derfor godt ha sagt «minst 1 av 7».

  Politikerne burde vedta å fjerne straffetrussel for bruk og besittelse (som en start) for at folk skal tørre å bruke ytringsretten og delta i debatt om hvordan cannabismarkedet skal lovlig reguleres. For å stoppe krigen mot narkotika, og all krig og elendighet som det fører med seg, bør cannabis selges i lovlige utsalgssteder med aldersgrense.

  http://mobil.ba.no/nyheter/article7240219.ece#/responses/6284298

 11. mars 19, 2014

  Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis: «Norsk narkotikapolitikk virker fordi målt mot andre land er det langt færre av våre ungdommer som prøver narkotika og langt færre som bruker fast.» http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10146300

  Ungdommer rundt omkring i landet sier selv at det er lett å få tak i cannabis, hvis de vil ha det. Overskrifter i artikler fra bla. NRK de siste årene sier at «det er enkelt for unge å skaffe hasj», «tenåringer sier de kan få tak i hasj på under 20 minutter» og «det er lettere å få tak i cannabis enn alkohol». En 16-åring skrev i et debattinnlegg i avisen at hvis han vil ha tak i stoff kan han bare sende en melding på facebook, så har det i løpet av kvelden, og legger til at i grunnen trenger han ikke gå mer enn 200 meter ned i en park for å finne noen som selger. En dokumentarfilm sendt denne uken viste en mindreårig gutt som rett etter skoletid fikk telefoner fra andre ungdommer som ønsket å kjøpe marihuana av ham. Forbudspolitikken hindrer med andre ord ikke enkel tilgjengelig, heller ikke for de yngste. http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151914542757461

  At voksne skal straffeforfølges for å holde bruken lav blant ungdom er et merkelig argument for å opprettholde forbudspolitikken, med alkohol har man funnet andre løsninger. Og som nevnt av flere her, tall og statistikker er dessuten blitt misbrukt i lang tid. http://anitanyholt.no/samfunn/darlig-journalistikk-og-talltull-i-cannabisdebatten

  Det er vanskelig for ungdom å få tak i alkohol, som er et lovlig rusmiddel. Forbruk av tobakk er redusert de siste årene uten forbudspolitikk, men med bruk av informasjon. Cannabispolitikk bør styres på samme måte som for tobakk- og alkoholpolitikk, cannabis bør selges i lovlige utsalgssteder for voksne. http://www.facebook.com/luhm.no

  Andre kommentarer:

  Thomas Kjøsnes:
  «Undersøkelsen hun (sannsynligvis) referer til, hadde en svarprosent på bare 28%, og gjaldt 10’endeklassinger – en gruppe som uansett ikke skal få kjøpe cannabis under en legalisering.

  I Norge er til og med bruk av cannabis ulovlig – ikke bare produksjon og salg. Det gjør at ingen unge tør å oppgi at de har brukt det, for å ikke tiltrekke politiets oppmerksomhet til skolen. De vet så altfor godt hva som skjer hvis politiet ser at det er økning i bruk ved en skole.

  I skarp kontrast til de upålitelige 5%, ser vi at 47% av de unge voksne i Oslo har prøvd cannabis.

  Vi snakker åpenbart om en jævlig selektiv bruk av statistisk materiale for å bevise at forbudspolitikken virker.

  Hun bør svare på om det er ESPAD-undersøkelsen fra 2011 hun bruker som bevis. Den holder ikke mål vitenskapelig sett, på grunn av altfor lav svarprosent.»

  Casper DiNapoli:
  «Hun henviste hvertfall til ESPAD i den første kronikken hun skrev: http://www.nrk.no/ytring/dagens-ruspolitikk-virker-1.11595218

  «Norway: A low proportion of participating schools (32%) is an uncertainty factor that should be kept in mind.» (s.61)

  «All forskning viser klar sammenheng mellom tilgjengelighet og forbruk. Øker tilgjengeligheten av narkotika øker også bruken.»

  Mina mener at legalisering = tilgjengelighet og at forbud og straff = utilgjengelighet. Hvordan forklarer hun da at Frankrike (med forbud og straff) har veldig høye brukstall? At Norge har lave brukstall (for 15- og 16-åringer) kan forklares med mørketall. I Norge kan det å svare på spørreundersøkelser føre til at politiet kommer på skolen din, så forståelig at norske elever ikke svarer eller unnlater å rapportere bruk.

  Hadde vært en fordel om Mina og resten av straffetilhengerne hadde forholdt seg vitenskapelig statistikkforståelse, men da sitter de selvfølgelig igjen uten argumenter.»

  Thomas Kjøsnes :
  «Ja, 32% av skolene svarte, men bare 28% av klassene.»

  http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10146300

 12. mars 5, 2014

  Anita Nyholt, LUHM, debattinnlegg i BT, 1. mars 2014:

  Etter politiaksjonene på skolene i Bergen har Dag Endal, tidligere leder for avholdsorganisasjonen Actis, og Øystein Samsonsen fra Norsk Narkotikapolitiforening skrevet debattinnlegg hvor de fremstiller det som at vi som ønsker å lovliggjøre og regulere cannabis på samme måte som for tobakk og alkohol ikke “ønsker minst mulig skadevirkninger blant ungdom og befolkningen for øvrig”. Det er ikke sant, uansett hvor mange ganger det blir gjentatt.

  Å behandle måteholdsbrukere av cannabis som er over 18 år, som ikke har problemer med sin rusmiddelbruk, er uetisk og sløsing med fellesskapets ressurser og midler.

  Både bot og behandling er straff, mange vil til og mene at «frivillig» behandling under trussel om straff er mer straff.

  Alternative straffereaksjoner er mest et tilbud til de som ikke har råd til å betale bot.

  http://www.bt.no/meninger/debatt/Cannabis-bor-selges-i-lovlige-utsalgssteder-3069589.html

  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151885841697461

 13. mars 5, 2014

  «Anders Hjelmaas og Malene Tonheim spurte 700 elevar på vidaregåande skular i Bergen om narkobruk. Det var blant anna svara dei fekk som førte til ei omfattande politiaksjon mot skuler i byen.

  Oppgåva avdekte stort omfang av hasjbruk blant elevar. Det var noko vi måtte ta tak i, sa politistasjonssjef Morten Ørn i Fana til Bergens Tidende.

  Undersøkinga Anders Hjelmaas (18) og Malene Tonheim (18) gjorde blant bergenselevar i fjor, medverka til at politiet arresterte om lag 40 elevar i februar, og mange politikarar i Høgre og Unge Høgre er no sikta eller mistenkt.»

  Ronny Öugendal kommenterer på facebook:
  «Dette er grunnen til at skoleelever ikke svarer ærlig på undersøkelser om rus. Se hva som skjer når de gjør det. Svært få turte å svare ærlig på slike undersøkelser da jeg gikk på skolen for over 20 år siden, og nå kommer det til å bli enda større mørketall. Sug på den Arne Johannesen og Actis.» http://www.nrk.no/hordaland/vanskeleg-tid-etter-skulerapport-1.11583924

 14. februar 28, 2014

  Om samarbeid mellom politi og presse.

  Advokat John Christian Elden skriver om dagen etter skoleaksjonene i Bergen:
  «Har du fått deg en ung Høyre-klient etter nark-razziaen i går?» En tilsvarende melding kom fra en annen journalist i Bergen. Hvorfor disse meldingen kom skjønte jeg idag. Politiet hadde gitt pressen under-hånden-opplysninger om hva de håpet var i vente ut fra hva de hadde avlyttet.»

  «Den unge politiker blir foreholdt at han nok risikerer en bot på mellom 3000-5000 kroner for sin helligbrøde – ett tilfelle av hasjrøyking. Men avisene har fått sitt åte. Politiet har levert det de hadde lekket tidligere, og overskriftene er klare «Stortingsmann narkotikasiktet» i krigstyper over alle landets aviser og nyhetssendinger. Politiet og pressens samarbeide har båret frukter. Samfunnet er igjen trygt.» http://johnchristianelden.blogg.no/1393536806_narkotikasiktet_stort.html

  Se også:
  http://www.facebook.com/luhm.no/posts/10151882523462461

 15. februar 28, 2014

  Dag Endal, tidligere leder for avholdsorganisasjonen Actis:
  «En vellykket narkotikapolitikk! Nye tall (fra 2011) er akkurat offentliggjort. De viser at bare fem prosent av de spurte ungdommene i Norge hadde noen gang prøvd illegale stoffer.

  For en del aktørers del er det imidlertid klart at en systematisk svartmaling av politikken og forvrengning av virkeligheten blir brukt for å fremme en annen agenda: legalisering av narkotika.» http://www.aftenposten.no/meninger/En-vellykket-narkotikapolitikk-6845374.html#.UxATqIWGenU

  BA: «Våren og høsten 2013 fikk politiet en rekke bekymringsmeldinger om narkotikabruk blant elever i de videregående skolene i Fana. En anonym skoleundersøkelse utført av elever viste at en av tre hadde røykt hasj.» http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Avslorte-narkobruk-i-skoleoppgave-3062323.html#.UxHZbYWGenU / http://www.ba.no/nyheter/article7198518.ece

  Her ser vi at avholdsbevegelsen bruker argumentet «det er få ungdommer som har prøvd hasj – derfor må vi opprettholde forbudspolitikken og ikke lovliggjøre og regulere cannabis på samme måte som for alkohol med aldersgrense – fordi det vil gjøre at flere umgdommer vil bruke hasj.»

  Politiet bidrar også til å opprettholde forbudspolitikken fordi de har egeninteresse i saken. Så lenge det er kriminelt å bruke, besitte, kjøpe og selge cannabis vil det være lett å telle og måle, og få ressurser deretter. De veksler mellom å be om mer ressurser for å «holde bruken stabilt lav» eller de trenger mer ressurser fordi «bruken er økende eller høy». Massemediene følger opp med tabloidoverskrifter.

  At de som får problemer med sin rusmiddelbruk skal få hjelp er nok de aller fleste enige om, men ikke alle er enige i at all bruk er misbruk og derfor skal behandles. Det er et overgrep mot friske mennesker å behandle dem for problemer de ikke har. Det er en ideologi som er skapt og opprettholdes av avholdsbevegelsens sterke interesseorgansiasjoner, gjennom deres visjon om det «rusfrie samfunn». På bakgrunn av dette har det vært vanskelig å ha en fornuftig debatt om lovliggjøring og regulering av cannabismarkedet i Norge.

 16. Marius permalink
  juli 16, 2013

  «Det klassiske bildet av en hasjrøyker» hvordan kan man få seg selv til å skrive slik generaliserende dritt?
  «Det klassiske bildet av en neger», nei slik går det ikke ann å skrive om man vil bli tatt seriøst.

 17. juni 15, 2013

  Sturla Nordlund, SIRUS:
  Narkotikabruk i den alminnelige befolkningen. Resultater fra 2009 undersøkelsen.

  “Andelen som har svart at de noen gang har brukt cannabis økte fra 8,5 prosent i 1985 til over 16 prosent i 2004, men sank igjen til under 15 prosent i 2009. At livstidsprevalensen har gått ned de siste fem år er temmelig overraskende ut fra denne variabelens kumulative natur; har du brukt cannabis en gang vil du alltid siden “ha brukt det noen gang”.

  Hvis dette skulle være reelt måtte det bety enten at den nye aldersgruppen som er inkludert i denne undersøkelsen (de som var i alderen 10 til 14 år ved forrige undersøkelse) har en vesentlig lavere prevalens av cannabisbruk enn 15-19 åringene i 2004, eller at dødeligheten av cannabisbrukere er særlig høy. Mer sannsynlig er det at denne utviklingen er et resultat av at utvalget er skjevere enn tidligere.”

  Undersøkelser om befolkningens bruk av rusmidler har vært foretatt ved SIRUS siden 1968. Undersøkelsene blir som regel foretatt hvert femte år. Den siste undersøkelsen ble gjennomført av SIRUS høsten 2009.

  (siden hos SIRUS hvor dette lå er fjernet)

 18. mai 28, 2013

  European Drug Report 2013.

  Denne rapporten er basert på informasjon EMCDDA har mottatt fra EU-medlemsstatene, søkerlandene Kroatia og Tyrkia samt Norge. De statistiske dataene som presenteres her, gjelder for år 2011 eller for siste år med tilgjengelige data. Europeiske totaltall og trender er basert på de landene som har lagt frem tilstrekkelige og relevante data for den aktuelle tidsperioden. Dataanalysen legger hovedvekt på nivåer, trender og geografisk distribusjon.

  Den europeiske narkotikarapporten:
  http://www.emcdda.europa.eu/edr2013

 19. januar 17, 2013

  Dagbladet: «Når forskere verden over løfter på hver minste stein på jakt etter ny innsikt, vil mye av det man finner skyldes tilfeldigheter eller misforståelser», skriver Ole Røgeberg, seinorforsker ved Frischsenteret.

  Han mener at forskningen på sammenhengen mellom hasjbruk og IQ-reduksjon er mangelfull. http://www.dagbladet.no/2013/01/17/kultur/kronikk/debatt/hasj/rusmidler/25282509

 20. mai 20, 2012

  Bra at du tar intiativ til å skrive om dette 🙂

  • mai 21, 2012

   Det er ganske ille at man selv må møte opp på foredrag for å få riktig informasjon.

   • Helge Ø. permalink
    mai 21, 2012

    Kjempebra at du hadde tid og anledning til å være der. Det er også veldig bra, og veldig viktig, det du skrev her (og alt annet du har skrevet også, for den saks skyld).

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS